Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2013 määrus number 4 [RT IV, 01.02.2013, 38]
Jõustumine:04.02.2013
Kehtetuks tunnistamine:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2018 - 25.05.2018 [RT IV, 22.05.2018, 51]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 16.05.2018 nr 23 [RT IV, 22.05.2018, 15 - jõust. 25.05.2018]

REDAKTSIOON:
Tlv m 05.02.2018 nr 14 [RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]
Tlv m 17.03.2014 nr 19 [RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. jaanuar 2013 nr 4

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ § 6 lg 5 ja § 11 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ilma käibemaksuta

(1) Linnarajatise üürile andmisel:

1) püsiva müügikoha paigaldamiseks 8,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

2) konteinertankla paigaldamiseks (kiosk koos mahuti ja kütuse väljastamiseks vajaliku teisaldatava inventariga) 30,70 €/m² kuus;

3) Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ (edaspidi määrus nr 21) § 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul 12,80 €/m² kuus.

(2) Paikkondlikud koefitsiendid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud üüri minimaalsuuruse suhtes:

1) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal punktis 1 nimetatud juhul 2,0;

2) Põhja-Tallinna territooriumil punktis 1 nimetatud juhul, kui üürile antava linnarajatise suurus on üle 50 m² 0,7;

3) Raekoja platsil määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul 30,0;

4) Raekoja platsil jõuluturu korraldamisel määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul 3,0;

5) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul 3,0.

§ 2.  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel otsustuskorras kohaldatava üüri määr ilma käibemaksuta

(1) Linnarajatise üürile andmisel:

1) toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 9,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

2) kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 3,80 €/m² kuus;

3) laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde selles müügikohas turustatava kauba tarbimiseks kohapeal 5,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

4) lillemüügilaua paigaldamiseks 6,40 €/m² kuus;

5) lillemüügilaua paigaldamiseks tähtajaga alla ühe kuu 192,00 €/m² kuus (üür arvestatakse käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras);

6) olmeteeninduskoha paigaldamiseks 6,40 €/m² kuus;

7) meelelahutusinventari paigaldamiseks 3,20 €/m² kuus;

8) parkimisteenusega kauplemiseks, kui üürile antava linnarajatise suurus on kuni 3000 m2 0,20 €/m2 kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

81) parkimisteenusega kauplemiseks, kui üürile antava linnarajatise suurus on üle 3000 m2 0,15 €/m2 kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

9) jõulukuuskedega kauplemiseks 10,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

10) müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 12,80 €/m² kuus.

(2) Paikkondlikud koefitsiendid Kesklinna linnaosa territooriumil käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-10 nimetatud üüri määra suhtes:

1) Raekoja platsil toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 8,0;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]

2) Vanal turul, Vanaturu kaelas, Viru tänaval ja Kullassepa tänaval toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 6,1;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]

3) Vabaduse väljakul toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 3,0;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]

4) Kesklinna linnaosa territooriumil toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetamata juhtudel 2,4;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]

5) Raekoja platsil müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 30,0;

6) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 3,0;

7) väljaspool Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole ettevõtte siseruume 6,0;

8) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole ettevõtte siseruume 12,0;

9) Kesklinna linnaosa territooriumil meelelahutusinventari paigaldamiseks 3,0.
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

§ 3.  Üüri suuruse arvutamine linnarajatise kasutusse andmisel tähtajaga alla ühe kuu

Linnarajatise üürimisel tähtajaga alla ühe kuu lähtutakse üüri minimaalsuuruse ja üüri suuruse arvutamisel vastavalt §-des 1 ja 2 sätestatud määradest. Määr jagatakse kuu päevade arvuga ning tulemus korrutatakse ühest kuust lühema perioodi moodustavate päevade arvuga.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär