Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 30
jõustumine 28.06.2013
Kehtetuks tunnistamine 01.07.2014
Redaktsiooni kehtivus 28.06.2013 - 01.07.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 12.06.2014 nr 17 [RT IV, 28.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 30

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37 lg 1 ja 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord § 19 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 kinnitamine

Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 avalikustamine

Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014–2017