Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 13.03.2013 korraldus number 325
Redaktsiooni kehtivus:13.03.2013 - 20.03.2013

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. märts

2013 nr

325-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 19, § 24 ja § 47 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-tega 2 ja 8, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 11 lg-ga 3, § 12 lg-ga 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 korralduse nr 1760-k lisaga 9 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt Raik Saarti avaldusest ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Viia Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Raik Saart üle ja nimetada ta alates 18. märtsist 2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohale.

2. Määrata Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Raik Saarti ametipalgaks 2359 eurot kuus (palgaaste C10) alates 18. jaanuarist 2013.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raik Saartile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär