Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
12.02.2015- ...
 
22.06.2013-11.02.2015

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitsemise kord
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 31 [RT IV, 19.06.2013, 18]
Jõustumine:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2013 - 11.02.2015 [RT IV, 19.06.2013, 18]

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 31

Linnavara valitsemise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Linnavara valitsemise korraga (edaspidi kord) määratakse kindlaks linna omandis oleva vara (edaspidi linnavara) valitsejad ning linnavara valitsemise alused.

(2) Linnavara on Tallinna linnale (edaspidi linn) kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

(3) Korras kinnisvara kohta sätestatut kohaldatakse ka ehitiste, nende reaalosade ja rajatiste kohta kuni ehitisealuse maa ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse jätmise jõustumiseni.

§ 2.  Linnavara valitseja

Linnavara valitseja on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle haldusalas tegutseva linna asutuse bilansis linnavara on. Linnavara valitsejad on järgmised linna ametiasutused:

1) linnavolikogu kantselei;

2) linnakantselei;

3) linnaosade valitsused;

4) linnavalitsuse ametid.

§ 3.  Linnavara valitsema volitatud asutus

(1) Linnavara valitsema volitatud asutus on linna asutus, kelle valdusesse on linnavara valitseja enda valitsemisel oleva linnavara andnud Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidega ette nähtud korras.

(2) Linnavara valitsema volitatud asutuse valdusesse ei või anda äriühingute linnale kuuluvaid aktsiaid või osi.

§ 4.  Linnavara valitsemine

(1) Linnavara valitseja valitsemisala moodustavad tema haldusalas tegutsevad linna asutused, kellele linnavara valitseja on enda valitsemisel oleva linnavara valdusesse andnud.

(2) Linnavara valitsemine on vara linnale omandamise, linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine ning linna osalemine aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus, hooneühistus, korteriomanike ühisuses ja kaaspärijate ühisuses.

(3) Linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus on kohustatud enda valitsemisel olevat või enda valdusesse antud linnavara valitsema eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.

(4) Linnavaraga seotud tehingu puhul peab linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mida linn võib tehingust saada.

(5) Linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus peab raamatupidamisarvestust enda valitsemisel oleva või enda valdusesse antud linnavara kohta, lähtudes linna raamatupidamise sise-eeskirjast, raamatupidamise seadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast.

(6) Linnavara valitsejal ja linnavara valitsema volitatud asutusel on kohustus enda valitsemisel olev mittevajalik väheväärtuslik linnavara sisestada väheväärtusliku vara andmebaasi.

2. peatükk
LINNAVARA OMANDAMINE

§ 5.  Linnavara omandamine

Linnavara omandamine toimub pärimisseaduses, riigihangete seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning teistes riigi ja linna õigusaktides sätestatud korras ning tehingutega.

§ 6.  Omandatava linnavara valitseja

(1) Linna omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja valitsemisel olevaks, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara valitsema volitatud asutusele see tuleb linna õigusaktidega sätestatud korras või tehinguga üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma. Kui linnavara valitsejat või linnavara valitsema volitatud asutust õigusaktidest või tehingust otseselt ei selgu, määratakse linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema näidatud:

1) linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus;

2) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul asukoht;

3) linnavara iseloomustavad põhinäitajad;

4) aktsiate ning osade puhul nende arv, liik ja nimiväärtus.

(2) Aktsiate ja osade puhul ei määrata linnavara valitsema volitatud asutust.

§ 7.  Riigivara tasuta omandamine

Riigivara tasuta omandamisel esindab linna linnavara valitseja, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara valitsema volitatud asutusele riigivara tasuta üle antakse.

3. peatükk
LINNAVARA ÜLEANDMINE ÜHELT LINNAVARA VALITSEJALT JA LINNAVARA VALITSEMA VOLITATUD ASUTUSELT TEISELE

§ 8.  Linnavara üleandmine

(1) Linnavara valitseja võib enda valitsemisel oleva linnavara tasuta üle anda teisele linnavara valitsejale või oma valitsemisala piires teisele linnavara valitsema volitatud asutusele.

(2) Kinnisvara antakse ühelt linnavara valitsejalt teisele või valitsemisala piires ühelt linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele ning aktsiad ja osad ühelt linnavara valitsejalt teisele linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema näidatud:

1) linnavara üleandjaks olev linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus ning linnavara vastuvõtjaks olev linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus;

2) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;

3) aktsiate ja osade puhul üleantavate aktsiate ning osade arv, liik ja nimiväärtus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata linnavara võib linnavara valitseja anda teisele linnavara valitsejale, teisele linnavara valitsema volitatud asutusele või oma valitsemisala piires ühelt linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele kirjalikul kokkuleppel. Valitsemisala piires võib vallasvara üle anda linnavara valitseja kirjalikul otsusel.

(4) Linnavara valitsema volitatud asutus võib otsustada enda bilansis oleva kuni 320-eurose väärtusega vallasvara üleandmise teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele.

(5) Üle 320-eurose väärtusega vallasvara võib linnavara valitsema volitatud asutus anda üle teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele linnavara valitseja nõusolekul.

(6) Linnavara valitsema volitatud asutus annab linnavara teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele üle kirjalikul kokkuleppel.

§ 9.  Linnavara üleandmis-vastuvõtmisakt

(1) Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt linnavara valitsejalt või linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele toimub linnavalitsuse kehtestatud vormi kohase kirjaliku aktiga.

(2) Linnavara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse järgmised andmed:

1) üleandja ja vastuvõtja nimi, ametinimetus ja allkiri;

2) üleandmise aeg;

3) linnavara koosseis;

4) soetusmaksumus ja jääkmaksumus;

5) kinnisvara üleandmisel andmed linnavara päraldiste, seisukorra, kasutusviisi ja puuduste kohta.

4. peatükk
LINNAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE

§ 10.  Linnavara kasutamine

Linnavara kasutatakse:

1) avalikuks otstarbeks;

2) linna ülesannete täitmiseks;

3) tulu saamiseks.

§ 11.  Linnavara kasutusse andmine

(1) Linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus ise või annab selle teise isiku kasutusse. Teise linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutuse kasutusse antakse linnavara tasuta linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema ära näidatud:

1) linnavara üleandjaks olev linnavara valitseja ning vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus;

2) linnavara kasutusse saaja;

3) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;

4) linnavara kasutusotstarve;

5) linnavara kasutusse andmise tähtaeg või märge linnavara tähtajatu kasutusse andmise kohta.

(2) Linnavara teiste isikute kasutusse andmine toimub Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud korras.

5. peatükk
LINNA OMANDIS OLEVA KORTERIOMANDI KOOSSEISU MUUTMINE

§ 12.  Korteriomandi koosseisu muutmine

(1) Linna omandis oleva korteriomandi koosseisu muutmiseks nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul.

(2) Korteriomandi reaalosa suuruse muutumisel, otsustab korteriomandi koosseisu muutmise linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

6. peatükk
LEID

§ 13.  Leiu omandamine

(1) Linn omandab leiu, kui Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi politsei) annab Tallinna haldusterritooriumilt leitud asja või seda asendava raha üle linnale kui leiukoha omavalitsusüksusele.

(2) Kui asja leidjaks loetakse linna asutus ning linna asutus on asja hoidnud selle säilimist tagaval viisil ja omanik ei ole selgunud ühe aasta jooksul, arvates leiust teatamisest kaotajale, omanikule või politseile, omandab linn asja või seda asendava raha. Kui asja väärtus ei ületa 50 eurot, arvestatakse nimetatud tähtaega leiupäevast.

§ 14.  Politseilt leiu vastuvõtmine

(1) Politseilt leiu vastuvõtmisel esindab linna selleks Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) volitatud isik.

(2) Leid võetakse vastu politsei koostatud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. Leid loetakse vastuvõetuks pärast seda, kui linnakantselei volitatud isik on leiu üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastanud.

(3) Leiu üleandmis-vastuvõtmisakt peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) leiu nimetus ja kogus;

2) võimaluse korral leiu mark, mudel, seerianumber ja eritunnused;

3) üleandja ja vastuvõtja ametinimetus ja allkiri;

4) üleandmise kuupäev.

§ 15.  Linna asutus asja leidjana

(1) Kui linn omandab leiu korra § 13 lõike 2 järgi, annab leidjaks olev linna asutus leiu üle linnakantselei volitatud isikule.

(2) Leid antakse linna asutuselt üle linnakantselei volitatud isikule
üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, mis peab sisaldama korra § 14 lõikes 3 nimetatud andmeid. Leid loetakse üleantuks, kui linnakantselei volitatud isik on leiu üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastanud.

§ 16.  Leiu võõrandamine

(1) Leid võõrandatakse tasu eest või tasuta.

(2) Leiu võõrandamise otsustab linnakantselei moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), mis koosneb vähemalt kolmest liikmest. Komisjonile teeb leiu võõrandamise ettepaneku linnakantselei volitatud isik.

(3) Leiu võõrandamise otsustamiseks võib komisjon nõuda linnakantselei volitatud isikult lisaandmeid ning küsida ettepanekus esitatud asjaolude hindamiseks eksperdi arvamust.

§ 17.  Leiu võõrandamise lubatavus

Leid võõrandatakse, kui see:

1) ei ole vajalik avalikuks otstarbeks, linna ülesannete täitmiseks ega tulu saamiseks;

2) on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;

3) on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või kaubandusesinduse tarbeks.

§ 18.  Leiu tasu eest võõrandamine

Leiu tasu eest võõrandamisel lähtutakse linnavara võõrandamise korrast.

§ 19.  Leiu tasuta võõrandamine ja üleandmine

(1) Leiu tasuta võõrandamine on lubatud:

1) riigiasutusele tema põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

2) linnas registreeritud mittetulundusühingule või sihtasutusele tema põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks.

(2) Leiu võib üle anda linna ametiasutusele või ametiasutuse hallatavale asutusele tema põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

(3) Tasuta võõrandatavate ja üleantavate leidude nimekiri avaldatakse Tallinna siseveebis.

(4) Linnakantselei volitatud isik korraldab võimaluse korral käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele leidudega tutvumise.

(5) Leiu tasuta võõrandamise ja üleandmise korraldab linnakantselei volitatud isik.

(6) Leiu tasuta võõrandamisel ja üleandmisel koostatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, milles märgitakse järgmised andmed:

1) tasuta võõrandatava või üleantava leiu nimetus;

2) üleandja ja omandaja andmed ja allkiri;

3) üleandmise kuupäev.

§ 20.  Leiu hävitamine

(1) Leid hävitatakse, kui:

1) leidu ei ole õnnestunud võõrandada või üle anda kuue kuu jooksul alates selle omandamisest;

2) leiul esinevad defektid, mis võivad kahjustada selle ohutut kasutamist;

3) leiu otstarve on teadmata;

4) leiuks on alkoholi- või tubakatooted.

(2) Leiu hävitamise otsustab komisjon linnakantselei volitatud isiku kirjalikul ettepanekul.

(3) Politseilt vastuvõetud leiu hävitamise korraldab politsei ning selle kulud kaetakse linnakantselei kuludest.

(4) Linna asutuselt vastuvõetud leiu hävitamise korraldab linnakantselei volitatud isik ning selle kulud kaetakse linnakantselei kuludest.

§ 21.  Kontroll leidudega seotud toimingute üle

Linnakantselei volitatud isik esitab kord aastas komisjonile aruande, milles peavad sisalduma järgmised andmed:

1) linna omandisse jäetud leidude nimetused;

2) linna ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse andmed, kellele leid üle anti, ning üleantud leiu andmed;

3) tasuta võõrandatud leidude nimetused koos tasuta võõrandatud leidude omandajate andmetega;

4) tasu eest võõrandatud leidude nimetused ja võõrandamisest saadud tulu;

5) leiu võõrandamise aeg;

6) hävitatud leidude nimetused koos hävitamise kulude ja viisiga.

7. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 22.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

Linnavara kõlbmatuks tunnistamisel ja mahakandmisel lähtutakse linnavolikogu kehtestatud korrast.

§ 23.  Linnavara võõrandamine

Linnavara võõrandamisel lähtutakse linnavolikogu kehtestatud korrast.

§ 24.  Linnavara valitseja määramine

Kui linnavara pole mingil põhjusel ühegi linnavara valitseja valitsemisel, määrab linnavarale valitseja linnavalitsus.

§ 25.  Omandatud vara registreerimine

Linnavara omandanud linnavara valitsejal tuleb korraldada registreerimisele kuuluva linnavara andmete kandmine registritesse.

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrus nr 56 „Linnavara valitsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees