Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021

Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 8
jõustumine 04.02.2013

Redaktsiooni kehtivus 04.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2013 nr 8

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 (edaspidi kava).

§ 2.  Kava rahastamine

Kavas ette nähtud tegevusi rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrus nr 41 „Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012“ tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021