Pärnu mnt 470 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 941

Redaktsiooni kehtivus 26.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni 2013 nr 941-k

Pärnu mnt 470 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2  ning tulenevalt R. Lasseroni 6. juuni 2013 taotlusest ja maaüksusel paiknevatele hoonetele unikaalaadresside määramise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadress Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Pärnu mnt 470

Katastritunnus - 78404:408:5880

Uus aadress - Pärnu mnt 470 // 470b

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 26. augustiks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks R. Lasseronile, M. Aavikule ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linna sekretäri ülesannetes