Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2013 korraldus number 247
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar

2013 nr

247-k

 

 

Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 21 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 17 lg-te 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud “Pirita linnaosa üldplaneeringuga“ ja lähtudes  Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusest nr 2811-k „Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu algatamine

 

 

1. Võtta vastu Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneering, FIE Hindrek Kuldbeki töö nr 1.06/2007, millega on kavandatud Pirita linnaosas 1,13 ha suurusel maa-alal asuvate Vaksiku tn 2, 4, 4a, 12, 14, 16, 18, 20 ja Vaksiku tänava lõik T-1 kinnistute jagamine ja piiride muutmine ning kokku 5 krundi moodustamine: 2 elamumaa, 2 maatulundusmaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt; ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni 2-korruselise üksikelamu ning kuni kahe abihoone ehitamiseks.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2811-k algatatud „Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu“ maa-ala suurust 1,1 hektarilt 1,13 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

3. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Vaksiku tänava lõik T-1 kinnistust moodustatava transpordimaa krundi positsioon 5 Tallinna linnale tasuta võõrandamise võlaõiguslik leping.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Pirita Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär