Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 30 [RT IV, 25.06.2013, 42]
Jõustumine:28.06.2013
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2013 - 01.07.2014 [RT IV, 25.06.2013, 42]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 12.06.2014 nr 17 [RT IV, 28.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 30

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37 lg 1 ja 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord § 19 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 kinnitamine

Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 avalikustamine

Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014–2017