Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 13.03.2013 korraldus number 325

Redaktsiooni kehtivus 20.03.2013 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 20.03.2013 nr 383

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. märts

2013 nr

325-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 19, § 24 ja § 47 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-tega 2 ja 8, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 11 lg-ga 3, § 12 lg-ga 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 korralduse nr 1760-k lisaga 9 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt Raik Saarti avaldusest ja linnapea ettepanekust

 

 

         

1. Viia Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Raik Saart üle ja nimetada ta alates 18. märtsist 2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohale.

2. Määrata Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Raik Saarti ametipalgaks 2359 eurot kuus (palgaaste C10) alates 18. märtsist 2013.
(Tlv k 20.03.2013 nr 383)

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raik Saartile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär