Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Andmekogu Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi asutamine
Tallinna Linnavolikogu 07.03.2013 otsus number 26
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

7. märts 2013 nr 26

 

 

 

 

Andmekogu Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi asutamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja avaliku teabe seaduse § 433 lg 1 ja § 434 lg 1 alusel

 

 

1. Asutada andmekogu nimetusega „Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteem“, lühinimega tlnopinfo (edaspidi andmekogu).

2. Andmekogu omanik on Tallinna linn.

3. Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Kommunaalamet.

4. Andmekogu volitatud töötlejad on Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja linnaosade valitsused.

5. Tallinna Kommunaalametil esitada 1. detsembriks 2013 Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks andmekogu põhimäärus.

6. Andmekogu arendamise kulud kaetakse Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme „Infoühiskonna edendamine“ avatud taotlusvooru „Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine“ vahenditest või Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt. Pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

7. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 3 ja 4 nimetatud ametiasutustele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees