Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 29.04.2013 korraldus number 593

Redaktsiooni kehtivus 29.04.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2013 nr

593-k

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskraamatukogule ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2013

korralduse nr 593-k

LISA

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. aprillist 2013.

Linna üldkulud

ˆ

Linna asutuste palgavahendite kasv

-45 877

           sellest töötasu

-34 237

sh Tallinna Keskraamatukogule (alates 01.04.13)

-45 877

sellest töötasu

-34 237

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Tootevaldkond: kultuur

45 877

Tootegrupp: raamatukogud

45 877

  sellest töötasu

34 237

Toode:

Raamatukogud

45 877

    sellest töötasu *

34 237

* asutuse töötajatele kuni 4% võrra kõrgem töötasu

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes