Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon auditi "Tallinna Transpordiameti tegevus teede ja tänavate sulgemise maksu kogumisel" tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2013 istungi protokoll number 7/38
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2013 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

20. veebruar 2013 nr 7

 

 

Päevakorrapunkt 38

 

 

 

Informatsioon auditi „Tallinna Transpordiameti tegevus teede ja tänavate sulgemise maksu kogumisel“ tulemuste kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon auditi „Tallinna Transpordiameti tegevus teede ja tänavate sulgemise maksu kogumisel“ kohta;

2. Tallinna Transpordiametil 1. maiks 2013:

2.1  analüüsida teede ja tänavate maksu haldamisega kaasnevaid kulusid ja tulusid. Kulude analüüsimisel arvestada muuhulgas personalikulu ja maksu kogumisega seotud kaudseid kulusid (infosüsteemi väljatöötamine ning hooldus- ja arenduskulud, kontorikulud jms);

2.2  analüüsida, kui suur osa maksuotsustest toob linnale sisse väikest tulu (näiteks alla 30 euro). Kaaluda, kas oleks otstarbekam sellistel puhkudel maksust loobuda;

2.3  tagada Postipoisis tänava ajutise sulgemise loa andmete sisestamise ja muutmise õigus ainult neile ametnikele, kellel on see tööülesannetega seotud ja vajalik;

2.4  analüüsida (seoses uue infosüsteemi loomisega), milliseid aruandeid seoses teede ja tänavate sulgemise lubadega oleks vaja koostada juhtimisotsuste langetamiseks;

2.5  analüüsida, kuidas oleks tagatud võimalikult tõhus järelevalve teede ja tänavate sulgemise üle, selgitada välja kõige kõrgema riskiga valdkonnad teede ja tänavate sulgemisel ning esitada riskide hindamise tulemused vastutavale abilinnapeale. Riskide hindamise tulemused võtta edasise järelevalve aluseks;

2.6  analüüsida teede ja tänavate sulgemise lubade väljastamist ja teede ja tänavate sulgemise maksu haldamist ning esitada ametipoolsed ettepanekud lubade väljastamiseks ja maksu kogumiseks tulevikus (võimalik ülesannete jaotus ettevõtlusametiga);

2.7  töötada välja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määrusega nr 56 kehtestatud „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja“ muudatused, võttes arvesse auditis toodud ettepanekuid;

3. Tallinna Transpordiametil esitada informatsioon käesoleva päevakorrapunkti punkti 2 täitmise kohta 1. maiks 2013 Tallinna Linnavalitsusele.

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon auditi „Tallinna Transpordiameti tegevus teede ja tänavate sulgemise maksu kogumisel“ tulemuste kohta“ juurde

 

 

 

Tallinna linna sisekontrolöri teenistuse siseauditi osakond tegi 2012. aasta tööplaani alusel auditi „Tallinna Transpordiameti tegevus teede ja tänavate sulgemise maksu kogumisel“.

 

Auditi eesmärk oli selgitada välja, kuidas on transpordiametis tänava ajutise sulgemise loa väljastamine ja maksu kogumine korraldatud ja hinnata, kas ameti sisekontrollisüsteem loob eeldused loa õigeaegseks ja läbipaistvaks väljastamiseks ning maksu õigeaegseks laekumiseks. Analüüsiti, milliseid probleeme esineb ja kuidas neid lahendada. Auditeeritav periood oli 2012. a esimesed kümme kuud.

Auditi käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kas õiguslik raamistik on piisav, üheselt selge ja arusaadav, et tagada teede ja tänavate sulgemise maksu tõhus kogumine?

 

  1. Kas teede ja tänavate sulgemise maksu kogumine vastab regulatsioonidele ning loob eeldused maksu õigeaegseks ja tõhusaks kogumiseks?

 

  1. Kas järelevalve korraldus on optimaalne ja tõhus?

 

Meie olulisim järeldus oli: tänava ajutise sulgemise loa taotluste menetlemine, lubade väljastamine, maksuotsuste tegemine ja järelevalve vajab muudatusi. Linnavalitsusel tuleb otsustada, milline amet ja mis ulatuses teede ja tänavate sulgemise lubade väljastamise ja maksu kogumisega tulevikus tegelema hakkab ning kes hakkab teostama järelevalvet teede ja tänavate sulgemise üle.

 

2011. aastal oli Tallinnas kohalikest maksudest kehtestatud müügimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ja parkimistasu. Kohalike maksude osatähtsus linna tuludes oli 5,4%. Tulenevalt müügi- ja paadimaksu kaotamisest 2012. aastast on kohalike maksude osatähtsus linna eelarves ca 1,6% tuludest. Teede ja tänavate sulgemise maksu haldab ning teede ja tänavate ajutise sulgemise üle teeb järelevalvet Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakond.

 

Auditi läbiviimise ajal reguleeris teede ja tänavate maksu menetlust Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrus nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“. Alates 1. jaanuarist 2013 reguleerib sama küsimust Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrus nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“.

 

Käesoleval ajal kehtiva teede ja tänavate maksu kohaselt tuleb teede ja tänavate sulgemise maksu tasuda sõidutee, kõnnitee, parkla või väljaku sulgemise eest. Sulgemised võivad olla seotud demonstratsiooni, rongkäigu ja muu ürituse korraldamisega, samuti kaeve-, ehitus- või remonttööga. Maksumäärad on diferentseeritud sõltuvalt tänavate grupist, sulgemise viisist (osaline või täielik), nädalapäevast, kellaajast ja sulgemise kestusest ning ulatuvad 0,32 eurost 80 euroni tunnis. 2011. aastal laekus teede ja tänavate sulgemise maksu 672 687 eurot. Viimase viie aasta lõikes on maksu laekumine langustrendis, näiteks laekus ehitusbuumi aastal 2008. maksu 1 237 330 eurot.

 

Tallinna Transpordiametil tuleb töötada välja „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja“ muudatused, võttes arvesse auditis toodud ettepanekuid. Näiteks ei ole võimalik infosüsteemis loa taotlusi elektrooniliselt menetleda ega lube elektrooniliselt väljastada. Samuti on kehtiv õiguslik regulatsioon liiga jäik ega võimalda maksu diferentseerida olenevalt reaalsest mõjust liikluskorraldusele. Tallinna Transpordiametil tuleks analüüsida maksu haldamisega seotud tulusid ja kulusid ja muuhulgas seda, kui suur osa maksuotsustest toob linnale sisse väikest tulu (näiteks alla 30 euro) ja kas oleks otstarbekam sellistel puhkudel maksust loobuda. 

 

Auditi käigus ilmnes, et Tallinna Transpordiameti sisemine regulatsioon ei ole piisav,  eeskätt juhindutakse väljakujunenud tavast. Ametil tuleb töötada välja ametisisene regulatsioon, milles sätestataks täpsemini ametnike vastutus ning tänava ajutise sulgemise lubade ja maksuotsuste menetlemise toimingud. Kiiremas korras tuleb transpordiameti ametnike töö tänava ajutise sulgemise lubade ja maksuotsuste menetlemisel viia kooskõlla haldusmenetluse seaduse ja maksukorralduse seadusega. Maksuteated peavad sisaldama viidet otsuse vaidlustamise võimaluste kohta, otsusest peab nähtuma maksu arvutuskäik ning taotluse rahuldamata jätmine peab olema nõuetekohaselt vormistatud.

 

Tallinna Transpordiameti tegevused maksu kogumisel ei vasta osaliselt linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktidele. Nimelt registreeritakse avalduse alusel väljastatud sulgemisload, samuti maksu tasumise aluseks olevad dokumendid, kuid tuleb tagada, et ka vastuvõetud ja aktsepteeritud avaldused oleksid registreeritud (et oleks võimalik jälgida, kas avaldusi menetletakse ettenähtud tähtaja piires), et avaldused oleksid täidetud korrektselt ja üheselt mõistetavalt, et avalduse informatsioon oleks vastavuses väljastatud loa  ja arvega. Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna töös tuleb tagada, et tegevused oleksid dokumenteeritud ja taasesitamist võimaldavas vormis, vältimaks tahtlike või tahtmatute vigade tekkimist. Juhtidel tuleb korraldada, et töötajad täidaksid kehtestatud reegleid.

 

Teede ja tänavate sulgemise järelevalve korraldus ei ole Tallinna Transpordiametis riskipõhine ja vajab tõhustamist. Ametil tuleb analüüsida, millisel moel tulevikus järelevalvet teostada ja kas oleks otstarbekam anda see funktsioon üle Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile või järelevalve ametisiseselt ümber korraldada. Järelevalve praegune korraldus ei olnud auditi läbiviimise ajal  piisavalt tõhus - väärtegude menetlemisega tegeles üks ametnik, järelevalve tegija tööaeg on 40 tundi nädalas, mistõttu järelevalvega on katmata tööpäevaväline aeg, puhkepäevad ja riiklikud pühad, järelevalve tegija, väärtegude menetleja ja otsuste vormistaja on üks ja sama isik (see muudab hilisemad kohtuvaidlused keeruliseks) jms. Tallinna Transpordiametil tuleb analüüsida riske ning seejärel suunata järelevalvetegevused riskide maandamiseks. Samuti tuleb analüüsida, millised rikkumised on linnaelaniku seisukohast olulised. Kehtestada tuleb ametisisesed reeglid, kus määratakse järelevalvetegevused ja  vastutajad.

 

Nõuete parema laekumise tagamiseks on oluline, et Tallinna Transpordiamet teeks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojaga tihedamat koostööd.

 

Auditi käigus selgitati välja, et Tallinnas on loomisel uus infosüsteem, mille abil oleks võimalik kaevetöö- ning teede ja tänavate maksu lube menetleda elektrooniliselt. Elektroonilise menetlemise väljatöötamisega tegelevad Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Linnakantselei IT-teenistus. Samal ajal korraldab Tallinna Ettevõtlusamet koostööd Maksu- ja Tolliametiga, et see arendaks oma infosüsteeme eesmärgiga hallata kohalikke makse (teede ja tänavate sulgemise maks, reklaamimaks). Analüüsida on vajalik, kas maksu haldamise üleandmine Maksu- ja Tolliametile on majanduslikult otstarbekas olukorras, kus kaevetöö- ning teede ja tänavate sulgemisluba jäävad väljastama Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordiamet.

 

 

On risk, et paralleelselt aset leidvad arendustegevused ei ole piisavalt koordineeritud. Ei ole üheselt selge, kes hakkab lubade väljastamise, maksu haldamise ning järelevalve korraldamisega tulevikus tegelema. Sellesisuline otsus tuleb langetada, et tagada selgus eri ametite kohustuste ja vastutuse osas.

 

 

 

 

 

 

Arvo Teder

Linna sisekontrolör