Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna tervisenõukogu põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2013 määrus number 13 [RT IV, 26.02.2013, 22]
Jõustumine:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2013 - ... [RT IV, 26.02.2013, 22]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  20. veebruar 2013 nr 13

Tallinna tervisenõukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna tervisenõukogu (edaspidi nõukogu) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 ja riikliku rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärkide ja tegevuste sihipärase elluviimise korraldamiseks Tallinnas.

(2) Nõukogu põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

(3) Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Nõukogu ülesanded

Nõukogu ülesanded on:

1) osaleda Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 ning riikliku rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskavade rakendamisel Tallinnas;

2) vaadata läbi taotlused, mis on esitatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarves oleva tervisefondi raha kasutamiseks, ja teha ameti juhatajale ettepanekuid raha eraldamiseks Tallinna linna elanikele suunatud tegevusteks haiguste ennetamise ja tervisedenduse valdkonnas;

3) teha linnavalitsuse teiste komisjonidega koostööd Tallinna rahvastiku tervisega seonduvate probleemide lahendamisel;

4) toetada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Haridusameti ning Tallinna linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide tervisedenduslikku ja haigusi ennetavat koostööd.

§ 3.  Nõukogu koosseis

(1) Nõukogu koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

(2) Nõukogu esimees on Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriv abilinnapea. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu liikmete hulgast.

(3) Nõukogu koosseisu kuuluvad Harju Maavalitsuse, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindajad, teised nõukogu töös liikmena osalema kutsutud isikud.

(4) Nõukogu koosseisu kuulub 7 kuni 16 liiget.

§ 4.  Nõukogu töökorraldus

(1) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vajadust mööda, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

(2) Nõukogu esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab esimehe ülesandeid nõukogu aseesimees.

(3) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas esimees.

(4) Nõukogu koosoleku päevakorda võib muuta või täiendada, kui seda toetab vähemalt pool kohalviibivatest nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees.

(5) Nõukogu otsused võetakse vastu kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

§ 5.  Nõukogu esimehe õigused

Nõukogu esimehel on õigus:

1) kutsuda kokku koosolek ja kinnitada koosoleku päevakord;

2) kutsuda koosolekule isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu;

3) kiireloomulistes üksikküsimustes korraldada elektroonilise hääletamise ilma koosolekut kokku kutsumata.

§ 6.  Nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja asjaajamine

(1) Nõukogu koosoleku toimumisaeg ja -koht teatatakse ning päevakord edastatakse nõukogu liikmetele hiljemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(2) Nõukogu koosoleku materjalid edastatakse nõukogu liikmetele hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:

1) toimumise aeg ja koht;

2) osalenud nõukogu liikmete ja kutsutute nimed;

3) arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastu võetud otsused;

4) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;

5) otsustajate või küsimuse algatajate eriarvamused.

(4) Koosoleku protokolli vormistab nõukogu sekretär kolme tööpäeva jooksul arvates nõukogu koosoleku toimumisest, protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja sekretär.

(5) Koosoleku protokoll edastatakse nõukogu liikmetele järgmisel tööpäeval pärast selle allkirjastamist.

(6) Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu sekretär, kelle nimetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja.

§ 7.  Nõukogu õigused

Nõukogul on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;

2) kaasata oma töösse sõltumatuid eksperte;

3) moodustada töörühmi probleemsete küsimuste läbitöötamiseks;

4) esitada ettepanekuid linnavalitsusele ja Tallinna Tervisekoalitsioonile Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 ning riikliku rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärkide ja tegevuste elluviimiseks Tallinnas.

§ 8.  Nõukogu tegevuse lõpetamine

Nõukogu tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrus nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär