Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 942
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

 26 . juuni

2013 nr

942-k

Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt MAXIMA Eesti OÜ 12. detsembri 2007 avaldusest ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu kuni ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju

1. Algatada Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a, Ehitajate tee 148b ja osa Ehitajate tee T7 kinnistu liitmine üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ehitamiseks. Lisaks on kavandatud moodustada Ehitajate tee T7 ja Ehitajate tee 152 kinnistute ümberkruntimise teel kaks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunt. Samuti tuleb detailplaneeringuga lahendada ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,35 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Enne detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnaplaneerimise Ametil sõlmida detailplaneeringust huvitatud isikuga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohane teede ja tehnovõrkude valmisehitamise leping.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 detailplaneeringu koostamisel täpsustada tänavahaljastuse lahendus, mis Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt näeb Ehitajate tee äärde ette 2 2 rida puid, millest üks puuderida tuleb kavandada sõidu- ja kõnnitee vahele;

4.2 Ehitajate tee tänavahaljastuse lahendus esitada kogu planeeringuala ulatuses (Paldiski-Rannamõisa-Ehitajate tee liiklussõlmeni) ning põõsaste lausistutus sõidu- ja kõnnitee vahelisele alale mitte ette näha. Tänavahaljastuse kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest;

4.3 piirkonna sademeveekanalisatsiooni torustike koormuse vähendamiseks rakendada maksimaalselt katuselt ärajuhitava sademevee kohapeal käitlemist (immutamine pinnasesse või immutusplokkidesse, kogumine vahemahutitesse ning kasutamine haljastuse ja platside hooldamisel). Parkimisplatsi sademevesi puhastada enne ühisvõrku juhtimist lokaalpuhastis ning näha ette platside ja teede regulaarne kuivpuhastamine.

5. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on OÜ Moodul Projekt (aadress Pärnu mnt 69, 10134 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

6. Mitte algatada Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

6.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

6.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 2-korruselise kauplusehoone rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojekti tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

6.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale sh planeeringualaga piirnevale Veskimetsale. Planeering arvestab Haabersti linnaosa üldplaneeringu järgse Tallinna Loomaaeda ümbritseva rohekoridoriga, kuhu rajatakse mitmekordne okaspuude ja -põõsaste rida. Vältimaks mürahäiringut naaberalale, on planeeritava ala ja Tallinna Loomaaia piirile ette nähtud rajada 4 meetri kõrgune betoonaed;

6.4 Haabersti linnaosas Ehitajate tee ääres asuval planeeringualal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

6.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest likvideeritakse peamiselt väheväärtuslik haljastus, mis kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringuga on ette nähtud alal kasvavate tammede ümberistutamine ning Ehitajate tee äärde istutatakse tänavahaljastusena leht- ja okaspuid;

6.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Planeeringu elluviimisel ning kauplusehoone ehitamise tulemusel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müratase ja õhusaaste, kuid ala ei piirne vahetult elamualaga. Detailplaneeringus on analüüsitud hoone rajamise ja kasutamisega kaasnevat liikluskorraldust;

6.7 detailplaneeringu  alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada ka olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale ehitustegevusele. Planeeringuala parklas tekkiv reostusohtlik sademevesi puhastatakse enne ühisvõrku juhtimist eelpuhastis ning puhas sademevesi käideldakse kohapeal (immutatakse pinnasesse);

6.8 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib välisvalgustusest. Vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

6.9 detailplaneering on osaliselt kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega, kuid osaliselt üldplaneeringut täpsustav. Väikeelamute ala muutmine segahoonestusalaks ei põhjusta linnaruumilist olulist mõju ning on kooskõlas vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga. Arvestades magistraaltänavate lähedust, ei ole ala sobilik väikeelamutele.

7. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

10. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa