Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2013 korraldus number 75
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. jaanuar

2013 nr

75-k

 

 

Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tedre, Käo, Räägu tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis, Nõmme tee ja Räägu tänava ristmiku vahetus läheduses. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ning väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- lähtudes planeeritava maa-ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat ja perspektiivset kavandatavat hoonestust, on koostatav lahendus keskkonda sobiv ning 2-korruselise ridaelamu rajamine on ümbritsevat linnaruumi arvestav;

- planeeringulahenduses kavandatav tõstab piirkonna hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Räägu tn 47 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo Korrus Osaühingu töö nr DP 021/10. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Räägu tn 47 kinnistule ehitusõigus 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme boksiga ridaelamu rajamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


         Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013

korralduse nr 75-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Räägu tn 47 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo Korrus Osaühingu töö nr DP 021/10. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Räägu tn 47 kinnistule ehitusõigus 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme boksiga ridaelamu rajamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tedre, Käo, Räägu tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis, Nõmme tee ja Räägu tänava ristmiku vahetus läheduses. Planeeritav ala piirneb põhjast ja idast Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 kinnistuga, lõunast Räägu tänavaga ja läänest Nõmme tee 55 kinnistuga.

Planeeritava krundi suurus on 947 m2 ning maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistusraamatu andmeil on Räägu tn 47 kinnistu omanikuks Osaühing Hausers Grupp. Kinnistu on hoonestamata.

Räägu tn 47 kinnistul kasvavad valdavalt vanad viljapuud. Krundi põhjapiiril kasvavad vaher, hobukastan ja kuusk.

Juurdepääs planeeritavale maa-alale on Räägu tänavalt.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala asub elamupiirkonnas, kus kontaktvööndi hoonestuse moodustavad valdavalt kuni 2-korruselised viilkatusega väikeelamud (üksik- ja ridaelamud) ning kuni 5-korruselised lamekatusega korterelamud. Planeeritava maa-ala kõrval on Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2006 otsusega nr 280 kehtestatud “Nõmme tee 53 kinnistu detailplaneering“, millega kavandati ühe 2-korruselise üksikelamu ja abihoone ehitamine ning ühe 1-korruselise ärihoone rajamine. Tallinna Linnavalitsuse 30. augusti 2006 korraldusega nr 1748-k on kehtestatud Räägu tänaval “Räägu tn 55 ja 57 kinnistute detailplaneering“, mille eesmärgiks oli kavandada 2 elamumaa krunti kahe 3-korruselise korterelamu rajamiseks ja ühe 3-korruselise kuue boksiga ridaelamu ehitamiseks.

Piirkonna tänavad on väikese liikluskoormusega, neid kasutavad peamiselt ümbruskonna elanikud. Tihedam liiklus on Nõmme teel, kus sõidab ka ühistransport. Planeeritavale alale lähim bussipeatus on umbes 50 meetri kaugusel Nõmme teel.

Lähim suurem kaubandus- ja teeninduskeskus on Rimi hüpermarket Sõpruse puiesteel. Planeeringuala lähedal asuvad Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna Kristiine Gümnaasium ning Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar. Lähim virgestusala ja laste mänguväljak asub üle tee Räägu pargis, aadressiga Nõmme tee 52.

Lähtudes planeeritava maa-ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat ja perspektiivset kavandatavat hoonestust, on koostatav lahendus keskkonda sobiv ning 2-korruselise ridaelamu rajamine on ümbritsevat linnaruumi arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ning koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt “võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke“. Planeeringulahendusega kavandatav tõstab hoonestustihedust ning pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahenduses nähakse ette Räägu tn 47 krundile rajada 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme boksiga ridaelamu. Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla kuni 10 meetrit.

Planeeritava hoone korruselisuse kavandamisel on lähtutud ideest, et kvartali tervikmulje oleks ühtlane ning piirkonda sobiv. Planeeringulahenduse aluseks on võetud hoonestuse sobivus ümbritsevasse linnaruumi.

Hoone välisviimistluses pole lubatud imiteerivate materjalide kasutamine ja soovituslik on kasutada puitlaudist, fassaadikivi, krohvi.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile, tuleb krundil ette näha 5 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, kokku on kavandatud 6 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on kavandatud Räägu tänavalt.

Planeeringuala asub kaugküttepiirkonnas. Vastavalt Fortum Termest ASi kirjale on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ punktis 2.3.2 nimetatud erand, mille korral kaugküttepiirkonnas lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Eeltoodust tulenevalt andis Fortum Termest AS nõusoleku kaugküttele alternatiivse kütteviisi kasutamiseks. Kavandatud hoone soojaga varustamisel lähtutakse keskkonda vähem saastavatest kütuseliikidest.

Planeeringulahenduses on kavandatud likvideerida kaks III väärtusklassi puud ja üks IV väärtusklassi puu, kuna need jäävad kavandatavale hoonestusele liiga lähedale. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Asendusistutuse vajadus on 121 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida 32 viljapuud ja viljapuude gruppi, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel ning mis ei vaja raieluba. Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus tehtud radooniuuringu kohaselt kuulub planeeritav maa-ala normaalse radoonisisaldusega pinnaste kategooriasse. Seega ei ole detailplaneeringus vaja määrata nõuet ehitusprojekti koostamisel lähtuda Eesti standardist EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine“.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul detailplaneeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 12. mail 2010 registreeritud avaldusega Osaühingu Hausers Grupp esindaja J. Parik. Taotluse kohaselt sooviti Räägu tn 47 kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 4-korruselise korterelamu ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Osaühingu Hausers Grupp vahel on 27. aprillil 2011 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/72.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega nr 1058-k “Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Räägu tn 47 kinnistule ehitusõiguse määramine 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme boksiga ridaelamu rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. juunil 2011.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 17. augustil 2011. Eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 4. augustil 2011.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavale arutelule keegi ei tulnud ning detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega nr 1058-k “Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“ ja detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Detailplaneeringule on lisatud maastikuarhitekt P. Kümmeli koostatud haljastuslik hinnang ja Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus tehtud radooniuuring.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Päästeameti Põhja päästekeskus), Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Räägu tn 47 kinnistu omaniku Osaühingu Hausers Grupp esindaja J. Parik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjooniste koostamiseks tellida täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Lisaks märgiti, et lahendus vastab tehnilistele tingimustele.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.


AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu alljärgnevatel tingimustel:

- planeeritavad vee, sademevee ja reoveekanalisatsiooni ühendused maandada võimalusel ühte kaevikusse;

- järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavalitsus võttis 26. septembri 2012 korraldusega nr 1316-k vastu “Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu“.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 29. septembril 2012, ajalehes Pealinn 15. oktoobril 2012 ja Kristiine linnaosa ajalehes 19. oktoobril 2012.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 17. oktoobri 2012 kirjaga vastavalt planeerimisseaduse § 18 lõikele 5 planeeringu avaliku väljapaneku ajast ja kohast Nõmme tee 53, Nõmme tee 55, Räägu tn 47 kinnistute omanikke, Haridus- ja Teadusministeeriumi (Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 riigivara valitseja).

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 5. novembrist kuni 19. novembrini 2012. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 25. oktoobril 2012 ja ajalehes Pealinn 29. oktoobril 2012.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud rajada avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaja sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingut.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Nõmme tee 53, Nõmme tee 55 kinnistute omanikke, Haridus- ja Teadusministeeriumi (Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 riigivara valitseja) ning planeeritava kinnistu Räägu tn 47 omanikku.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt otsustab linnavalitsus planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule ja detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu otsusega. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Räägu tn 47 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringute hulka.


Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks korralduse eelnõu “Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

 

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär