Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 6 [RT IV, 01.02.2013, 11]
Jõustumine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:04.02.2013 - ... [RT IV, 01.02.2013, 11]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2013 nr 6

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruses nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.“;

2) sõnad „Põhja-Eesti Päästekeskus“ asendatakse sõnadega „Päästeameti Põhja päästekeskus“ vastavas käändes;

3) sõnad „Põhja Politseiprefektuur“ asendatakse sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur“ vastavas käändes;

4) paragrahvi 3 punkti 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Erandjuhul öörahu ajal korraldatava avaliku ürituse puhul otsustab avaliku ürituse loa andmise Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Kui linnavalitsuse korralisi istungeid ei toimu, siis otsustab avaliku ürituse loa andmise linnapea või teda asendav isik.“;

5) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „teenindus@tallinnlv.ee“ sõnadega „avalikudyritused@tallinnlv.ee“;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) toimub öörahu ajal;“;

7) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Loa taotluses esitatavad andmed

(1) Loa taotluses (määruse lisa 1) märgitakse:

1) avaliku ürituse nimetus;

2) avaliku ürituse vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vm);

3) osavõtjate ja/või külastajate eeldatav arv;

4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);

5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui üritust soovitakse korraldada öörahu ajal, põhjendatakse ajavalikut;

6) korraldaja nimi, äriregistri kood või isikukood, kontaktaadress ja korraldaja esindaja nimi (füüsiline isik);

7) korraldaja või tema esindaja telefoninumber (soovitatavalt mobiilinumber) ja e-posti aadress või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik temaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja toimumise aja jooksul;

8) heli- ja/või pürotehnika kasutamine;

9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, äriregistri kood ja aadress;

10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja telefoninumber;

11) kauplemise korral vajadus majandustegevuse registri registreeringu järele;

12) alkohoolsete jookide pakkumise või müügi korral märgitakse alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);

13) avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise vajadus;

14) inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vm) paigaldamise vajadus.

(2) Loa taotlusele lisatakse:

1) ürituse sisu iseloomustus, milles kirjeldatakse ürituse mõtet, eesmärki ja tuuakse välja aja- ning tegevuskava;

2) asukohaplaan, kus on märgitud ürituse täpne toimumiskoht;

3) mõõtkavas asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumiskohta on vaja paigaldada inventari. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment;

4) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;

5) turvaplaan (määruse lisa 2) ja turvaasendiplaan, kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;

6) liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem paberil või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1:500. Skeemidel esitatakse: paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vm), parkimisvõimalused, liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;

7) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;

8) maaomaniku kirjalik nõusolek, kui üritus toimub maal, mis ei ole munitsipaalomandis;

9) vajaduse korral avaliku ürituse sisekorraeeskirja koopia.

(3) Loa taotluse allkirjastab korraldaja.“;

8) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „§ 8 lõikes 2 nõutud lisaga“ sõnadega „§ 8 lõikes 2 nõutud taotluse lisadega“;

9) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametiasutus kooskõlastab avaliku ürituse loa taotluse ja määrab vajaduse korral eritingimused kahe tööpäeva jooksul, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur ja Päästeameti Põhja päästekeskus nelja tööpäeva jooksul alates taotluse ja lisamaterjalide kättesaamisest linnakantseleilt.“;

10) paragrahv 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui on vaja paigaldada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse inventari, reklaamikandjaid vm, kooskõlastab Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon taotluse ja lisamaterjalid viie tööpäeva jooksul nende kättesaamisest linnakantseleilt.“;

11) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, inventari koormustaluvuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;“;

12) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) Tallinna Transpordiameti või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti nõudmisel kaasama olukorra kontrolli all hoidmiseks liiklusreguleerijaid, kui avalik üritus häirib liiklust, sh põhjustab ummikuid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses sätestatud nõuetele;“;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Alkohoolse joogi jaemüügi korral peab taotlejal olema kehtiv märge majandustegevuse registris alkoholi jaemüügi kohta avaliku ürituse loal märgitud avaliku ürituse toimumise asukohas.

(4) Kui avaliku ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis teavitab ta sellest üritusel osalejaid.“;

14) jagu 6 täiendatakse paragrahviga 151 järgmises sõnastuses:

„§ 151. Puuetega inimeste osalemise võimalus üritusel

Korraldaja edastab ürituse reklaamimisel info, mis kajastab puuetega inimeste osalemise võimalust üritusel (ligipääsetavus abistajaga või iseseisvalt, ürituse kajastamine puuetega inimestele arusaadaval moel vm).“;

15) paragrahvi 20 lõiked 1 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui üritusega kaasneb kaubandustegevus või üritus korraldatakse linnarajatisel, kohaldatakse Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrust nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“.

(3) Kui üritusega kaasneb välireklaamikandja paigaldamine, kohaldatakse Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määrust nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“.“;

16) peatükki 3 täiendatakse paragrahviga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Avaliku ürituse kontrollimine

(1) Avaliku ürituse kontrollimist korraldab ja selleks volitatud ametnikud määrab linnakantselei.

(2) Avaliku ürituse kontrollimisel hinnatakse avaliku ürituse korraldaja tegevuse vastavust käesoleva määruse §-des 15-18 sätestatule.

(3) Kontrollimise kohta koostatakse kahe tööpäeva jooksul arvates ürituse toimumisest akt, mille ärakiri edastatakse elektrooniliselt ürituse korraldajale.

(4) Aktis nimetatud puudustele võib avaliku ürituse korraldaja esitada selgitused või vastulause kahe tööpäeva jooksul arvates lõikes 3 nimetatud akti saamisest.“;

17) muudetakse avaliku ürituse loa taotluse vormi (lisa 1);

18) muudetakse turvaplaani vormi (lisa 2).

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisad 1-2