Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Perekonnaseisuameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 35 [RT IV, 19.06.2013, 15]
Jõustumine:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2013 - ... [RT IV, 19.06.2013, 15]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 35

Tallinna Perekonnaseisuameti põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Tallinna Perekonnaseisuamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimi on:

1) eesti keeles Tallinna Perekonnaseisuamet;

2) inglise keeles Tallinn Vital Statistics Department;

3) vene keeles Таллиннский Департамент записи актов гражданского состояния.

§ 2.  Asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn.

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutisega dokumendiplangid ning riigi ja Tallinna linna vahel sõlmitud halduslepinguga Tallinna linnale delegeeritud perekonnaseisutoimingute tegemiseks ja nimeseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat.

(2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet on temale delegeeritud riiklikke ülesandeid täites aruandekohustuslik Siseministeeriumi ees, kes juhendab teda ja teeb järelevalvet perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimise üle.

(4) Amet on aruandekohustuslik riigi ees haldusülesande täitmisega seotud rahaliste vahendite õiguspärasel kasutamisel.

(5) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5.  Ameti tegevusvaldkonnad

Ameti tegevusvaldkonnad on:

1) perekonnaseisutoimingute tegemine;

2) nimeseadusest tulenevate ülesannete täitmine;

3) rahvastikuregistri toimingute tegemine.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkondade raames on ameti ülesanded:

1) sündide ja surmade registreerimine;

2) sünnitoetuste menetlemine;

3) isaduse omaksvõtu ja omaksvõtuks nõusoleku registreerimine;

4) hooldusõiguse muudatuste registreerimine;

5) uue sünnikande koostamine seoses lapsendamisega;

6) isiku soo andmete muutmine;

7) abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine;

8) abielu piduliku sõlmimise korraldamine;

9) abieluvõimetõendi andmine;

10) vaimuliku tehtud abielukannete andmete ülevõtmine andmehõivega rahvastikuregistrisse, vaimulike juhendamine abielu sõlmimisel ja järelevalve vaimulike üle abielu sõlmimisega seotud ülesannete täitmisel;

11) perekonnaseisuandmete muutmine ja parandamine;

12) andmehõivekannete tegemine perekonnaseisuaktide, kohtulahendite ja välisriigi perekonnaseisudokumentide alusel;

13) perekonnaseisuandmetest väljavõtete andmine ning andmete väljastamine arhivaalidelt;

14) perekonnaseisuaktide ja perekonnakirjade säilitamine;

15) nime muutmisega seotud toimingute tegemine ministrilt saadud volituse piires;

16) isikukoodide moodustamine ja isiku rahvastikuregistris arvelevõtmine;

17) rahvastikuregistrisse kantud andmete muutmine ja parandamine;

18) perekonnaseisuandmetest rahvastikuregistri väljavõtete andmine;

19) isiku põhi- ja statistiliste andmete muutmine rahvastikuregistris;

20) elukohateadete menetlemine;

21) järelepärimiste tegemine ja andmevahetuse korraldamine teiste asjaomaste institutsioonidega;

22) perekonnaseisuandmete statistiliste andmete kogumine;

23) Tallinna linnaosade valitsuste rahvastikuregistrialase töö koordineerimine, metoodiline juhendamine ja rahvastikuregistri kasutamise korraldamine linnasiseselt;

24) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude väljatöötamine;

25) ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;

26) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaani järgi ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(2) Amet täidab teisi talle Tallinna ja riigi õigusaktidega ning halduslepinguga pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI ÕIGUSED

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet linna teistelt asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töörühmi;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

8) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) anda konsultatsioone, korraldada koolitusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

11) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvaid ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega (edaspidi koos nimetatuna teenistujad);

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab nende ametijuhendid;

6) määrab teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

7) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

8) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ja lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;

11) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;

12) koordineerib ameti struktuuriüksuste tööd;

13) tagab sisekontrollisüsteemi toimimise ametis;

14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

(3) Ameti juhatajat asendab ameti juhataja asetäitja, tema äraolekul linnapea määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad ja bürood, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate struktuuriüksuste põhimäärustega.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 määrus nr 42 „Tallinna Perekonnaseisuameti põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees