Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Villardi tn 20 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2013 korraldus number 72
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. jaanuar 2013 nr 72-k

 

 

Villardi tn 20 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt Villardi tn 20 korterimoanike 19. novembri 2012 avaldusest ja katastriüksusel paiknevatele elamutele unikaalaadresside määramise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Kesklinnas alljärgnevalt:

Senine aadress - Villardi tn 20

Katastritunnus - 78401:108:2400

Uus aadress - Villardi tn 20 // 20a

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 10. märtsiks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks K. Kaljulale, K. Hiieleegile, E. Ü. Küttimile, K. Kogermale, J. Tallmeistrile, M. Luukasele, U. Minnikule, T. Paasile, H. Akkerile, K. Rõale, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär