Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Transpordiameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 07.02.2013 määrus number 9 [RT IV, 14.02.2013, 1]
Jõustumine:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 35]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 16.05.2019 nr 9 [RT IV, 29.05.2019, 2 - jõust. 01.06.2019]
Tvk m 05.04.2018 nr 7 [RT IV, 07.04.2018, 76 - jõust. 10.04.2018]
Tvk m 15.10.2015 nr 20 [RT IV, 29.10.2015, 31 - jõust. 01.11.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. veebruar 2013 nr 9

Tallinna Transpordiameti põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Tallinna Transpordiamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimi on:

1) eesti keeles Tallinna Transpordiamet;

2) inglise keeles Tallinn Transport Department.

§ 2.  Asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn.

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid.

(2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5.  Ameti tegevusvaldkonnad

Ameti tegevusvaldkonnad on:           

1) Tallinna linnas linnatranspordi ja liikluskorralduse arengu planeerimine, suunamine, koordineerimine ja korraldamine;

2) Tallinna linnas häireteta, sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustava liikluse tagamine.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkondade raames on ameti ülesanded:

1) kooskõlastada arengukavasid, planeeringuid ja projekte ning nende lähteülesandeid;

2) teha ettepanekuid linna eelarvestrateegia koostamiseks, sh ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga linna või linna osalusega äriühingute ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga linna või linna osalusega sihtasutuste ja linna osalusega mittetulundusühingute arengute osas;

3) korraldada linnatranspordi valdkonnas rahvusvahelist koostööd, sh Euroopa Liidu alast tegevust;

4) korraldada linnatranspordi- ja liiklusuuringuid ning projektide koostamist;

5) pidada linnatranspordi-, parkimis- ja liikluse andmekogusid ning muid ameti põhiülesannete täitmiseks vajalikke andmekogusid;

6) korraldada linnale kuuluvate sadamarajatiste haldamist ja käitamist ning koordineerida sadamate ja linna territooriumil paiknevate maismaaühenduste vahelist liiklust;
[RT IV, 29.05.2019, 2 - jõust. 01.06.2019]

7) korraldada ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist;

8) määrata kindlaks ühistranspordi teenindustaseme normid linnaliinidel ja tagada koos vedajatega nende järgimine;

9) kujundada linna ühistranspordi liinivõrk arvestades maakondlikku ja üleriigilist liinivõrku;

10) kehtestada ja kooskõlastada ühissõidukiliinide marsruudid, peatused ja tööre˛iim;

11) töötada välja linnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja nende esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise kord ning kinnitada sõiduplaanid;

12) vaadata läbi ja kooskõlastada linna teenindavate maakonnaliinide sõiduplaanid ja esitada ettepanekud nende muutmiseks;

13) töötada välja linna ühistranspordi avaliku liiniveo sõidupiletid ja nende hinnad;

14) luua linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem ja tagada selle toimimine, tagada sõidupiletite müügi korraldus ning korraldada tasu kogumine;

15) kontrollida ühissõidukipeatuste tehnilist varustatust ja korrashoidu;

16) rakendada meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks;

17) korraldada vedajate valimiseks avaliku liiniveo ja kommertsliiniveo avalikke konkursse ja sõlmida linnavalitsuse volituse alusel vedajatega avaliku teenindamise ja kommertsliiniveo (kaasa arvatud eriotstarbelise) lepingud;

18) menetleda sõitjateveo liinilubasid ja muid ameti põhitegevusest tulenevate erilubade taotlusi, lubasid väljastada, peatada ja kehtetuks tunnistada;

19) [Kehtetu - RT IV, 07.04.2018, 76 - jõust. 10.04.2018]

20) teostada järelevalvet liinilubade ja muude ameti tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning avaliku teenindamise lepingute üle;
[RT IV, 07.04.2018, 76 - jõust. 10.04.2018]

21) rahastada avalikku liinivedu avaliku teenindamise lepingute alusel linna eelarvest ette nähtud vahenditest, riigieelarvest ja ettevõtjate sihteraldistest;

22) korraldada liiklusohutusalast tööd ja liikluskasvatust;

23) korraldada sõidukite parkimist;

24) kooskõlastada tee ja tänava liikluse ajutise sulgemise taotlusi, väljastada sulgemislubasid ja teostada järelevalvet;

25) kooskõlastada avaliku ürituse lubasid ja tänavakaubanduse taotlusi;

26) kooskõlastada tee- ja tänavavalgustuse rajamise projekte;

27) korraldada teede ja tänavate sulgemise maksu haldamist vastavalt maksukorralduse seadusele, kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu määrusele;

28) korraldada parkimistasu kogumist ja maksmise kontrolli, teha viivistasu otsuseid ja nõuda sisse parkimise viivistasu ning lahendada viivistasu otsuste peale esitatud vaideid;

29) kooskõlastada liiklusskeeme ja teha nende parendamise ettepanekuid;

30) korraldada linnaliiklust liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega, tellida liikluskorralduse tehnilisi vahendeid ning korraldada nende paigaldamist ja hooldamist;

31) lahendada liiklusväliste teabevahendite ülespanekuga seotud küsimusi ning kooskõlastada liiklusväliste teabevahendite asukohad;

32) tagada valgusfooride ja foorijuhtimiskeskuse töö;

33) teostada järelevalvet liikluskorraldusvahendite ja liiklusväliste teabevahendite nõuetekohase paigaldamise üle;

34) töötada välja ameti pädevusse kuuluvates valdkondades Tallinna õigusaktid;

35) täita väärteomenetluse seadustikust tulenevaid ülesandeid linnavalitsuse volitusel;

36) korraldada ametile valitsemiseks antud linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;

37) osaleda Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja täita kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevaid ülesandeid;

38) kooskõlastada ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga linna või linna osalusega äriühingu ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga linna või linna osalusega sihtasutuse ja linna osalusega mittetulundusühingu olulisi tehinguid linna õigusaktides sätestatud korras.

(2) Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI ÕIGUSED

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras õigus:

1)  esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töögruppe;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

8) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;

10) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

11) teha ettepanekuid ameti esindaja nimetamiseks ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga linna või linna osalusega äriühingu ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga linna või linna osalusega sihtasutuse nõukogusse ja auditikomiteesse ning linna osalusega mittetulundusühingu juhatusse ja auditikomiteesse;

12) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvaid ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega (edaspidi koos nimetatuna teenistuja);

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

7) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

8)  vastutab ameti eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ja lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;

11) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;

12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad ja sektorid, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate struktuuriüksuste põhimäärustega.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees