Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2013 määrus number 105 [RT IV, 25.06.2013, 24]
Jõustumine:28.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2018 - ... [RT IV, 31.01.2018, 49]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 24.01.2018 nr 8 [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Tlv m 24.09.2014 nr 66 [RT IV, 01.10.2014, 2 - jõust. 04.10.2014]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. juuni  2013 nr 105

Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 10. jaanuari 2002 määruse nr 4 „Munitsipaallasteasutuste arengukavade kinnitamine korraldamine, 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale § 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord.

§ 2.  Arengukava eelnõu kooskõlastamine

Munitsipaallasteasutus (edaspidi lasteasutus) ja munitsipaalüldhariduskool (edaspidi kool) kooskõlastavad arengukava eelnõu asukohajärgses linnaosa valitsuses ja linnaosakogus.
[RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]

§ 3.  Arengukava eelnõu esitamine

(1) Lasteasutus ja kool esitavad kooskõlastatud arengukava eelnõu Tallinna Haridusametile kinnitamiseks kaks kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

(2) Lasteasutus lisab arengukava eelnõule hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

(3) Kool lisab arengukava eelnõule hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamuse.

§ 4.  Arengukava kinnitamine ja selle täitmisest aruandmine

(1) Arengukava kinnitab Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
[RT IV, 01.10.2014, 2 - jõust. 04.10.2014]

(2) Lasteasutuse või kooli direktor annab arengukava täitmisest aru Tallinna Haridusameti teenistujatega peetava hindamisvestluse käigus.
[RT IV, 01.10.2014, 2 - jõust. 04.10.2014]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär