Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse

Tallinna Linnavalitsus 10.04.2013 korraldus number 482

Redaktsiooni kehtivus 19.02.2014 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv k 19.02.2014 nr 261, muudatust ei ole akti tehtud.
Tlv k 19.06.2013 nr 886, muudatust ei ole akti tehtud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. aprill

2013 nr

482-k

 

 

Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra p-ga 5.6 ning Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määrusega nr 11 kinnitatud Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-dega 8-9 ja võttes aluseks linna ametiasutuste poolt esitatud taotlused

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2013. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 32 417 549 €.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud ametiasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisad