Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 5 [RT IV, 30.01.2013, 11]
Jõustumine:02.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2018 - ... [RT IV, 12.06.2018, 77]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 31.05.2018 nr 10 [RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]
Tvk m 25.02.2016 nr 10 [RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn 24. jaanuar 2013 nr 5

Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1 alusel.
[RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord (edaspidi kord) reguleerib eluruumi kohandamise kulu osalist hüvitamist Tallinna linna eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt.

(2) Korra eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.

§ 2. Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) eluruumi kohandamine - ehituslik tegevus eluruumi muutmiseks;

2) eluruumi kohandamise kulu (edaspidi kulu) - eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel;

3) eluruum - puudega isiku kasutuses olev elamu, korter või tuba ja juurdepääs sellele;

4) hüvitis - summa, mis määratakse ja makstakse kulu osaliseks katteks.

§ 3. Õigustatud isikud

Kulu hüvitatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel isikule (edaspidi taotleja), kelle:

1) puude raskusaste on sügav või raske;

2) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn;

3) kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil.

§ 4. Hüvitamise tingimused

(1) Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:

1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;

2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;

3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

(2) Kulu ei hüvitata, kui:

1) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate varaline seisund võimaldab kulu kanda ise;

2) taotleja ja/või temaga sama eluruumi kasutavad ülalpidamiskohustusega isikud eiravad järjepidevalt oma vastutust taotleja toimetuleku tagamisel;

3) taotleja ei ole säästlikult ja otstarbekohaselt kasutanud eluruumi kohandusi, mille kulu on varem hüvitatud linnaeelarve vahenditest;

4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;

5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest, sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;

6) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt.

§ 5. Hüvitamise taotlemine

(1) Taotleja esitab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile (edaspidi amet) kirjaliku taotluse, milles:
[RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]

1) põhjendab eluruumi kohandamise vajadust;

2) nimetab töö valmimise planeeritava tähtaja;

3) esitab andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta;

4) annab loa töödelda isikuandmeid;

5) kinnitab esitatud andmete õigsust.

(2) Taotleja esitab koos taotlusega:

1) eksperdi hinnangu eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta;

2) töö ja materjali hinnapakkumised;

3) eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamisega, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;

4) ühiskasutuses eluruumi korral omanike nõusoleku selle kohandamisega.

(3) Ametil on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.
[RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]

(4) Taotlejal on õigus saada hüvitist ühe maksimaalmäära ulatuses kolme kalendriaasta jooksul.

§ 6. Kulu hüvitamine

(1) Kulu hüvitamise otsuse (edaspidi otsus) teeb ameti juhataja. Otsuses märgitakse:
[RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]

1) taotleja isikuandmed;

2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;

3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;

4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;

5) hüvitise maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, see ei või olla suurem kui hüvitise maksimaalmäär;

6) otsuse kehtivuse tähtaeg.

(2) Otsus hüvitise määramise või määramata jätmise kohta tehakse 30 päeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või dokumendi esitamise tähtaja möödumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

(3) Hüvitise maksimaalmäära kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

§ 7. Hüvitise väljamaksmine

(1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja ametile kulu tõendavad dokumendid ja kirjaliku kinnituse, et töö on teostatud taotlusega koos esitatud hinnapakkumiste alusel.
[RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]

(2) Amet:
[RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]

1) kontrollib eluruumi kohandamiseks tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti;

2) arvutab hüvitise lõpliku summa, vähendades vajadusel otsuses märgitud hüvitise maksimaalset suurust tegelike kulude alusel;

3) korraldab hüvitise väljamaksmise taotleja näidatud arvelduskontole 30 päeva jooksul.

§ 8. Alusetult saadud hüvitise tagastamine

[Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

§ 9. Vaidluste lahendamine

[Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]
 

§ 10. Rakendussäte

Sotsiaalhoolekande osakonnad viivad lõpule nende eluruumi kohandamise kulu hüvitamise taotluste menetluse, mis on esitatud enne taotluste menetleja õiguste ja kohustuste üleandmist ametile.

[RT IV, 12.06.2018, 7 - jõust. 15.06.2018]

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees