Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.05.2013 määrus number 27 [RT IV, 24.05.2013, 2]
Jõustumine:27.05.2013
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2013 - ... [RT IV, 24.05.2013, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  16. mai 2013 nr 27

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1232 eurot;

2) 351-700 õpilast 1369 eurot;

3) 701-900 õpilast 1505 eurot;

4) üle 900 õpilase 1641 eurot.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1649 eurot kuus.

(3) Tallinna Mustamäe 1. Lasteaia-Algkooli ja Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli direktori töötasu alammäär on 1129 eurot kuus.

(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 999 eurot;

2) 4-10 rühma 1129 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1218 eurot.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1129 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1218 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1437 eurot.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1129 eurot kuus.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1218 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(v.a põhikooli ja gümnaasiumi direktor)“;

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pedagoogi (v.a lõikes 1 nimetatud) töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust järgmine:

1) noorempedagoog 715 eurot;

2) pedagoog 715 eurot;

3) vanempedagoog 808 eurot;

4) pedagoog-metoodik 922 eurot.“;

4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 380 eurot kuus.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. maist 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees