Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus number 18 [RT IV, 27.03.2013, 18]
Jõustumine:01.04.2013
Rakendamise kuupäev:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2014 - ... [RT IV, 10.06.2014, 63]
Märkus: 2013. aastal kohaldatakse majanduslike huvide deklareerimisele enne 1. aprilli 2013 kehtinud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) §-des 7-15, 16 ja 18 ning Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määruse nr 48 „Korruptsioonivastase seadu

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 29.05.2014 nr 13 [RT IV, 10.06.2014, 17 - jõust. 13.06.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. märts 2013 nr 18

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p-de 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Tallinna linnas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.  Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti või linna sisekontrolöri talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.  Huvide deklareerimise kohustus

(1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige, linna ametiasutuse juht, linna ametiasutuse hallatava asutuse juht ning linna valitseva mõju all oleva äriühingu ja linna asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

(2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagavad käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud isikud.

(3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

(4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.  Registrile alusandmete esitamine

(1) Alusandmed deklarantide kohta esitatakse huvide deklaratsioonide registrile järgmiselt:

1) Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna vanemspetsialist edastab Tallinna Linnavolikogu liikmete andmed;

2) Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonna juhataja edastab Tallinna Linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide (sh linnaosade vanemate) ning linna ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide (v.a Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide) andmed;

3) Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja edastab linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete andmed;

4) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist edastab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide andmed.
[RT IV, 10.06.2014, 17 - jõust. 13.06.2014]

(2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.  Deklaratsiooni kontrollimine

(1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

(2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:

1) Tallinna Linnavolikogu esimees - juhib komisjoni tööd;

2) linnapea;

3) linnasekretär;

4) linna sisekontrolör;

5) Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonna juhataja - vastutab Tallinna Linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide ning linna ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide (v.a Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide) deklaratsioonide kontrollimise eest;

6) Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja - vastutab linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest;

7) Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna jurist - vastutab Tallinna Linnavolikogu liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest;

8) Tallinna Haridusameti juhataja - vastutab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide deklaratsioonide kontrollimise eest;

9) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist - vastutab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide deklaratsioonide kontrollimise eest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 4 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone või teha see ülesandeks mõnele käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5-9 nimetatud komisjoni liikmetest. 

(4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:

1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;

2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

(5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

(6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige viivitamatult Tallinna Linnavolikogu esimeest ja linna sisekontrolöri. Tallinna Linnavolikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.  Linna ametiasutuse juhi ülesanded

(1) Linna ametiasutuse juht tagab oma asutuse haldusalas:

1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;

2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;

3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

(2) Linna ametiasutuse juht tagab arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

(3) Iga aasta 30. septembriks esitab linna ametiasutuse juht linna sisekontrolörile ülevaate käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise kohta. Linna sisekontrolör edastab kokkuvõtliku ülevaate Tallinna Linnavolikogu esimehele ja linnapeale. Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhataja esitab vastava ülevaate Tallinna Linnavolikogu esimehele.

§ 7.  Korruptsiooniennetuse koordineerimine

Korruptsiooniennetust linna ametiasutustes koordineerib Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistus.

§ 8.  Üleminekusätted

(1) 2013. aastal kohaldatakse majanduslike huvide deklareerimisele enne 1. aprilli 2013 kehtinud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) §-des 7-15, 16 ja 18 ning Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määruse nr 48 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ §-des 2, 3 ja 5 sätestatut.

(2) Määruse § 4 rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees