Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2013 korraldus number 832
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni 2013 nr  832-k

Katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksustel paiknevatele hoonetele unikaalaadresside määramise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Haava tn 41

Katastritunnus - 78404:402:5250

Uus aadress - Haava tn 41 // 41a

1.2 Senine aadress - Harku tn 37

Katastritunnus - 78404:406:0061

Uus aadress - Harku tn 37 // 37a

1.3 Senine aadress - Harku tn 39

Katastritunnus - 78404:406:2810

Uus aadress - Harku tn 39 // 39a

1.4 Senine aadress - N. von Glehni tn 24

Katastritunnus - 78404:401:3591

Uus aadress - N. von Glehni tn 24 // 24a

1.5 Senine aadress - Vana-Mustamäe tn 3

Katastritunnus - 78404:401:0303

Uus aadress - Vana-Mustamäe tn 3 // 3a

1.6 Senine aadress - Seene tn 4a

Katastritunnus - 78404:401:5550

Uus aadress - Seene tn 4a // 4b

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 1. augustiks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Ü. ja V. Siirmanile, J. Jõgisele, R. Jamnesele, L. Otsusele, E.-E. Paalimaale, M. Aigrole, V. ja P. Kunglale, D. Lumile, A. ja K. Rannamäele, U. Jõesoole, S. Pillingule, T.  ja  K. Tammarule, I. ja M. Poomile, S. Ambelile, H. Lensenile, M. Kingale, J. Vavilovile, K. Arulaidile, R. Puusepale, A. Kurvitsale, K. Kabinile, J. Sanderile, A. Rebasele ning Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär