Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.03.2013 korraldus number 324
Redaktsiooni kehtivus:13.03.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. märts

2013 nr

324-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 112, § 114 lg 1, § 132 lg 1 ja töölepingu seaduse § 71 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-tega 2 ja 8, § 54 lg-tega 5 ja 5', Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt Monica Ranna avaldusest ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Monica Rand teenistusest arvates 18. märtsist 2013 avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Monica Rannale hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 25 kalendripäeva ulatuses ja hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses.

3. Monica Rannal anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Raik Saartile ning esitada 15. märtsil 2013 üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Monica Rannale, Raik Saartile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär