Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 otsus number 109
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2013 nr 109

Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala, mis on põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav. Käesolev detailplaneering on käsitletav kui üldplaneeringut muutev detailplaneering, kuna taotleb looduskaitseseadusest tuleneva Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt osaliselt kuni 37 meetrini veepiirist. Kõikides muudes aspektides järgib detailplaneering Tallinna üldplaneeringut;

- käesoleva detailplaneeringuga antakse alale ehitusõigus kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks, kavandatud hoonestusala jääb Tiskre oja ehituskeeluvööndist väljapoole. Planeeringus ei ole kavandatud Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndisse hoonestust. Samas on hoone teenindamiseks ette nähtud parkimisala, mis ulatub Tiskre oja ehituskeeluvööndisse. Planeeringu realiseerimisel heakorrastatakse söötis krunt. Krundi funktsionaalne jaotus näeb ette hoone paigutamise põhjapoolsele alale ja sõidukite liikluse ja parkimise lõunapoolsele alale, nii moodustab hoone mürabarjääri nii Rannamõisa teelt kui ka ärihoone hoovist kostuvale mürale ja ärihoone juurde sõitvad sõidukid ei liikle Sarra tänaval ega sellega piirneval krundi osal. Lisaks näeb detailplaneering ette Rannamõisa teed ja Sarra tänavat ühendava avaliku jalgtee rajamise. Tiskre oja ehituskeeluvööndi vähendamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju, sest ehituskeeluvööndi ala läbib Rannamõisa tee ja trassikoridorid ning planeeringuga ette nähtud asfalteeritaval alal väärtuslikud looduskooslused puuduvad. Kavandatud tegevused ei põhjusta muutusi Tiskre oja veekeskkonnas. Arvestades eeltoodut on ehituskeeluvööndi vähendamine põhjendatud;

- detailplaneeringu lahenduses kavandatav heakorrastab piirkonda ja suurendab töökohtade arvu Pikaliiva asumis;

- kehtestatavas detailplaneeringus kavandatu eelis kehtiva planeeringulahenduse ees on järgmine. Kuna planeeritavalt alalt on hea ühendus kesklinnaga ning linna teiste piirkondadega, siis on alale ärihoone kavandamine otstarbekas. Ärihoone kavandamine suurendab töökohtade arvu piirkonnas ning toimib ühtlasi ka puhvertsoonina elava liiklusega Rannamõisa tee ja elamuala vahel. Planeeritavate äripindade loomisega tagatakse planeeringuala kõrval paiknevate väikeelamute ja planeeringuala lähiala elanikele võimalus töötada oma kodu läheduses;

- piirkonnale omase üksikelamu rajamine suure liiklusmüraga Rannamõisa tee äärde ei ole põhjendatud. Krunt sobib suurepäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna asub magistraaltänava ääres;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 93, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,48 ha suurusel planeeringualal asuvate Sarra tn 28, Sarra tn 28b ja Sarra tn T3 kinnistute liitmine ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks on kavandatud moodustada kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ muutmist, kuna detailplaneeringuga taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamist osaliselt kuni 37 meetrini veepiirist.

3. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud „Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

4. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine ja haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 18. juunil 2012 sõlmitud lepingule nr 3-7/109.

5. Tallinna Linnavalitsuse 3. aprilli 2013 korralduse nr 452-k „Sarra tänav T4 ja Sarra tn 28A kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, Sarra tn 28, Sarra tn 28B ja Sarra tänav T3 kinnisasjadest moodustatavale kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn ja TESTIRES OÜ 22. aprillil 2013 sõlminud lepingu planeeringus kavandatava transpordimaa krundi positsioon 2 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ning krundile positsioon 1 kavandatud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks on sõlmitud tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping Tallinna linna kasuks.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013
otsuse nr 109
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 93, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,48 ha suurusel planeeringualal asuvate Sarra tn 28, Sarra tn 28b ja Sarra tn T3 kinnistute liitmine ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks on kavandatud moodustada kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ muutmist, kuna detailplaneeringuga taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamist osaliselt kuni 37 meetrini veepiirist.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud „Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee ja Sarra tänava vahelisel alal. Planeeritavad kinnistud on hoonestamata.

