Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

Tallinna Linnavalitsus 06.05.2013 määrus number 30
jõustumine 13.05.2013

Redaktsiooni kehtivus 01.06.2019 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

Tlv m 17.04.2019 nr 15 [RT IV, 26.04.2019, 1 - jõust. 29.04.2019]

Tlv m 21.10.2015 nr 37 [RT IV, 29.10.2015, 18 - jõust. 01.11.2015]
Tlv m 10.06.2015 nr 21 [RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 6. mai 2013 nr 30

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4 ja § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.
[RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 1. Reguleerimisala

(1) Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Tallinna linna territooriumil asuva avalikult kasutatava tee, teelõigu, parkla või väljaku täieliku või osalise ajutise sulgemise korra seoses avaliku ürituse korraldamise, ehitus-, avarii- või remonttöö või muu tegevusega ning kehtestab tee ajutise sulgemise taotluse vormi (lisa 1) ja tee ajutise sulgemise loa vormi (lisa 2).

(2) Eeskirja ei kohaldata teede ja tänavate ajutisele sulgemisele seoses liikluskorraldusvahendite hooldamise või taastamisega, teekatte ja teepeenra puhastamisega või taastamisega, tee hooldusega, libedustõrje teostamisega ja liiklusõnnetusega ega peatumisele ja parkimisele liiklusseaduse tähenduses.
[RT IV, 26.04.2019, 1 - jõust. 29.04.2019]

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) avalik üritus - spordi-, kultuuri- või meelelahutusüritus, avalik koosolek või muu selline üritus, mille korraldamiseks on väljastatud avaliku ürituse luba;

2) avariitöö - tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine, millest on asjaomaseid ametiasutusi teavitatud vastavalt käesoleva määruse §-le 9;

3) suletav ala - Tallinna linna omandis olev avalikult kasutatav tee, teelõik, parkla või väljak, mille täielikku või osalist sulgemist sulgemisloa taotleja taotleb ja mis suletakse sulgemisloa alusel;

4) sulgeja - füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine olenemata sellest, kas talle on antud sulgemisluba või mitte;
[RT IV, 29.10.2015, 18 - jõust. 01.11.2015]

5) sulgemisloa taotleja - füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielikku või osalist ajutist sulgemist;

6) sulgemisloa taotlus - taotlus, mille taotleja esitab tee, teelõigu, parkla või väljaku täieliku või osalise ajutise sulgemise loa saamiseks eeskirjaga kehtestatud vormil ja millele lisatakse vajaduse korral maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise taotlus;

7) sulgemisluba - Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) või linnavalitsuse antud luba tee, teelõik, parkla või väljak täielikult või osaliselt ajutiselt sulgeda. Transpordiamet vormistab sulgemisloa asjakohasele vormile ja linnavalitsus annab sulgemisloa oma korraldusega;

8) teegrupp - loetelu teedest ja teelõikudest, mis on Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2013 määruse nr 31 "Teede ja tänavate sulgemise maks" lisas liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel määratud ühte gruppi neljast.

§ 3. Sulgemisloa andja

(1) Sulgemisloa annab korraldusega linnavalitsus, kui:

1) esimesse teegruppi kuuluv sõidutee suletakse avaliku ürituse ettevalmistamiseks või läbiviimiseks;

2) mis tahes teegruppi kuuluva tee, teelõigu, parkla, väljaku või selle osa sulgemise taotleja on esitanud maksusoodustuse taotluse või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise taotluse.

(2) Sulgemisloa annab eeskirjaga kehtestatud vormil transpordiamet:

1) kui ehitus-, avarii- või remonttööga kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine;

2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetamata juhtudel avaliku ürituse loa esitamisel. Sellisel juhul tehakse sulgemisloa paremasse ülemisse nurka märge "Kehtib koos avaliku ürituse loaga".

§ 4. Sulgemisloa taotlemine

(1) Sulgemisloa taotleja esitab transpordiametile sulgemisloa taotluse:

1) vähemalt neliteist päeva enne esimesse teegruppi kuuluva tee või teelõigu laiuse sulgemist üle 50% ulatuses;

2) vähemalt kolmkümmend viis päeva enne esimesse teegruppi kuuluva tee või teelõigu sulgemist, kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus;

3) vähemalt viis päeva enne parkla või väljaku sulgemist või käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel tee või teelõigu sulgemist.

(2) Sulgemisloa taotleja peab sulgemisloa taotluses näitama ära järgmised andmed:

1) taotleja andmed (nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, telefoninumber või e-posti aadress);

2) suletava ala võimalikult täpne asukoht (maaüksuse aadress või tänav, majanumber või -numbrid);

3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;

4) sulgemise põhjus;

5) taotleja kinnitus, et ta teavitab pärast sulgemisloa saamist kõiki isikuid ja asutusi, keda sulgemine otseselt puudutab;

6) liiklejate sulgemisest teatamise kava;

7) sulgemise eest vastutava isiku nimi, töökoht, telefoninumber ja e-posti aadress.

(3) Kui liikluse ümberkorraldamisega kaasnevad kulud, peab sulgemisloa taotleja transpordiameti nõudmisel lisama sulgemisloa taotlusele garantiikirja, milles kinnitab asjaomaste kulude hüvitamist transpordiametile.

(4) Sulgemisloa taotleja lisab sulgemisloa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis vastab majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.
[RT IV, 26.04.2019, 1 - jõust. 29.04.2019]

(5) Transpordiamet kooskõlastab vajaduse korral sulgemisloa taotluse, liikluskorralduse skeemi ja ühissõidukite ümbersõiduskeemi järgmiste juriidiliste isikute ja asutustega:

1) Tallinna linnaga sõlmitud lepingu alusel Tallinna ühistranspordiliine teenindavate ettevõtetega, kui suletavat ala läbivad ühistranspordiliinid;

2) selle linnaosa valitsusega, mille territooriumil suletav ala paikneb;

3) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga (edaspidi keskkonna- ja kommunaalamet).
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

(6) Sulgemisloa taotleja võib taotluse ja liikluskorralduse skeemi kooskõlastada enne transpordiametile esitamist käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juriidiliste isikute ja asutustega.

(7) Transpordiameti nõudmisel esitab sulgemisloa taotleja sulgemisaja põhjendamiseks tööde või ürituse ajakava. Ehitus- või remonttööde puhul on transpordiametil õigus nõuda sulgemisloa taotlejalt tööde tegemist puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu.

§ 5. Sulgemisloa andmine

(1) Transpordiamet annab sulgemisloa hiljemalt sulgemisele eelnevaks tööpäevaks. Juhul, kui transpordiamet keeldub sulgemisloa andmisest, teavitab ta sellest sulgemistaotluse esitajat hiljemalt 3 tööpäeva enne planeeritava sulgemise algust.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud juhtudel valmistab transpordiamet ette linnavalitsuse korralduse eelnõu ning esitab selle linnavalitsuse istungile.

(3) Sulgemisloa vormile kantakse andmed suletava ala ja sulgemise aja kohta ning sulgeja kohustused liiklusohutuse ja heakorra tagamisel.

§ 6. Sulgeja kohustused

Sulgeja on kohustatud:

1) paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja teabetahvli, mis vastavad nii transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile kui ka majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“;
[RT IV, 26.04.2019, 1 - jõust. 29.04.2019]

2) suletaval alal ja ühe meetri ulatuses suletavast alast või paigaldatud piiretest järgima Tallinna linna heakorra eeskirja;

3) pärast sulgemise lõpetamist kõrvaldama ajutised märgid ja piirded ning heakorrastama eelnevalt suletud ala;

4) hüvitama transpordiametile sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise kulud. Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada sulgeja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest;

5) transpordiameti nõudmisel linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul töötama puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu;

6) teavitada sulgemisest isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavaid elanikke ja seal asuvaid ettevõtteid ja asutusi;

7) tagada jalakäijate ja sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele, asutustele ja elamutele;

8) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse saamisel võtma kohe tarvitusele kõik abinõud sulgemise lõpetamiseks;

9) võimaldama sulgemisloa või selle koopia ning liikluskorralduse skeemiga tutvuda ka suletaval alal.

§ 7. Sulgemisloa andmisest keeldumine

Transpordiameti põhjendatud otsusega võib sulgemisloa jätta andmata:

1) isikule, kes on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;

2) isikule, kes on jätnud tasumata teede ja tänavate sulgemise maksu Tallinna Linnavolikogu kehtestatud määrades ja korras;

3) kui samas piirkonnas varem lubatud sulgemise tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;

4) kui jooksva aasta jooksul on taotlejale antud sulgemisluba tunnistatud kehtetuks eeskirja § 8 punktide 1, 2 või 3 alusel.

§ 8. Sulgemisloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

Sulgemisloa andja põhjendatud otsusega võib loa peatada või kehtetuks tunnistada, kui:

1) sulgeja on esitanud sulgemisloa taotluses valeandmeid;

2) sulgeja ei täida sulgemise korraldamisel Eesti Vabariigi ja Tallinna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või sulgemisloa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;

3) sulgeja ei järgi töö või ürituse ajakava või keeldub põhjuseta ööpäev läbi või puhkepäeviti töötamisest;

4) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9. Sulgemine avariitöö korral

(1) Tehnovõrgu ja muust avariist on asjaomase hoone või rajatise valdaja kohustatud kohe teavitama politseikorrapidajat, keskkonna- ja kommunaalametit ja transpordiametit ning vajaduse korral kutsuma kohale nende esindaja. Jääpurikate, lume ja muude kukkumisohtlike osade eemaldamise kohast ja ajast tuleb teavitada üksnes transpordiametit.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

(2) Kui avariitöö toimub väljaspool tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ja sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tee täielik sulgemine liikluseks, teavitab sulgeja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja Tallinna ühistranspordiliine teenindavate ettevõtete dispetšerteenistusi.

(3) Turvalisuse tagamiseks avariitöö korral tuleb rakendada teetöödel liikluskorraldusele kehtestatud nõudeid.

(4) Kui avariitöö kestab üle kahe ööpäeva, tuleb hoone või rajatise valdajal taotleda sulgemisluba §-s 4 sätestatud korras.

§ 10. Sulgemise lõpetamine enne tähtaega ja sulgemisloa pikendamine

(1) Sulgemise lõpetamisel enne tähtaega peab sulgeja sulgemisloa andjat kohe teavitama. Kui sulgemine lõpetatakse enne tähtaega, on sulgejal õigus saada enam makstud osa teede ja tänavate sulgemise maksust tagasi Tallinna Linnavolikogu kehtestatud määrades ja korras.

(2) Kui tee sulgemise vajadus kestab plaanitust kauem, esitab sulgeja uue § 4 lõikele 2 vastava taotluse. Kui taotlus vastab nõuetele, pikendab transpordiamet sulgemisluba. Transpordiametil on õigus käesoleva määruse §-des 7 ja 8 toodud aluste ilmnemisel sulgemisloa pikendamisest keelduda.

§ 11. Vastutus eeskirja rikkumise eest

(1) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ette nähtud korras.

(2) Eeskirja nõuete täitmist kontrollivad vastavalt oma pädevusele transpordiamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, keskkonna- ja kommunaalamet, linnaosade valitsused ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 - Tee ajutise sulgemise taotlus
Lisa 2 - Tee ajutise sulgemise luba