Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus number 22 [RT IV, 29.03.2013, 4]
Jõustumine:01.04.2013
Rakendamise kuupäev:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2013 - ... [RT IV, 29.03.2013, 4]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. märts 2013 nr 22

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.“;

2) paragrahvi 2 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli“;

3) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on järgmine:

1) noorempedagoog 715 eurot;

2) pedagoog 715 eurot;

3) vanempedagoog 820 eurot;

4) pedagoog-metoodik 990 eurot.

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on:

1) põhikoolis 130 eurot;

2) gümnaasiumis 100 eurot.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees