Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 10.04.2013 korraldus number 482
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2014 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 19.02.2014 nr 261, muudatust ei ole akti tehtud.
Tlv k 19.06.2013 nr 886, muudatust ei ole akti tehtud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. aprill

2013 nr

482-k

 

 

Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra p-ga 5.6 ning Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määrusega nr 11 kinnitatud Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-dega 8-9 ja võttes aluseks linna ametiasutuste poolt esitatud taotlused

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2013. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 32 417 549 €.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud ametiasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisad