Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 27.05.2013 määrus number 28
jõustumine 09.06.2013

Redaktsiooni kehtivus 09.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  27. mai 2013 nr 28

Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrusega nr 36 kinnitatud Tallinna linna 2013. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ asendatakse lisaga 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1 - 7