Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 3
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 3 [RT IV, 01.02.2013, 41]
Jõustumine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:04.02.2013 - ... [RT IV, 01.02.2013, 41]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2013 nr 3

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isiku või represseerituga võrdsustatud isiku vabastamist maamaksust (edaspidi maksuvabastus).

§ 2.  Maksuvabastuse saaja

Maksuvabastust antakse maamaksuseaduse mõistes maamaksu subjektile, kes on okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isik või represseerituga võrdsustatud isik (edaspidi isik) ning kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega maatükk Tallinnas.

§ 3.  Maksuvabastuse suurus

(1) Isik vabastatakse ühe elamumaa sihtotstarbega maatüki maamaksust tervikuna või osas, millele ei kohaldu maamaksuseaduse § 11 lõige 1, 2 või 3.

(2) Kui isiku kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on tal õigus saada maksuvabastust vaid maatüki puhul, mis vabastatakse maamaksust maamaksuseaduse § 11 lõike 1, 2 või 3 alusel.

(3) Kui isiku kasutuses olevat elamumaa sihtotstarbega maatükki ei vabastata maamaksust maamaksuseaduse § 11 lõike 1, 2 või 3 alusel, vabastatakse üks isiku kasutuses olev elamumaa sihtotstarbega maatükk maamaksust käesoleva korra alusel.

§ 4.  Avaldus maksuvabastuse saamiseks

(1) Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Tallinna Linnavaraametile (edaspidi linnavaraamet) hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

(2) Avaldus peab sisaldama isiku kohta järgmisi andmeid:

1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

2) represseeritu tunnistuse number;

3) elukoha aadress ja kontaktandmed;

4) maksustatava maatüki aadress, pindala ja sihtotstarve;

5) maatüki omandiosa suurus.

(3) Avaldusele lisatakse represseeritu tunnistuse koopia.

(4) Isik, kes on varasematel aastatel esitanud avalduse ja kellele on antud represseeritu maksuvabastus, ei pea uut avaldust esitama.

(5) Maksuvabastuse saamiseks esitatava avalduse vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

(6) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest peab isik linnavaraametit viivitamata teavitama.

§ 5.  Maksuvabastuse andmine

(1) Linnavaraamet registreerib maksuvabastuse avalduse Tallinna linna ametiasutuste dokumendihaldussüsteemis ja kontrollib isiku vastavust käesolevas korras nimetatud maksuvabastuse tingimustele.

(2) Maksuvabastuse andmise otsustab linnavalitsus. Maksuvabastuse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega, mille eelnõu valmistab ette linnavaraamet.

(3) Linnavalitsuse korralduses märgitakse:

1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;

2) maksuvabastuse saaja ees- ja perekonnanimi;

3) represseeritu tunnistuse number;

4) maksustatava maatüki aadress ja pindala;

5) maksuvabastuse suurus.

(4) Linnavalitsuse korralduse maamaksust vabastamise või sellest keeldumise kohta teeb linnavaraamet isikule teatavaks kümne tööpäeva jooksul pärast selle andmist.

(5) Linnavaraamet registreerib maksuvabastuse andmise korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registris ja edastab maksuvabastuse andmed maksuhaldurile.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrus nr 11 Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees