Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja asendaja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2013 korraldus number 87
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar

2013 nr

87-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja asendaja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 21 lg 2 p 1,  § 24, § 65 lg 1, § 108 p 1, Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 11 lg-ga 3, § 12 lg-ga 3, lisaga 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse“ § 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 korralduse nr 1760-k lisaga 2 „Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 31 „Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ § 32 lg-tega 1-2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Vello Ervin alates 9. veebruarist 2013 Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ametikohale ajutiselt äraoleva ameti juhataja Kairi Teniste asendajaks kuni viimase ametikohale naasmiseni ning peatada samast kuupäevast Vello Ervini teenistussuhe Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja ametikohal.

2. Määrata Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Vello Ervini ametipalgaks 2499 eurot kuus (palgaaste C11).

3. Kairi Tenistel anda ameti asjaajamine üle Vello Ervinile ning esitada 8. veebruaril 2013 asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kairi Tenistele, Vello Ervinile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär