Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduse nr 1914-k "Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu)" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 1011
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2013 nr

1011-k

Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduse nr 1914-k „Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu)“ muutmine

Haldusmenetlus seaduse § 64 ja 68 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkt 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" lisa 2 p-ga 26, tulenevalt vajadusest osutada sotsiaalhoolekandeteenust erivajadustega isikutele ning arvestades mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu 3. mai 2013 taotlust Tallinna Lastekodu ja mittetulundusühingu Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu vahel 29. detsembril 2010 sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseks

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduses nr 1914-k "Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu" järgnevad muudatused:

1.1 punktides 1, 2 ja 4 asendada sõnad „Tallinna Lastekodu“ sõnadega „Päevakeskus Käo“;

1.2 muuta punkt 1 ja sõnastada järgmiselt:

„1. Anda otsustuskorras mittetulundusühingule Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu (registrikood 80136386) üürile kuni 30. juunini 2016 Maleva tn 16 asuva Päevakeskus Käo hoone A-korpuse II korrusel asuvad äriruumid nr 215-244, üldpinnaga 263,5 m², korralduse lisas näidatud joonise kohaselt.“;

1.3 asendada Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduse nr 1914-k lisa käesoleva korralduse lisaga.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Päevakeskusele Käo ja mittetulundusühingule Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013

korralduse nr 1011-k

LISA

Maleva tn 16 A-korpuse II korruse joonis

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes