Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengukava 2014-2020
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 29 [RT IV, 25.06.2013, 41]
Jõustumine:28.06.2013
Kehtetuks tunnistamine:25.06.2018
Rakendamise kuupäev:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2013 - 25.06.2018 [RT IV, 25.06.2013, 41]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 14.06.2018 nr 12 [RT IV, 22.06.2018, 26 - jõust. 25.06.2018]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 29

Tallinna arengukava 2014-2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse §-ga 71 ja Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 21 lg-ga 2 ja § 26 lg-ga 3.

§ 1.  Kinnitada Tallinna arengukava 2014-2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna arengukavas 2014-2020 kavandatud tegevusi rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna arengukava 2014-2020