Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Rahvaülikooli põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 määrus number 111 [RT IV, 02.07.2013, 5]
Jõustumine:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivus:05.07.2013 - ... [RT IV, 02.07.2013, 5]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  26. juuni 2013 nr 111

Tallinna Rahvaülikooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Rahvaülikool (edaspidi rahvaülikool) on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet) hallatav asutus.

(2) Rahvaülikooli ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Tallinna Rahvaülikool;

2) inglise keeles Tallinn School of Lifelong Learning;

3) vene keeles Таллиннский Народный Университет.

(3) Rahvaülikool asub Tallinnas. Rahvaülikooli aadress on Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

(4) Rahvaülikoolil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Rahvaülikoolil võib olla oma sümbol.

(5) Rahvaülikool tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Rahvaülikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kultuuriväärtuste ameti ettepanekul.

(7) Rahvaülikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on rahvaülikoolil kultuuriväärtuste ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.  Tegevusvaldkond ja teenused

(1) Rahvaülikooli tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täienduskoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvaülikool järgmisi ülesandeid:

1) kursuste, loengute, õppelaagrite ja konverentside korraldamine;

2) kultuuriürituste korraldamine;

3) huviringiteenuse osutamine;

4) kultuuriprojektide algatamine ja osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes ühisprojektides;

5) keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.

(3) Rahvaülikool täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Rahvaülikoolil on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

(1) Rahvaülikool on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriväärtuste amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

(2) Rahvaülikool kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Rahvaülikool võib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Rahvaülikooli valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Rahvaülikool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab rahvaülikool teavitama kultuuriväärtuste ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Kultuuriväärtuste ameti juhataja kinnitab rahvaülikooli eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja rahvaülikooli ettepanekust. Rahvaülikooli kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.  Juhtimine

(1) Rahvaülikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Rahvaülikooli direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi kultuuriväärtuste ameti juhataja.

(3) Rahvaülikooli direktor:

1) juhib rahvaülikooli, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;

2) korraldab rahvaülikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib rahvaülikooli majandustegevust, tagab rahvaülikooli tulemusliku töö, vastutab rahvaülikooli üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest rahvaülikoolile kinnitatud eelarve piires;

3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks rahvaülikoolile linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust rahvaülikooli finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

5) tagab rahvaülikooli eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kultuuriväärtuste ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral kultuuriväärtuste ametile eelarve muutmise ettepanekuid;

6) vastutab rahvaülikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;

7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;

8) tegutseb rahvaülikooli nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;

9) kinnitab kooskõlastatult kultuuriväärtuste ameti juhatajaga rahvaülikooli struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;

10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;

11) kehtestab rahvaülikooli sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;

12) annab oma pädevuse piires rahvaülikooli töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

13) korraldab rahvaülikooli saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;

14) täidab muid ülesandeid.

(4) Rahvaülikooli direktorit asendab kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

(1) Rahvaülikooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Rahvaülikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

(2) Rahvaülikooli juhtimist ja tegevust kontrollib kultuuriväärtuste amet.

(3) Teenistuslikku järelevalvet rahvaülikooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Rahvaülikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui rahvaülikooli ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad rahvaülikooli ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga kultuuriväärtuste ametile.

(3) Rahvaülikooli tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2003 määruse nr 62 „Tallinna Kultuurirahvaülikooli nime muutmine ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Rahvaülikooli põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes