Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2013 korraldus number 214
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. veebruar

2013 nr

214-k

 

 

Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Kotka, Tihase, Spordi tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis Spordi tänava ääres. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- lähtudes planeeritava maa-ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat hoonestust, on planeeringulahendus keskkonda sobiv ning kahe kuni 4-korruselise korterelamu kavandamine ümbritsevat linnaruumi arvestav;

- planeeringulahendus annab tänapäevase arhitektuuri kasutamise näol siinsele tänavaruumile uue kvaliteedi ja loob planeeringu elluviimisel piirkonna elanikele korrastatud elukeskkonna, väärtustades seega veelgi ümbruskonda;

- planeeringulahenduses kavandatav tõstab piirkonna hoonestustihedust ning pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, mis on koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu üks eesmärkidest;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,61 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Spordi tn 3a krundi detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 011/03. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Spordi tn 3a kinnistu maakasutuse sihtotstarve ärimaast elamumaaks, määrata krundi kasutamise tingimused ning ehitusõigus kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks.

2. Detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava kõnnitee ehitamine ja üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 12. septembril 2012 sõlmitud lepingule nr 3-7/160.


3. Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2013 korralduse nr 23-k “Spordi tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel taotleti Spordi tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist seoses kinnisasjale ehitatava kõnnitee koos haljastusega avalikuks kasutamiseks määramisega. Vastav leping on sõlmitud 23. jaanuaril 2013.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


       Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2013

korralduse nr 214-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,61 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Spordi tn 3a krundi detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 011/03. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Spordi tn 3a kinnistu maakasutuse sihtotstarve ärimaast elamumaaks, määrata krundi kasutamise tingimused ning ehitusõigus kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Kotka, Tihase, Spordi tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis Spordi tänava ääres.

Planeeritava krundi suurus on 5566 m2 ning maakasutuse sihtotstarve on ärimaa. Kinnistusraamatu andmeil on Spordi tn 3a kinnistu omanikuks Keptan OÜ. Kinnistul paikneb endine 2-korruseline lasteaiahoone koos abihoonetega.

Planeeritav maa-ala on suhteliselt tasase reljeefiga. Spordi tn 3a kinnistu jääb Lilleküla mattunud oru kirdeveerule, pinnakatte paksus on üle 15 meetri. Kinnistut läbivad sidetrass, elektri madalpingekaablid, soojatrass, drenaaži- ja kanalisatsioonitorustik. Kinnistul on rohkelt kõrghaljastust, mis on liigiliselt väga mitmekesine. Eri aegadel on siia istutatud väga väärtuslikke (tammed, pärnad, lehised) kui ka väheväärtuslikke (saarvahtrad, paplid) liike. Juurdepääs kinnistule on Spordi tänavalt.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvöönd jääb Kristiine linnaossa Lilleküla asumisse. Piirkonnale on iseloomulik valdavalt elamumaa funktsioon, lahtine hoonestusviis ning vabaplaneeringu põhimõte, haljastuse paiknemine krundi piires, 1960. aastatel rajatud hoonestus, kruntide täisehituse protsent vahemikus 24-46 ning hoonestustihedus vahemikus 0,7-1,9. Kontaktvööndi hooned on peamiselt 2-5-korruselised, viil- ja kelpkatustega, üsna kõrgete soklitega, valdavalt paneelelamud.

Piirkond on hästi varustatud ühistranspordiga, mis sõidab mööda Kotka tänavat ja Nõmme teed. Lähimad bussipeatused on Kotka (Kotka tänaval) ja Hauka (Nõmme teel). Seega transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega on hea.

Lähimad sotsiaalasutused on Tallinna Tihase Lasteaed, Tallinna Vindi Lasteaed ning Tallinna Kristiine Gümnaasium. Lähim suurem kaubandus- ja teeninduskeskus on Kristiine Keskus. Samuti asub lähipiirkonnas A. Le Coq Arena jalgpallistaadion.

Lähtudes planeeritava maa-ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat hoonestust, on planeeringulahendus keskkonda sobiv ning kahe kuni 4-korruselise korterelamu kavandamine ümbritsevat linnaruumi arvestav. Käesolev lahendus annab tänapäevase arhitektuuri kasutamise näol siinsele tänavaruumile uue kvaliteedi ja loob planeeringu elluviimisel piirkonna elanikele korrastatud elukeskkonna, väärtustades seega veelgi ümbruskonda.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ning koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt “võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke“. Planeeringulahenduses kavandatav tõstab piirkonna hoonestustihedust ning pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahenduses on Spordi tn 3a krundile kavandatud kaks kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamut. Planeeritava kinnistu maakasutuse sihtotstarve ärimaa muudetakse elamumaaks. Kinnistul paiknev olemaolev hoonestus on kavandatud likvideerida.

Hoonestusalade paigutamisel ei ole lähtutud tänava ehitusjoonest, vaid vabaplaneeringulisest põhimõttest, paigutades hooned ilmakaarte suhtes soodsama nurga all, millega välditakse hoonete omavahelist päikesevalguse varjutamist. Nii ei teki ka tänavalt vaadates ühtset suuremahulist hoonemassiivi. Taotluslikult on ka jalakäijate liiklus suunatud krundile kavandatavate hoonete vahetusse lähedusse, looklevale kõnniteele, asudes nii sõiduteest eemal. Kõnnitee on ääristatud madalhaljastusega ja istepinkidega, kujundades nii jalutamise võimaluse piirkonna elanikele. Kinnistu piiridesse jääv kergliiklustee on ette nähtud avalikult kasutatavaks.

Mõlemad hooned on kavandatud liigendatud fassaadidega ning varieeruvate mahtudega 2 ja 4 korrust, kusjuures 2-korruselised mahud on kavandatud mõlemal hoonel mitmele küljele, vähendades visuaalselt nii ka hoonete mahtu. Planeeritavate hoonete soklikorrusele nähakse ette parkimine ning korrustele 1-4 korterid. Planeeringulahendusega kavandatakse kokku 56 korterit. Hoonete välisviimistluses on soovituslik kasutada betooni, klaasi, paekivi, tellist, krohvi ja nende kombineerimist puiduga.

Laste mänguväljak on kavandatud krundi kagunurka eemale tänavamürast.

Planeeringulahendusega kavandatakse 64 parkimiskohta, mis on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ette nähtud põhimõtetega. Juurdepääs krundile on tagatud Spordi tänavalt.

Planeeritaval maa-alal kasvab Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi hinnatud puid. Detailplaneeringu elluviimisel tuleb likvideerida viis III väärtusklassi, kaks IV väärtusklassi ja kaks V väärtusklassi puud, kuna need jäävad hoonestuse või kavandatava juurdepääsutee alla. Likvideeritavate puude haljastusväärtus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Nimetatud määruse kohaselt ei ole asendusistutuse kohustust ette nähtud V väärtusklassi puudele. Asendusistutuse vajadus on 250 haljastuse ühikut. Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekt P. Soopere on koostanud insolatsioonianalüüsi. Analüüsi kohaselt on Spordi tn 3 hoone tagaküljel olevad korterid puuduliku insolatsiooniga, kuid see ei tulene käesolevast planeeringust. Kotka tn 4 ja Kotka tn 6 hoone eluruumide insolatsioon säilib rahuldavana. Insolatsioonianalüüsi kohaselt kujuneb planeeritavate hoonete eluruumide insolatsioon rahuldavaks, vaid 4-toalise korteri nr 11 ühes toas jääb insolatsiooni kestus 4 minutit alla 3 tunni. Insolatsiooni tingimused vastavad Eesti standardile EVS 894:2008/A1:2010 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“.

Osaühingu Tulelaev tehtud radooniuuringu kohaselt asub planeeringuala kõrge radooniriskiga alal, mille piires jääb radoonisisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridest välja. Detailplaneeringus on määratud nõue, et hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda Eesti standardi EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõuetest.

Liiklusmürast põhjustatud müratasemed on hinnatud Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali poolt 2011. aastal. Planeeritavate hoonete fassaadidele mõjuvad müratasemed, mis tulenevad Kotka tänava liiklusest. Rongiliiklusest põhjustatud müra osakaal jääb ebaoluliseks, kuna Kotka tänava hoonestus tekitab märkimisväärse varjestuse planeeritavale alale. Vastavalt arvutustulemustele on täidetud sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kohase III kategooria taotlustaseme nõuded nii uutel planeeritavatel aladel kui ka olemasolevatel aladel.

Uute hoonete ehitamisel A. Le Coq Arena jalgpallistaadioni lähedusse tuleb arvestada sealt lähtuva müraga, kuid jalgpallistaadion ei ole alaline müraallikas. Planeeritava ala ja jalgpallistaadioni vahele jäävad Kotka tänav ja selle äärne hoonestus ning raudtee lõik. Peale jalgpallitreeningute ja -võistluste kasutatakse jalgpallistaadionit üksikutel kordadel ka kontsertüritusteks, mis ongi peamisteks staadioni müraallikateks ning võimaliku häiringu tekitajaks. Arvestades kaugust planeeritavatest hoonetest A. Le Coq Arena jalgpallistaadionini (umbes 160-195 meetrit), võib selle aktiivsel kasutamisel päevase aja müratase planeeritavate hoonete juures ulatuda kehtestatud piirtasemeni, kuid aasta keskmist mürataset arvestades ei ületa staadionist tulev müratase piirtaset. Staadionist ulatuvaid müratasemeid planeeritava alani mõjutavad kõige rohkem Kotka tänava hoonestus ja raudteelõigu liiklus.

Detailplaneeringus on määratud nõue, et hoonete ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda Eesti standardi EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõuetest.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul detailplaneeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 16. aprilli 2003 taotlusega Ühisliisingu ASi (praegu Aktsiaselts SEB Liising) volitatud esindaja H. Toiger, kes soovis kinnistu jagamist kolmeks krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramist kolme kuni 14-korruselise korterelamu ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Keptan OÜ vahel on 25. oktoobril 2011 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/172.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 korraldusega nr 1993-k “Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu eesmärk oli Spordi tn 3a kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, krundi kasutamise tingimuste ning ehitusõiguse määramine kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 28. detsembril 2011, Kristiine linnaosa lehes 20. jaanuaril 2012 ja ajalehes Pealinn 23. jaanuaril 2012.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 25. jaanuaril 2012. Eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 12. jaanuaril 2012 ja ajalehes Pealinn 16. jaanuaril 2012.

Detailplaneeringu eskiislahendusega keegi tutvumas ei käinud ning avalikust arutelust kodanikke osa ei võtnud, osalesid linnaosavalitsuse esindajad, kinnistu omaniku esindaja ja projekteerija. Arutati kinnistul oleva endise lasteaiahoone lammutamist ning pinnase ehitusgeoloogilisi võimalusi vundamentide rajamiseks. Linnaosavalitsuse esindajatel planeeringulahenduse osas täiendavaid ettepanekuid ei olnud. Samuti ei esitatud detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu koostas FE Arhitektid OÜ.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 korraldusega nr 1993-k ja detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Detailplaneeringule on lisatud OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere 2011. aasta märtsis tehtud naaberelamute ja kavandatavate elamute insolatsioonianalüüs, maastikuarhitekt R. Pau 2007. aasta mais koostatud haljastuslik hinnang (puude seisukorda on kontrollitud 2011. aasta juunis), Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali 2011. aasta septembris koostatud mürauuring ja Osaühingu Tulelaev 2011. aasta augustis tehtud radooniuuring.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Päästeameti Põhja päästekeskus), Aktsiaselts Tallina Küte ja Spordi tn 3a kinnistu omaniku Keptan OÜ esindaja T. Mägi kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et Spordi tn 3a kinnisasja omaniku Keptan OÜ esindaja T. Mägi on 25. jaanuari 2012 kirjaga andnud oma nõusoleku Spordi tn 3a kinnistu detailplaneeringus kavandatud kõnnitee osa, koridori laius 3 meetrit (114 m2), jätmisega avalikku kasutusse. Avaliku kasutuse tagamiseks on Keptan OÜ nõus seadma tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse Tallinna linna kasuks, võttes endale kõnnitee ehitamise ja korrashoiu kohustuse.

Tallinna Linnavaraamet pidas vajalikuks Spordi tn 3a kinnistule kavandataval kõnniteel avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping sõlmida Spordi tn 3a kinnisasja omanikuga pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja teede ja tehnovõrkude lepingu sõlmimist ning enne detailplaneeringu kehtestamist.

Teede ja tehnovõrkude leping on sõlmitud. Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2013 korralduse nr 23-k “Spordi tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel taotleti Spordi tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist. Isikliku kasutusõiguse sisuks on Spordi tn 3a kinnisasja 114 m2 suuruse osa kasutamine avalikult kasutatava kõnniteena. Korralduses on sätestatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused, samuti on määratud Tallinna Kommunaalamet isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Vastav leping on sõlmitud 23. jaanuaril 2013.

Tallinna Linnavaraamet palus detailplaneering kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga, kui tulevase isikliku kasutusõiguse valitsejaga. Lisaks märkis Tallinna Linnavaraamet, et osaliselt detailplaneeringu alale jääv Spordi tänava maa-ala on munitsipaliseerimisel aadressiga Kotka tänav T1 // Spordi tänav T1 // Tedre tänav T1.

Detailplaneering on Tallinna Kommunaalametiga kooskõlastatud.

Tallinna Keskkonnaamet, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ), Aktsiaselts KH Energia - Konsult, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Lisaks märkis AKTSIASELTS TALLINNA VESI, et kinnistul ümbertõstetav Kotka tn 4 ja 6 reoveetorustik tuua planeeritava Spordi tn 3a kanalisatsiooni liitumispunkti. Märkusega on arvestatud. Kinnistul ümbertõstetav Kotka tn 4 ja 6 reoveetorustik on toodud planeeritava Spordi tn 3a kanalisatsiooni liitumispunkti.

Kotka tn 4a // Nõmme tee 3a kinnistu omaniku Tulundusühistu Kord esindaja K. Kolju kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et ollakse nõus liitumispunkti asukoha muutmisega vastavalt detailplaneeringule.

Tallinna Linnavalitsus võttis 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 1360-k vastu “Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu“.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 5. oktoobril 2012, ajalehes Pealinn 8. oktoobril 2012 ja Kristiine linnaosa lehes 19. oktoobril 2012.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 15. oktoobri 2012 kirjaga vastavalt planeerimisseaduse § 18 lõikele 5 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajast ja kohast Korteriühistut Kotka 4 (Kotka tn 4 kinnistu omanike esindaja), KOTKA tn. 6 KORTERIÜHISTUt (Kotka tn 6 kinnistu omanike esindaja), Korteriühistut Spordi 3 (Spordi tn 3 kinnistu omanike esindaja), Korteriühistut Spordi Kodu 6/8 (Spordi tn 6 // 8 kinnistu omanike esindaja), KORTERIÜHISTUt SPORDI 10/ 12/ 14 (Spordi tn 10 // 12 // 14 kinnistu omanike esindaja) ja Spordi tn 3a, Spordi tn 5a, Kotka tn 4a // Nõmme tee 3 kinnistute omanikke.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 1. novembrist kuni 15. novembrini 2012. Teade avaliku väljapaneku aja ning koha kohta ilmus ajalehes Postimees 17. oktoobril 2012 ja ajalehes Pealinn 22. oktoobril 2012.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

12. septembril 2012 sõlmitud lepinguga nr 3-7/160 võttis Keptan OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava kõnnitee ehitamine ja üldkasutatava haljastuse rajamine.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Korteriühistut Kotka 4 (Kotka tn 4 kinnistu omanike esindaja), KOTKA tn. 6 KORTERIÜHISTUt (Kotka tn 6 kinnistu omanike esindaja), Korteriühistut Spordi 3 (Spordi tn 3 kinnistu omanike esindaja), Korteriühistut Spordi Kodu 6/8 (Spordi tn 6 // 8 kinnistu omanike esindaja), KORTERIÜHISTUt SPORDI 10/ 12/ 14 (Spordi tn 10 // 12 // 14 kinnistu omanike esindaja) ja Spordi tn 3a, Spordi tn 5a, Kotka tn 4a // Nõmme tee 3, Kotka tn 8a kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt otsustab linnavalitsus planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule ja detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu otsusega. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Spordi tn 3a krundi detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringute hulka.


Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks korralduse eelnõu “Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

 

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär