Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vesivärava tn 40 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2013 korraldus number 129
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. veebruar

2013 nr

129-k

 

 

Vesivärava tn 40 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt M2 Investor OÜ esindaja C. Saare 14. novembri 2007 taotlusest

 

 

1. Algatada Vesivärava tn 40 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,18 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneering soovitakse koostada eesmärgiga määrata elamumaa maakasutuse sihtotstarbega Vesivärava tn 40 kinnistule ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

3.1 planeeringuala jääb tipptundidel tiheda liiklusega Jaan Poska tänava äärde. Modelleerida autoliiklusest tulenev müra liikluse tipptunnil. Esitada mürakaart ja müra fassaadidel. Lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Esitada uuringutulemustel põhinevad müraleevendusmeetmed ning lähtuda Eesti standardist EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“;

3.2 viia läbi radooniuuring krundi kasutamise tingimuste määramiseks. Radooniuuring tellida akrediteeritud ettevõttelt. Vajadusel esitada radoonileevendusmeetmed, lähtuda radooniuuringus esitatud soovitustest ja Eesti standardist EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine“;

3.3 määrata detailplaneeringus nõue immutada sademevesi pinnasesse. Krundi vertikaalplaneering peab tagama, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele;

3.4 määrata detailplaneeringus nõue lähtuda jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusest nr 28 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Mahutid on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse. Olmejäätmete kogumiseks kaaluda innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu (kogumispressid, süvakogumismahutid vms);

3.5 parkimine lahendada kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“;


3.6 soojusvarustus lahendada vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“;

3.7 kaaluda võimalust vähendada hoone kõrgust;

3.8 määrata nõue ehitusprojekti koostamiseks lähtuda hoone modelleerimisel ja välisviimistlusmaterjalide valikul antud Kadrioru miljööväärtuslikule piirkonnale omastest tavadest, hoone välisviimistluses kasutada puitu;

3.9 detailplaneering kooskõlastada Maa-ametiga, kuna juurdepääs Vesivärava tn 40 kinnistule nähakse ette Eesti Vabariigile kuuluvalt elamumaa maakasutuse sihtotstarbega Vesivärava tn 44b kinnistult;

3.10 teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega ja Tallinna Kommunaalametiga, Tallinna Linnavaraametiga, Tallinna Transpordiametiga.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Lisa - Vesivärava tn 40 kinnistu detailplaneering