Planeeritaval maa-alal asuvad järgmised kinnistud:

· 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbega Sarra tn 28 kinnistu;

· transpordimaa sihtotstarbega Sarra tn 28a kinnistu;

· tootmismaa sihtotstarbega Sarra tn 28b kinnistu;

· transpordimaa sihtotstarbega Sarra tn T3 kinnistu;

· transpordimaa sihtotstarbega Sarra tn T4 kinnistu.

Kõikide kinnistute omanik on kinnistusraamatu andmeil TESTIRES OÜ.

Lisaks jääb planeeringualasse ka osa Rannamõisa tee maa-alast.

Sarra tn 28 kinnistu on looduslik rohumaa. Sarra tn 28 ja Sarra tn 26 kinnistu vahelisel piiril kasvab korrapärane elupuude rida ning Sarra tn 28 lääneosas Rannamõisa tee ääres kasvab üks harilik mänd. Sarra tn T3 kinnistul kasvavad noored sirelipõõsad.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee äärsel alal. Planeeringuala kontaktvööndi valdav maakasutus on elamumaa, kuid läheduses asuvad ka äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud ning üksikud maatulundus-, sotsiaal- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistud. Ärimaa sihtotstarbega kinnistud paiknevad peamiselt Rannamõisa tee ääres, eraldades elamupiirkonnad Rannamõisa teest.

Planeeringuala kontaktvööndi hoonestuse moodustavad valdavalt üksikelamud, kontaktvööndi lõunaosas Oja tänava ääres paikneb üks ridaelamu. Selle kõrval asub 3 maapealse korrusega kaarjas korterelamu, mille poolkaarekujuline privaatne sisehoov avaneb Tiskre oja suunas. Planeeringuala suhtes põhja, ida ja lääne suunas asub kuni 2 maapealse korrusega väikeelamutest moodustuv Pikaliiva asum, mis ulatub Rannamõisa teest Vana-Rannamõisa teeni.

Planeeritav ala on ühistranspordiga hästi ligipääsetavas asukohas - piirkonda teenindavad piki Rannamõisa ja Vana-Rannamõisa teed sõitvad bussid ja marsruuttaksod. Lähim ühistranspordipeatus asub planeeringualast ligikaudu 120 meetri kaugusel Rannamõisa tee ääres.

3. Tallinna üldplaneering ja selle muutmise põhjused

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala, mis on põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav.

Planeeringuala jääb looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 2 kohaselt Tiskre oja kalda 100-meetrisesse piiranguvööndisse ja osaliselt § 38 lg 1 p 4 kohaselt Tiskre oja kalda 50-meetrisesse ehituskeeluvööndisse.

Käesolev detailplaneering on käsitletav kui üldplaneeringut muutev detailplaneering, kuna taotleb looduskaitseseadusest tuleneva Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt osaliselt kuni 37 meetrini veepiirist. Kõikides muudes aspektides järgib detailplaneering Tallinna üldplaneeringut.

Käesolevas detailplaneeringus antakse alale ehitusõigus kuni 2-korruselisele ärihoone ehitamiseks, kavandatud hoonestusala jääb Tiskre oja ehituskeeluvööndist väljapoole. Planeeringus ei ole kavandatud Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndisse hoonestust. Samas on hoone teenindamiseks ette nähtud parkimisala, mis ulatub Tiskre oja ehituskeeluvööndisse. Planeeringu realiseerimisel heakorrastatakse söötis krunt. Krundi funktsionaalne jaotus näeb ette hoone paigutamise põhjapoolsele alale ja sõidukite liikluse ja parkimise lõunapoolsele alale, nii moodustab hoone mürabarjääri nii Rannamõisa teelt kui ka ärihoone hoovist kostuvale mürale ja ärihoone juurde sõitvad sõidukid ei liikle Sarra tänaval ega sellega piirneval krundi osal. Lisaks näeb detailplaneering ette Rannamõisa teed ja Sarra tänavat ühendava avaliku jalgtee rajamise. Tiskre oja ehituskeeluvööndi vähendamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju, sest ehituskeeluvööndi ala läbib Rannamõisa tee ja trassikoridorid ning planeeringuga ette nähtud asfalteeritaval alal väärtuslikud looduskooslused puuduvad. Kavandatud tegevused ei põhjusta muutusi Tiskre oja veekeskkonnas.

4. Haabersti linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastuvõetud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt on antud maa-ala pereelamute alaks, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väiksed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastustega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms.

Alale on lubatud ehitada kuni 2-korruselised hooned, hoonestustihedusega kuni 0,3, ning haljastust peab olema vähemalt 30%. Planeeringus on kavandatud ühe kuni 2 maapealse korrusega ärihoone ehitamine. Planeeringuala hoonestustihedus on kavandatud 0,3. Planeeringuga on krundist positsioon (edaspidi pos) 1 kavandatud 30% haljastada.

Detailplaneeringu lahendus vastab Haabersti linnaosa üldplaneeringule.

5. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud „Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering“, millega on alale kavandatud moodustada kuus väikeelamu, kolm väikeelamu- ja ärimaa, kaks tootmismaa, viis transpordimaa ja üks sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt.

Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneeringu kohaselt on Sarra tn 28 kinnistule lubatud rajada 2 maapealse korrusega äri- ja eluhoone. Kehtestatud detailplaneeringus on juurdepääs Sarra tn 28 kinnistule kavandatud Sarra tänavalt, kuid Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus on ette nähtud juurdepääs Rannamõisa teelt. Kuna planeeritavalt alalt on hea ühendus kesklinnaga ning linna teiste piirkondadega, siis on alale ärihoone kavandamine otstarbekas. Kavandatav ärihoone suurendab töökohtade arvu piirkonnas ning toimib ühtlasi ka puhvertsoonina elava liiklusega Rannamõisa tee ja elamuala vahel. Planeeritavate äripindade loomisega tagatakse planeeringuala lähiümbruse elanikele võimalus töötada oma kodu läheduses.

Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud “Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

6. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu lahendusega kavandatakse heakorrastada piirkonda ja suurendada töökohtade arvu Pikaliiva asumis. Piirkonnale omase üksikelamu rajamine suure liiklusmüraga Rannamõisa tee äärde ei ole põhjendatud. Krunt sobib suurepäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna asub magistraaltänava ääres ning kesklinnaga on hea transpordiühendus.

Planeeringuga on kavandatud moodustada üks ärimaa ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Pos 1 on kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt, mis moodustatakse Sarra tn 28, Sarra tn 28b ja Sarra tn T3 kinnistute liitmisel. Krundile on kavandatud maapinnast kuni 9 meetri kõrguse 2 maapealse korrusega ärihoone ehitamine. Hoonele on lubatud kavandada maapinnast kuni 11 meetri kõrguseid dekoratiivelemente (näiteks reklaamstendid). Krundile pos 1 on kavandatud kergliiklustee, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Kergliiklustee on kavandatud ühendada olemasoleva Kuhja tänava kergliiklusteega.

Pos 2 ja 3 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krundid, millele on antud ehitusõigus tee ehitamiseks ning kuhu on kavandatud tänavahaljastus. Krunt pos 2 on ette nähtud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse Tallinna linnale.

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniohtlikkuse hinnangu kohaselt kuulub Sarra tn 28 kinnistu normaalse radoonisisaldusega pinnaste kategooriasse. Selleks, et radooniohtu vältida, on hoone projekteerimiseks määratud nõue lähtuda Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“. Radoonitaseme alandamise meetmed on detailplaneeringus esitatud.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ei jää planeeritud ala kaugküttepiirkonda. Planeeritava hoone küte on lahendatud lokaalse gaasikatla ning elektrikütte baasil.

Planeeringulahenduse kohaselt alalt puid ei likvideerita ning seetõttu ei ole asendusistutuse vajadust vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord määratud. Planeeringuga on krundist pos 1 kavandatud 30% haljastada.

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on kavandatud Rannamõisa teelt.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normile tuleb planeeringualal ette näha vähemalt 17 parkimiskohta. Planeeringualale kavandatakse 17 parkimiskohta. Parkimine on lahendatud krundil ja osaliselt kavandatava hoone mahus. Detailplaneering vastab Tallinna parkimise korralduse arengukavale.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 16. juunil 2009 registreeritud avaldusega TESTIRES OÜ. Taotluse kohaselt sooviti Sarra tn 28, Sarra tn 28b ja Sarra tn T3 kinnistu liitmist ning moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramist ärihoone ehitamiseks.

17. mail 2011 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, TESTIRES OÜ ja Optimal Projekt OÜ vahel sõlmitud haldusleping nr 3-6/93.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud ja keskkonnamõju strateegiline hindamine otsustati algatamata jätta Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega nr 1052-k „Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu eesmärk oli Haabersti linnaosas asuvate Sarra tn 28, Sarra tn 28b ja Sarra tn T3 kinnistu liitmine ning moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 2 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. juunil 2011 ja ajalehes Haabersti Postipoiss 16. septembril 2011. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 27. juulil 2011. Eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 6. juulil 2011. Linnaosas läbiviidud detailplaneeringu eskiislahendust tutvustaval arutelul esitasid oma ettepanekud naaberkinnistute omanikud. Planeeringulahendust on ettepanekutest lähtudes osaliselt muudetud.

Detailplaneeringu koostas Optimal Projekt OÜ.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud radooniohtlikkuse hinnang.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Päästeameti Põhja päästekeskus) kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata. Lisaks on detailplaneeringulahenduse kooskõlastanud planeeritavate kinnistute omanik TESTIRES OÜ.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) hoone konstruktiivsete ja tehniliste lahenduste kavandamisel lähtuda energiasäästlike hoonete kontseptsioonist;

2) ehitusprojektile lisada kinnistu ja lähiala haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel arvestada Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetega;

3) ehitusprojektis näha ette siseruumide müratasemete mõõtmistulemuste lisamine ärihoone kasutusloa taotlusdokumentidele;

4) ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, tingimused on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Keskkonnaamet lisas, et taotlus Tiskre oja kaldaalal looduskaitseseadusega kehtestatud ehituskeeluvööndi vähendamiseks põhijoonisel esitatud ulatuses esitatakse Keskkonnaametile pärast detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnavalitsuses.

Tallinna Linnavaraamet märkis, et Rannamõisa tee põhjaküljele on moodustatud mitmeid Rannamõisa tee laiendamiseks kavandatud transpordimaa krunte. Menetletava detailplaneeringu põhijoonisele kantud K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 02202 „Rannamõisa tee rekonstrueerimise projekt“ kohaselt ei ole Rannamõisa tee laienduseks moodustatud kruntidele teemaa ala planeeritud. Tallinna Linnavaraamet palus Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostöös Tallinna Kommunaalametiga selgitada välja, kas detailplaneeringuga kavandatud transpordimaa krundid pos 2 ja 3 on vajalikud Rannamõisa tee laiendamiseks. Tallinna Linnavaraamet tegi ettepaneku kogu Rannamõisa tee ulatuses selgitada välja, kas moodustatud krundid on Rannamõisa tee laiendamiseks vajalikud. Vajadusel kutsuda kokku vastav nõupidamine. Tallinna Linnavaraamet lisas, et neil ei ole vastuväiteid krundile pos 1 kavandatud kergliiklustee avalikuks kasutamiseks määramise kohta. Tallinna Linnavaraamet pidas vajalikuks, et detailplaneeringu materjalidele tuleb lisada ja edastada Tallinna Linnavaraametile Sarra tn T3 kinnisasja omaniku kirjalik seisukoht kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise kohta Tallinna linna kasuks. Tallinna Linnavaraamet pidas vajalikuks isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping sõlmida kinnisasja omanikuga pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ning enne detailplaneeringu kehtestamist ning vastavasisuline ülesanne määrata detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.

Tingimustega on arvestatud. Planeeritavate kinnistute omanik TESTIRES OÜ on 18. aprillil 2012 kirjalikult nõustunud transpordimaa sihtotstarbega krundi pos 2 tasuta Tallinna linnale võõrandamisega ning 1. juunil 2012 kirjalikult nõustunud krundile pos 1 kavandatud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Tallinna linna kasuks. Tallinna Linnavalitsuse 3. aprilli 2013 korralduse nr 452-k „Sarra tänav T4 ja Sarra tn 28A kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, Sarra tn 28, Sarra tn 28B ja Sarra tänav T3 kinnisasjadest moodustatavale kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn ja TESTIRES OÜ 22. aprillil 2013 sõlminud lepingud planeeringuga kavandatava transpordimaa krundi pos 2 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ning krundile pos 1 kavandatud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tallinna linna kasuks. Tallinna Kommunaalamet märkis oma e-kirjas, et pooldab Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus määratud krundi pos 2 Tallinna linna omandisse tasuta ülevõtmist pärast sellele kinnistule planeeringus ette nähtud mahasõidu valmimist, kuid krundi pos 3 omandamist ei pea Tallinna Kommunaalamet vajalikuks.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Detailplaneeringus on nõue määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekti koostamiseks tellitakse täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Tehnovõrkude Ehituse OÜ kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) kinnistut läbivale sademeveetorustikule seada isiklik kasutusõigus vee-ettevõtte kasuks;

2) vee-ettevõttele tagada isikliku kasutusõiguse alale tasuta ja ööpäevaringne juurdepääs;

3) liitumiseks vee-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja gaasitorustikuga sõlmida vee- ja gaasiettevõttega liitumisleping ning tellida vastavalt tehnilised tingimused;

4) peale detailplaneeringu kehtestamist esitada detailplaneering digitaalsel kujul aadressile kvd@kvd.ee. Joonised esitada dgn- või dwg- ning seletuskirjad pdf-vormingus.

Tingimustega arvestatakse tööprojektide koostamisel, vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati lisanõue tellida akrediteeritud ettevõttelt radooniuuringud ning vajadusel näha ette radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega arvestamine ärihoone ehitusprojekti koostamisel. Tingimus on täidetud.

Kuna detailplaneering on käsitletav kui Tallinna üldplaneeringut muutev, esitati detailplaneering planeerimisseaduse § 17 lg 3 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 5 alusel täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem märkis oma kirjas järgmist:

1) planeeringuga soovitakse vähendada Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndit kuni 37 meetrini veepiirist. Juhin tähelepanu, et ehituskeeluvööndi vähendamine on võimalik üksnes Keskkonnaameti nõusolekul (looduskaitseseadus § 40 lg 3). Vajaliku nõusoleku saamiseks peab kohalik omavalitsus esitama looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 kohaselt Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu;

2) esitatud planeeringumaterjalidest ei selgu, et naaberkinnisasjade omanikud oleksid planeeringust teadlikud ja kaasatud planeeringu koostamisse. Planeerimisseaduse § 16 lõike 1 kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisse kaasata planeeritava ala elanikud, kinnisasjade omanikud, naaberkinnisasjade omanikud ja olemasolevate või kavandavate tehnovõrkude omanikud või valdajad. Planeerimisseaduse § 16 lõike 4 kohaselt kaasab kohalik omavalitsus puudutatud isiku detailplaneeringu koostamisse ja teatab sellest talle esimesel võimalusel. Puudutatud isikud on kinnisasja omanik, kelle senist maakasutust või krundi ehitusõigust planeeringuga kavandatu muudab omaniku tahte vastaselt, planeeritava maa-ala naaberkinnisasja omanik ja/või planeeritava maa-ala ümbruses asuva kinnisasja omanik, kui tema kinnisasja kasutamistingimusi mõjutab oluliselt planeeringuga kavandatu. Maavanem palus kohalikul omavalitsusel tagada, et kõik planeerimisseaduse mõistes puudutatud isikud oleksid kaasatud Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamisse.

Harju maavanema esitatud nõuetega on arvestatud, ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitas kohalik omavalitsus Keskkonnaametile peale detailplaneeringu vastuvõtmist. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimunud avalikust arutelust teavitati kõiki naaberkinnistute omanikke kirjaga. Arutelust võtsid osa Rangu tn 17, Rangu tn 17a ja Rangu tn 19 kinnistute omanikud, kes esitasid detailplaneeringu eskiislahendusele omapoolseid ettepanekuid, millega on osaliselt detailplaneeringu koostamisel arvestatud. Planeeritavate kinnistute omanik TESTIRES OÜ on detailplaneeringu kooskõlastanud. Samuti teavitati kõiki naaberkinnistute omanikke ja teisi puudutatud isikuid detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumisest, mis võimaldas veel kord puudutatud isikutel esitada omapoolsed vastuväiteid ja ettepanekuid.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. augusti 2012 korraldusega nr 1093-k „Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus 18. augustil 2012 ajalehes Postimees, 3. septembril 2012 ajalehes Pealinn ja 14. septembril 2012 ajalehes Haabersti Postipoiss. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus 28. augustil 2012 ajalehes Postimees, 3. septembril 2012 ajalehes Pealinn ja 14. septembril 2012 ajalehes Haabersti Postipoiss.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 6. septembrist kuni 5. oktoobrini 2012. Avaliku väljapaneku kestel laekus detailplaneeringu lahenduse kohta Sarra tn 26 elanikelt üks vastuväide. Vastuväite esitajad märkisid, et detailplaneeringu joonisele ei ole kantud tingmärki, mis näitab, et Sarra tn 26 ja Sarra tn 28 kinnistute vahele on ette nähtud elupuuhekk. Detailplaneeringu põhijoonist korrigeeriti, mille tulemusel vastuväite esitanud isikud loobusid kirjalikult esitatud vastuväitest 1. oktoobril 2012.

Tallinna Keskkonnaamet esitas 18. detsembri 2012 kirjaga nr 6.1-1.2/671 Tallinna Linnavalitsuse 15. augusti 2012 korraldusega nr 1093-k vastuvõetud „Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile kehtestatud ehituskeeluvööndi vähendamise nõusoleku saamiseks.

10. jaanuari 2013 kirjas nr HJR 14-9/12/31986-2 nõustus Keskkonnaamet Tiskre oja kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamisega 37 meetrini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele, kuna ei ole ette näha kavandatavast tegevusest tulenevate negatiivsete mõjude avaldumist Tiskre ojale ja oja kalda kaitse eesmärkidele, kui tagatakse nõuetekohase sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine planeeringualal.

Kuna Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut käsitletakse Tallinna üldplaneeringut muutvana, esitati Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2013 kirjaga nr LV-1/1717 detailplaneering planeerimisseaduse § 23 lg 1 p 2 ja § 23 lg 3 p 3 kohaselt Harju maavanemale järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Harju Maavalitsus märkis, et Harju Maavalitsuse 17. mai 2012 kirjas nr 6-7/2178 toodud märkustega on arvestatud ning andis 28. veebruaril 2013 kirjaga nr 6-7/2013/828 planeerimisseaduse § 23 lõike 6 alusel oma heakskiidu Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks.

18. juunil 2012 sõlmitud lepinguga nr 3-7/109 võttis TESTIRES OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvel detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse ning vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamine.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 punkti 4 järgi teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Rangu tn 17, Rangu tn 17a, Rangu tn 19, Sarra tn 26, Sarra tn 26a ja Rannamõisa tee T14 kinnistute omanikke detailplaneeringu kehtestamisest.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33. Kuna käesoleva detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning planeeringuala asub Tiskre oja kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees