Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.05.2013 korraldus number 667
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. mai

2013 nr

667-k

Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Nõmme linnaosas

Planeerimisseaduse § 9 lg 12, § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 p 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus” § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning tulenevalt Särje Arenduse OÜ esindaja A. Voogma 25. septembri 2012 taotlusest ja asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu   uute elamute rajamine terviklikule metsaalale omab eeldatavalt olulist keskkonnamõju

1. Algatada Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on 2,91 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada ärimaa sihtotstarbega Särje tn 22a kinnistu elamumaa, äri- või sotsiaalmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja kuni 2-korruseliste uute üksikelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 planeeringu koostamisel lähtuda Nõmmele iseloomulikust kvartalite ja jätkuvate tänavatega linnastruktuurist;

3.2 endine sanatooriumihoone planeerida avaliku kasutusotstarbega, määrates krundile äri- või sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) maakasutuse sihtotstarve;

3.3 kultuurilooliselt väärtusliku 1938. aastal valminud  sõjaväe sanatooriumi ehitis vajab väärikat eksponeerimist ning seetõttu ka suuremat ümbritsevat pargiga krunti;

3.4 hoonestusalade asukohad ja täiendavad hoonestusvõimalused üksikelamute ehitamiseks selguvad peale keskkonnamõju strateegilist hindamist;

3.5 teede ja tehnovõrkude leping sõlmida enne detailplaneeringu vastuvõtmist;

3.6 teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega, Tallinna Linnavaraametiga, Tallinna Kommunaalametiga, Tallinna Keskkonnaametiga, Nõmme Linnaosa Valitsusega, Päästeameti Põhja päästekeskusega ning teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

5. Algatada Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal on detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu elamurajooni rajamine metsaalale, mis moodustab osa piirkonna terviklikust metsast;

5.2 detailplaneeringu elluviimise tulemusel likvideeritakse hoonete ja teede ehitamisega väga suurel hulgal heas seisukorras kõrghaljastust;

5.3 detailplaneeringu alal võib esineda kaitstavaid taime- ja loomaliike. Planeeritav tegevus võib avaldada olulist mõju alal esinevatele loodusväärtustele, kui ala hoonestamisega likvideeritakse kaitstavate ja ohustatud liikide kasvukohad ja elupaigad;

5.4 planeeritav tegevus võib oluliselt mõjutada metsaalal väljakujunenud niiskusrežiimi, millega kaasnevad pöördumatud muutused olemasolevates looduskooslustes;

5.5 planeeringu elluviimisel võib kaasneda mõju kultuuripärandile, sest planeeritaval alal paikneb väga väärtuslikuks hinnatud endine sanatooriumihoone.

6. Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab:

6.1 taimestiku ja loomastiku (sh linnustiku) inventuuridega selgitama kaitstavate ja ohustatud liikide esinemise planeeringualal ning planeeringu elluviimisel neile avalduva mõju. Taimestiku inventuur viia läbi vähemalt kahel korral vegetatsiooni perioodi jooksul (soovitatavalt mai lõpus ja juulis);

6.2 hüdrogeoloogilise uuringuga selgitama planeeringu elluviimise mõju ala niiskusrežiimile;

6.3 käsitlema erinevaid planeeringulahenduse alternatiive, selgitama detailplaneeringuga metsaalale kavandatava hoonestamise võimalikkuse ja mõju ning keskkonnatingimustega ja keskkonnasäästlike meetmetega arvestava kõige sobilikuma planeeringulahenduse.

7. Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaametile.

8. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada koostöös Tallinna Keskkonnaametiga detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu samaaegselt keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku aruteluga.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

10. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning teha korraldus teatavaks K-Projekt Aktsiaseltsile, Särje Arenduse OÜ-le ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile.

11. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris Tallinna linna veebilehel aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Särje tn 22a kinnistu detailplaneering