Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus number 21 [RT IV, 29.03.2013, 3]
Jõustumine:01.04.2013
Kehtetuks tunnistamine:24.11.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2013 - 24.11.2014 [RT IV, 29.03.2013, 3]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 13.11.2014 nr 29 [RT IV, 21.11.2014, 14 - jõust. 24.11.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. märts 2013 nr 21

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p-de 9-11 ja lg 3, § 24 lg 2 p-de 3 ja 4, § 27 lg 1, § 281, § 29 lg 1 p 1 ja lg 3 ja § 52 lg 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord määrab kindlaks sõidusoodustuse saamise ja sõidu eest tasumise korra ning kehtestab Tallinna ühtse piletisüsteemi bussi-, trammi- ja trolliliinide sõidupiletite hinnad.

§ 2.  Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistransport) on avalik veoteenus, mida osutatakse Tallinna linnas bussi-, trammi- ja trolliliinidel. Tallinna ühissõidukites kehtib ühine sõiduõigust tõendav dokument ja e-piletisüsteem. Tallinna ühissõidukid on tähistatud Tallinna Transpordi logoga;

2) e-piletisüsteem on Tallinna ühtne piletisüsteem, mille kaudu saab osta elektroonilisi sõidupileteid veebikeskkonnast www.pilet.ee, müügipunktidest ja validaatori abil ning paberpileteid ühissõidukist. E-piletisüsteemis võib kasutada e-kaarti (edaspidi Ühiskaart) ning muid süsteemiga ühildatud kontaktivabu kaarte (näiteks õpilaspilet), mis vastavad raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile, või tulevikus lähikontaktiga andmesidekiibiga ehk NFC-mobiiltelefoni;

3) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet või muu käesolevas määruses nimetatud sõiduõigust või sõidusoodustust tõendav dokument. Elektroonilise sõidupileti või sõiduõiguse olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardi või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. Sõidupilet on: ühe sõidu pilet, tunnipilet, päevapilet, ühispilet;

4) Ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Ühiskaart on seotud kontoga, kuhu saab laadida raha, millele saab osta sõidupileteid ja aktiveerida sõidusoodustusi. Ühiskaardil on Tallinna Transpordi logo. Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

5) validaator ehk e-komposter on ühissõidukis paiknev elektronseade, mille juurde Ühiskaardi asetamisel sõiduõigus valideeritakse. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annab märku seadme ekraanile ilmuv tekst ja helisignaal;

6) valideerimine on validaatori abil sõiduõiguse kontrollimine, elektroonilise pileti ostmine või sõiduõiguse registreerimine igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile elektroonilise pileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigusega isikutele;

7) ühe sõidu pilet on juhi käest ostetud paberpilet, mis annab ühe sõidu õiguse;

8) tunnipilet on Ühiskaardi kontole laaditud raha eest ostetud sõidupilet, mis hakkab kehtima ostumomendist ehk esimesest valideerimisest ja kehtib piiramatu arv kordi viimase valideeritud sõidu lõpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit;

9) päevapilet on sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

10) ühispilet Elektriraudtee AS-iga on e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab õiguse määratud aja jooksul kasutada Tallinna ühistranspordi- ja Harjumaa reisirongiteenust elektrifitseeritud raudteedel piiramatu arv kordi;

11) Tallinna-Harjumaa ühispilet on sõidupilet, mis annab õiguse kasutada Tallinna ühistranspordi- ja Harju maakonna avalike liinide teenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

12) isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei määra kindlaks teisiti;

13) sotsiaalhoolekandeosakonna tõend on linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse õiguse kohta või linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna pitseriga väljavõte rahvastikuregistrist (isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist). Isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist toimub vastavalt rahvastikuregistri seaduse 12. peatükile. Isikul on õigus saada teavet oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel. Nimetatud seosed on olemas alates 1. jaanuarist 2002 sündinud laste ja vanemate andmete vahel. Varem sündinud laste ja vanemate andmete vahel võivad isikuseosed puududa ja nende laste andmeid vanemale päringu tulemusena ei kuvata;

14) ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;

15) laps on kuni 18-aastane isik või õpilane, kes õpib statsionaarses õppes või muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses kuni 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni;

16) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil. Käesoleva määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;

17) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;

18) õpilane on isik, kes õpib statsionaarses õppes või muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses kuni 19-aastaseks saamiseni (kaasa arvatud);

19) Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

20) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis (edaspidi SKAIS) on andmed pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension;

21) ühisliinid on Tallinna ja selle lähipiirkondade haldusterritooriume ühendavad maakonnaliinid (1A, 18, 20, 27, 30, 34A, 38).

2. peatükk
PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõidupiletid

(1) E-piletisüsteemi piletid jagunevad järgmiselt:

1) ühe sõidu pilet;

2) tunnipilet;

3) päevapilet;

4) ühispilet Harjumaaga;

5) ühispilet Elektriraudtee AS-iga.

(2) Ühe sõidu piletid jagunevad järgmiselt:

1) 1 sõidu pilet (ühissõidukist);

2) 1 sõidu sooduspilet (ühissõidukist).

(3) Tunnipiletid jagunevad järgmiselt:

1) 1 tunni pilet;

2) 1 tunni sooduspilet.

(4) Päevapiletid jagunevad järgmiselt:

1) 1 päeva pilet (24 tundi);

2) 3 päeva pilet (72 tundi);

3) 5 päeva pilet (120 tundi);

4) 30 päeva pilet;

5) 30 päeva sooduspilet.

(5) 30 päeva ühispiletid Elektriraudtee AS-iga jagunevad järgmiselt:

1) 1. tsooni ühispilet;

2) 1. tsooni soodusühispilet;

3) 1. tsooni ekspressrongi ühispilet;

4) 1. tsooni ekspressrongi soodusühispilet;

5) 2. tsooni ühispilet;

6) 2. tsooni soodusühispilet;

7) 2. tsooni ekspressrongi ühispilet;

8) 2. tsooni ekspressrongi soodusühispilet;

9) 3. tsooni ühispilet;

10) 3. tsooni soodusühispilet;

11) 3. tsooni ekspressrongi ühispilet;

12) 3. tsooni ekspressrongi soodusühispilet;

13) 4. tsooni ühispilet;

14) 4. tsooni soodusühispilet;

15) 4. tsooni ekspressrongi ühispilet;

16) 4. tsooni ekspressrongi soodusühispilet.

(6) Tallinna-Harjumaa ühispiletid jagunevad järgmiselt:

1) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni 30 päeva ühispilet;

2) Tallinna-Harjumaa 1.-2. tsooni 30 päeva ühispilet;

3) Tallinna-Harjumaa 1.-3. tsooni 30 päeva ühispilet;

4) Tallinna-Harjumaa 1.-5. tsooni 30 päeva ühispilet.

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

(1) Sõidupiletite hinnad

Hind €

Ühe sõidu piletid

Ühissõidukist sularaha eest

1 sõidu pilet

1,60

1 sõidu sooduspilet

0,80

Tunnipiletid

Ühiskaardi kontole laaditava raha eest*

1 tunni pilet

1,10

1 tunni sooduspilet

0,55**

Päevapiletid

1 päeva pilet (24 tundi)

3

3 päeva pilet (72 tundi)

5

5 päeva pilet (120 tundi)

6

30 päeva pilet

23

30 päeva sooduspilet

8,50**

* Tunnipileteid saab osta vaid sõidu valideerimisel Ühiskaardile laaditud raha eest.

** Soodushinnaga sõidupileteid saab osta vaid isikustatud Ühiskaardile. Isikustamata Ühiskaardile saab osta ainult täishinnaga sõidupileteid.

(2) Elektriraudtee sõidutsoonide jagunemise aluseks on Harju maavanema kehtestatud sõidutsoonid. Elektriraudtee AS-iga ühispiletite hinnad kehtestab Elektriraudtee AS vastavalt Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud kokkuleppele.

(3) Tallinna-Harjumaa sõidutsoonid kehtestab Harju maavanem. Tallinna-Harjumaa sõidupiletite hinnad kehtestab Harju maavanem vastavalt Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud kokkuleppele. Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispiletid jagunevad ühe ja mitme tsooni piletiteks.

3. peatükk
SÕIDUSOODUSTUSE ÕIGUS JA SEDA TÕENDAVAD DOKUMENDID

§ 5.  Sõidusoodustuse õigus ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

(1) Tasuta sõidu õigus on järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) eelkooliealine laps - dokumenti ei nõuta;

2) kuni kolmeaastase lapse saatja - dokumenti ei nõuta;

3) puudega laps ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik ning tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

5) sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

6) 65-aastane ja vanem isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument;

7) represseeritu ja temaga võrdsustatud isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või represseeritu tõend;

8) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus;

9) kaitseväelase vormiriietuses ajateenija - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

10) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnik - ametitõend;

11) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötaja tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

12) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötaja - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

13) Tallinna Transpordiameti töötaja tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

14) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötaja tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

15) tallinlasel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

16) õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendiga või valideeritud, Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile või valideeritud isikustatud Ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Scholari kaardiga, valideeritud ISIC Scholari kaart.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 15 nimetatud tasuta sõidu õiguse saamiseks on tallinlasel kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud Ühiskaardiga valideerida. Tasuta sõidu õigus valideeritud isikustatud Ühiskaardil kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 15 ja 16 nimetatud isikute tasuta sõidu õigus aktiveerub Ühiskaardi isikustamisel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7-9 ja 11-14 märgitud isikud saavad valideeritud isikustatud Ühiskaardiga tasuta sõidu õigust tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on esitatud Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonnale või Tallinna Transpordiametile.

(5) Ühe sõidu sooduspileti kasutamise õigus sõltumata elukohast on järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - ISIC Scholari kaart;

2) üliõpilane - Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet, ISIC Studenti kaart või Swedbanki Tudengikaart;

3) pensionär - Eesti Vabariigi pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;

4) raske või keskmise puudega 16-aastane ja vanem isik - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

5) kolme ja enama lapsega pere vanem (v.a tallinlased) - kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

(6) Soodustunnipileti, sooduspäevapileti ja soodusühispileti Elektriraudtee AS-iga kasutamise õigus sõltumata elukohast on järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) üliõpilane - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või valideeritud Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud valideeritud ISIC Studenti kaart või valideeritud Swedbanki Tudengikaart;

2) pensionär - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

3) raske või keskmise puudega 16-aastane või vanem isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga ja Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

4) kolme ja enama lapsega pere vanem (v.a tallinlased) - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend.

(7) Sõidusoodustuse saamiseks peavad olema täidetud käesolevas paragrahvis ja peatükis 4 sätestatud tingimused.

(8) Kolme ja enama lapsega pere lapse vanema ning raske või keskmise puudega 16-aastasel ja vanemal isikul isikustatud Ühiskaardi põhiseks sõidusoodustuse saamiseks tuleb Ühiskaart isikustada sooduskaardina müügipunktis või teha veebikeskkonnas www.pilet.ee märge lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse õigust soodustust tõendava dokumendiga“.

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 märgitud isik saab valideeritud isikustatud Ühiskaardiga sõidusoodustuse õigust tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas EHISes või SKAISis.

(10) Soodustuse tõendamisel Eesti Vabariigi üliõpilaspileti, ISIC Studenti kaardi või Swedbanki Tudengikaardiga, tuleb Ühiskaart isikustada sooduskaardina müügipunktis või teha veebikeskkonnas www.pilet.ee märge lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse õigust soodustust tõendava dokumendiga“.

(11) Sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada kontrolörile valideeritud Ühiskaart ja sõidusoodustust tõendav dokument (v.a juhul, kui soodustus on müümisel registrist kontrollitud, mida näitab info müügikanalis). Isikustatud valideeritud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

(12) Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidusoodustuse Ühiskaardiga valideerima. Teistkordsel järjestikusel valideerimisel kuvatakse validaatori ekraanil sõidupileti või sõidusoodustuse kehtivus ja/või raha jääk.

4. peatükk
SÕIDU EEST TASUMINE

§ 6.  Sõitja kohustused

Sõitja on kohustatud:

1) omama ja kaasas kandma ühissõiduki kasutamiseks sõiduõigust tõendavat dokumenti, valideeritud Ühiskaarti või muud e-piletisüsteemiga ühilduvat andmekandjat;

2) igal sisenemisel ühissõidukisse sõiduõiguse valideerima Ühiskaardiga. Ühiskaardile ostetud sõidupilet ja kantud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast valideerimist;

3) kontrollima valideerimise õnnestumist, millest annab märku helisignaal ja seadme ekraanil ilmuv tekst sõiduõiguse olemasolu kohta. Ühiskaardi kontol olev sõidupilet või sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast valideerimist.

§ 7.  Müügikanalid

(1) Sõidupiletite eelmüük ja Ühiskaardi kontole raha laadimine toimub:

1) müügipunktis;

2) telefonioperaatori vahendusel;

3) veebikeskkonnas www.pilet.ee.

(2) Ühissõiduki juhilt saab sularaha eest osta ühe sõidu pileti.

(3) Ühissõidukis saab validaatori kaudu Ühiskaardi kontole laaditud raha eest osta sõidupileti.

§ 8.  Sõidu eest tasumine

(1) Soodushinnaga sõidupileteid saab osta vaid isikustatud Ühiskaardi kontole.

(2) Isikustamata Ühiskaardi kontole saab osta ainult täishinnaga sõidupileteid.

(3) Ühiskaardi kontole laaditud raha eest on võimalik osta valideerimisel ühe tunni pileteid korraga kuni kuuele isikule ehk viis lisapiletit. Esmalt tuleb valideerida Ühiskaardiga validaatori ees Ühiskaarti viibutades ühe tunni pilet, seejärel valida noolega vajalik lisapiletite arv, kinnitada lisapiletite arv vajutades nuppu „OK“ ning seejärel valideerida Ühiskaardiga lisapiletite ost. Lisapiletid on täishinnaga piletid. Kui Ühiskaart on isikustatud ja Ühiskaardi omanikul on kas tasuta või soodussõidu õigus, siis lisapiletid müüakse täishinnaga. Lisapiletid kehtivad koos Ühiskaardiga, millega piletid osteti.

(4) Kui kalendripäeva jooksul ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis arvestatakse sõitja tunnipiletid ümber ühe päeva piletiks. Ühe päeva pileti automaatseks ümberarvestamiseks peab Ühiskaardi kontole olema laaditud vähemalt ühe päeva pileti hind. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lisapileteid päevapiletiks ümber ei arvestata.

(5) Ühiskaardile ostetud 30 päeva pilet hakkab kehtima ostumomendil või määratud kuupäevast ja kehtib 30 päeva jooksul kuni viimase päeva lõpuni kella 23.59-ni. 30 päeva pilet annab sõidu õiguse pärast igakordset sõidu valideerimist ühissõidukisse sisenemisel.

(6) Ühiskaardile ostetud 1, 3, 5 või 30 päeva pilet hakkab kehtima ostuhetkel või määratud kuupäeval.

(7) Ühiskaardi valideerimisel kontrollib piletimüügisüsteem kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Kui sõitja Ühiskaardi kontol ei ole sõidupiletit ega sõidusoodustust, kuid sinna on laaditud raha, müüakse valideerimisel sõitjale ühe tunni pilet. Kui Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, ei ole sõidupiletit ega sõidusoodustust, tuleb ühissõiduki juhilt osta ühe sõidu pilet. Teistkordsel järjestikusel valideerimisel kuvatakse validaatori ekraanil sõidupileti või sõidusoodustuse kehtivus ja/või raha jääk.

(8) Ühe sõidu pileteid müüakse ühissõidukist sularaha eest. Ühe sõidu pileti ostmiseks ühissõidukist sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Ühe sõidu piletit ei valideerita. Sõitja peab ühe sõidu pileti hoidma alles sõidu lõpuni. Ühe sõidu pilet kehtib sõidukis, kus pilet osteti, sõidu lõpuni.

(9) Ühisliinidel kehtivad liini algpunktist lõpp-punktini käesolevas määruses nimetatud sõidupiletid ja -soodustused.

§ 9.  Sõidupileti kehtivus ärajäänud, hilinenud või katkenud liiniveo korral

(1) Kui liinivedu jääb ära, hilineb või katkeb ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel, kehtib sõitja ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukites samal liikumisteel.

(2) Sõidupileteid tagasi ei osteta ja ümber ei vahetata. Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.

(3) Ärajäänud, hilinenud või katkenud liiniveo tõttu sõitjale tekkinud kahju ei hüvitata.

§ 10.  Ühiskaardi kehtivus, soetamine ja isikustamine

(1) Isikustatud valideeritud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

(2) Ühiskaart ei ole sõidupilet ega muu sõiduõigust tõendav dokument.

(3) Ühiskaarti saab osta müügipunktidest hinnaga 2 eurot.

(4) Isikustatud Ühiskaart on seotud rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga ja võimaldab saada sõidusoodustust.

(5) Ühiskaardi isikustamine müügipunktis maksab 1 euro. Veebikeskkonnas www.pilet.ee ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis saab Ühiskaardi isikustada tasuta.

(6) Ühiskaardi kontole saab laadida raha ja sõidupileti tooteid ning aktiveerida sõidusoodustusi.

(7) Uue Ühiskaardi isikustamisel kanduvad vana isikustatud Ühiskaardi kontol olevad sõidupiletid ja raha jääk üle uuele isikustatud Ühiskaardile.

(8) Isikustatud Ühiskaardi kontole ostetud sõidupilet kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

(9) Tallinna Linnavalitsus võib vajaduse korral otsustada teatud sõitjate kategooriatele tasuta Ühiskaartide väljastamise.

§ 11.  Ühiskaardi tagastamine

(1) Ühiskaarti on võimalik tagastada Ühendatud Piletite AS-ile, kes maksab Ühiskaardi tagastajale 2 eurot. Füüsiliselt rikutud Ühiskaarti ei saa tagastada.

(2) E-piletisüsteemi kaudu ostetud ja Tallinna Transpordi logoga Ühiskaarti on võimalik tagastada kuue kuu jooksul pärast esimest valideerimist Ühendatud Piletite AS-ile.

(3) Tasuta väljastatud Ühiskaarti ei saa tagastada.

§ 12.  Ühiskaardi konto

(1) Ühiskaardi kontole saab laadida raha ja sõidupileteid ning aktiveerida sõidusoodustusi.

(2) Ühiskaardi kontol olevat rahajääki saab kontrollida kaarti valideerides või veebikeskkonnas www.pilet.ee.

(3) Ühiskaardi kontol oleva rahajäägi tagastab Ühendatud Piletite AS sõitjale taotluse alusel.

5. peatükk
SÕIDUÕIGUSE KONTROLLIMINE

§ 13.  Sõiduõiguse kontrollimine

(1) Sõiduõigust kontrollivad asjaomase õigusega ametiisikud.

(2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisiku esimesel nõudmisel sõidupileti, valideeritud Ühiskaardi või muu sõiduõigust tõendava dokumendi.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 14.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2012 määrus nr 22 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ ja 27. jaanuari 2000 määrus nr 3 „Sõidu eest tasumise korra kehtestamine Tallinna ühistranspordis ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel liinidel“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.  Rakendussätted

(1) 30 päeva pileteid on võimalik ette osta kuni kolmeks järjestikuseks ajavahemikuks.

(2) Soetatud 30 päeva pilet peab kehtima hakkama hiljemalt 70 päeva jooksul ostuhetkest.

(3) ID-pileti süsteemi päevapiletid kehtivad kehtivusaja lõpuni ning tunnipiletid kehtivad kuni 30. juunini 2013.

(4) Ostetud pileteid tagasi ei osteta, ümber ei vahetata ning sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ega raha ei tagastata.

§ 16.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees