Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" ja Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 4 [RT IV, 01.02.2013, 12]
Jõustumine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:04.02.2013 - ... [RT IV, 01.02.2013, 12]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2013 nr 4

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ ja Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 „Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34, maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrust nr 43 “Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:

(1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“22) maamaksumäära ja teiste maamaksuseadusest tulenevate andmete esitamine maksuhaldurile;“;

(2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“25) maa hindamise seadusest tulenevate kohustuste ja õiguste teostamine, sh maatüki maksustamishinna arvutamine ja teatavakstegemine;“;

(3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“26) Tallinna kinnisvararegistri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostamine;“;

(4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“27) Tallinna maamaksu registri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostamine ning Tallinna maaregistri ja Tallinna ruumiandmete registri volitatud töötleja õiguste teostamine;“;

(5) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või muu juhataja poolt määratud ametnik.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määrust nr 20 „Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ muudetakse järgmiselt:

(1) määruse nimetus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maamaksumäära kehtestamine“;

(2) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel.“;

(3) paragrahvi 1 punktid 2, 3 ja 4 ning paragrahvid 3, 4, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 40 „Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine“ punkt 2.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees