Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Käo tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2013 korraldus number 248
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar

2013 nr

248-k

 

 

Käo tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas, Räägu, Käo, Tedre tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringus on planeeritud maa-ala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on linnaosas hoonestustiheduse tõstmine, väärtustades ümbritsevat keskkonda ja samas pakkudes kesklinna lähedale uusi elukohti. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele ja linna üldistele arengusuundadele;

- hoonestusala on paigutatud krundile, arvestades väärtusliku ja olulise kõrghaljastuse säilitamise vajadust;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006 2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,39 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Käo tn 22 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07105, mille eesmärk on Käo tn 22 elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krunt jagada kaheks ning määrata ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise 4 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 248-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Käo tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,39 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Käo tn 22 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07105, mille eesmärk on Käo tn 22 elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krunt jagada kaheks ning määrata ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise 4 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Räägu, Käo, Tedre tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis, Käo tänava ääres.

Planeeritava krundi suuruseks on 3713 m2 ja maakasutuse sihtotstarve elamumaa. Kinnistul paikneb 2-korruseline elamu, mis on ühendatud abihoonega. Kinnistusraamatu andmeil kuulub Käo tn 22 kinnistu Aktsiaseltsile Nucleus. Juurdepääs kinnistule on Käo tänavalt.

Kinnistu kesk- ja loodeosas on vana viljapuuaed. Väärtuslik kõrghaljastus paikneb kinnistu piiride läheduses.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala asub väljakujunenud elamupiirkonnas. Planeeritava ala kontaktvööndi hoonestuse moodustavad valdavalt kuni 2-korruselised viilkatusega väikeelamud ja kuni 5-korruselised lamekatusega korterelamud. Nii on näiteks planeeritava ala kõrval Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2005 korraldusega nr 785-k kehtestatud „Käo tn 20 kinnistu detailplaneering“, millega on maa-alale kavandatud 3 elamumaakrunti, ühe 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete teenindamiseks, ühe 2-korruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning ühe 3-korruselise ja ühe 4-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks. Räägu tänaval on Tallinna Linnavalitsuse 30. augusti 2006 korraldusega nr 1748-k kehtestatud „Räägu tn 55 ja 57 kinnistute detailplaneering“, mille eesmärgiks oli kavandada 2 elamumaakrunti kahe 3-korruselise korterelamu rajamiseks ja ühe 3-korruselise kuue boksiga ridaelamu ehitamiseks.

Lähimad haridusasutused on Tallinna Kristiine Lasteaed ning Tallinna Kristiine Gümnaasium.

Lähiümbruse tänavad on väljakujunenud struktuuriga ning rahuliku liiklusega, mida kasutavad peamiselt piirkonna elanikud.

Lähtudes planeeritava ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat ja perspektiivset kavandatavat hoonestust, on koostatav lahendus keskkonda sobiv ning kahe 2-korruselise 4 boksiga ridaelamu kavandamine on ümbritsevat linnaruumi arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala, st põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse p 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 üldplaneeringu eesmärgi kohaselt võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Planeeringulahendusega kavandatav tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus nähakse ette Käo tn 22 kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks ja määratakse ehitusõigus kahe 2-korruselise 4 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Hoonete kõrguseks on kavandatud 8 meetrit. Mõlemale krundile on ette nähtud rajada laste mänguväljak. Planeeringulahenduse elluviimisel olemasolev 2-korruseline üksikelamu ja sellega ühendatud abihoone likvideeritakse.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“ ning kavandatud on 16 parkimiskohta. Juurdepääs kruntidele on Käo tänavalt ning krundile pos 2 seatakse juurdepääsuservituut krundi pos 1 kasuks.

Käo tn 22 kinnistul viisid 2005. aastal kõrghaljastuse inventariseerimise läbi O. Abner ja J. Elliku. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva, küll aga kasvab kaheksa II väärtusklassi puud. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse alal kokku 63 puittaime. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ puudub asendusistutuse vajadus, kuna tegemist on valdavalt viljapuudega ning väheväärtuslike põõsastega.

Finestum Ehitusekspertiisid OÜ teostas 2012. aastal radoonitaseme määramise maapinnas, mille põhjal esitas radooni mõõdistuse raporti. Raporti kohaselt on radoonitase krundil peamiselt madalal või keskmisel tasemel ning kasutusele võib võtta radooni vähendamise lihtsamad meetmed. Korralik ehituskvaliteet ja radoonikile kasutamine ning vajadusel ka mingi muu spetsiifiline kaitsemehhanism. Detailplaneeringus on määratud nõue hoone projekteerimisel arvestada Eesti standardiga EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 10. juunil 2003 registreeritud avaldusega K. Pusse. Taotluse kohaselt sooviti Käo tn 22 kinnistu jagamist kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Aktsiaselts Nucleus vahel on 5. oktoobril 2006 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr DP-84/M-06.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 korraldusega nr 2305-k „Käo tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli  Käo tn 22 kinnistu jagamine ja uute üksikelamute rajamine. Detailplaneeringu koostamise aluseks võeti lähteülesanne nr 1654.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 20. oktoobril 2003.

Teade detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu kohta ilmus ajalehes Postimees 26. oktoobril 2006. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek oli 26. oktoobrist 8. novembrini 2006. Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 8. novembril 2006 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Avaliku väljapaneku kestel esitasid ühise vastuväite 19 naaberkinnistute omanikku, kes ei olnud nõus, et võrreldes algse kavaga näha ette 3 üksikelamut on eskiislahendust muudetud ning kavandatakse kaks kuni 4-korruselist korterelamut.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet asus 11. detsembri 2006 kirjas seisukohale, et arvestades ümbruskonna elanike huve tuleb planeeringu eskiislahendust muuta ning näha ette Käo tänava äärde kuni 4 korteriga ja krundi sügavusse kuni 6 korteriga väikse kortermaja rajamine.

Kristiine Linnaosa Valitsuses korraldati 13. - 28. novembrini 2007 täiendav eskiislahenduse avalik väljapanek ja 28. novembril 2007 toimus eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 13. novembril 2007. Võrreldes 2006. aastaga oli eskiislahendust muudetud nii, et Käo tänava äärde kavandati 4 boksiga 2-korruseline ridaelamu ning sisekrundile kaks terrassiga kuni 4-korruselist korterelamut. Avalikul arutelul jäid kohalikud elanikud seisukohale, et ei nõustu korterelamu kavandamisega ning tegid ettepaneku ka sisemisele krundile kavandada kahekorruselised ridaelamud.

Kristiine Linnaosa Valitsuses korraldati 1.- 9. detsembrini 2011 täiendav eskiislahenduse avalik väljapanek, kuna eskiislahendust oli vastavalt avalikul arutelul tehtud ettepanekule muudetud ja uue eskiislahenduse kohaselt nähti krundile ette kaks 4 boksiga 2-korruselist ridaelamut.  9. detsembril 2011 toimus eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 1. detsembril 2011 ja ajalehes Pealinn 5. detsembril 2011. Arutelul viibinud K. Roht nõustus eskiislahenduses kavandatuga.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 korraldusest nr 2305-k „Käo tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning eskiislahenduse avalikul väljapanekul olnud lahendusest. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“ (menetlemise ajal kehtinud). Detailplaneeringule on lisatud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ radoonimõõtmise raport ja O. Abneri ja J. Elliku koostatud haljastuslik hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse (menetluse ajal kehtinud) § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja planeeritava kinnistu Käo tn 22 kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojekt kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Nõue on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu, märkides, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praeguse nimega Elektrilevi OÜ), Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Gaas, Aktsiaselts KH Energia-Konsult, AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2012 korraldusega nr 1627-k “Käo tn 22 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“, eesmärgiga Käo tn 22 elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundi jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine kahe kuni 2-korruselise 4 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 6. detsembril 2012. Teade avaliku väljapaneku asukoha ning aja kohta ilmus ajalehtedes Postimees 12. detsembril 2012 ja  Pealinn 17. detsembril 2012. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2. jaanuarist kuni 16. jaanuarini 2013. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud detailplaneeringu kohta vastuväiteid ega ettepanekuid.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus § 20 lõikele 8 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul detailplaneeringu kehtestamisest Käo tn 15, Käo tn 17, Käo tn 20a, Käo tn 22, Käo tn 24 // Räägu tn 63, Räägu tn 61, Räägu tn 59, Räägu tn 55 ja Siidisaba tn 14 kinnistute omanikke ja Maa-ametit.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Käo tn 22 kinnistu detailplaneering Kristiine linnaosas.

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär