Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2012 otsus number 179
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2012 nr 179

 

 

 

 

Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav;

- detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringut“. Planeeringulahenduse kohaselt muudetakse väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusalaks, st alaks, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine, alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Kuna praeguseks on piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga ning on edasises muutumises, siis ei vasta ka olemasolev olukord enam Tallinna üldplaneeringus esitatud juhtotstarbe nõuetele. Planeeringuala kontaktvööndis puudub ühtne hoonestus kõrguse osas (nt Keemia tn 5a paikneb 2-korruseline lasteaed, kuid Keemia tn 4 asub 6-korruseline büroohoone; kehtestatud detailplaneeringutega on ette nähtud lähitulevikus Keemia tn 5 ja Keemia tn 7 kruntidele kuni 5-korruseline hoonestus ning Metalli tn 1a ja Metalli tn 3 kinnistutele kuni 6-korruseline hoone). Seetõttu ei hakka kavandatav kuni 5-korruseline hoonestus ümbruskonna hoonestusest erinema, vaid sobib ümbritsevasse linnaruumi. Samuti haakub planeeritava krundi maakasutuse otstarve ümbruskonna kruntide maakasutuse sihtotstarbega (nt Endla tn 65 ja Endla tn 71 kinnistud on ärimaa sihtotstarbega);

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on linnaosas hoonestustiheduse tõstmine.  Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on planeeringus kavandatav kuni 5-korruseline ärihoone siinset linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- Harju maavanem nõustus Tallinna üldplaneeringu muutmisega ja andis planeerimisseaduse § 23 lõike 6 alusel Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringule heakskiidu.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Endla tn 67 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 002/10. Detailplaneeringu eesmärk on Endla tn 67 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine 100% äri- ja 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks, moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise ärihoone rajamiseks ning Endla tänava laienduseks kavandatava transpordimaa krundi avalikult kasutatavaks teeks määramine.

2. Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohase väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarbe planeeritud maa-ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks.

3. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine ja haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 17. veebruaril 2012 sõlmitud lepingule nr 3-7/28.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012
otsuse nr 179
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Endla tn 67 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 002/10. Detailplaneeringu eesmärk on Endla tn 67 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine 100% äri- ja 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks, moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise ärihoone rajamiseks ning Endla tänava laienduseks kavandatava transpordimaa krundi avalikult kasutatavaks teeks määramine.

Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohase väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarbe planeeritud maa-ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas, Endla tänava ja Keemia tänava nurgal. Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Endla tänavaga, idast Endla tn 65 krundiga, lõunast Keemia tn 3a ja 3 kruntidega ning läänest Keemia tänavaga.

Endla tn 67 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu on hoonestamata ja kuulub Osaühingule Joshua Systems.

Planeeritav ala on suhteliselt tasase reljeefiga, väikese langusega lõunast põhja suunas. Kinnistul kasvavad puud enamjaolt kirdepoolses osas, haljastuslikult väärtuslikke puid alal ei kasva.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala ümbruskonna tänavapilti ilmestab 20. sajandi esimese poole äärelinna hoonestuslaadi põimumine korruselamutega, mille ehitamist alustati 1960. aastatel. Aja jooksul on äärelinlik hoonestusviis ning kinnistute struktuur taandunud ning asendunud vabaplaneeringuliste korterelamute ning tootmis- ja ärihoonete gruppidega.

Planeeritava ala kontaktvööndis on mitmeid arhitektuurimälestisi. Näiteks paikneb Endla tn 61 krundil 19. sajandist pärit Cederhilm’i suvemõisa peahoone ja park ning Vaarika tn 6 // Maasika tn 8 krundil 1931.-1932. aastatel ehitatud elamu. Eelnimetatud objektid on kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ tunnistatud arhitektuurimälestisteks.

Planeeringuala kontaktvöönd hõlmab alasid mõlemal pool Endla tänavat. Planeeringualast põhja poole jäävad kontaktvööndisse peamiselt kuni 4-korruselised korterelamud. Endla tn 78 krundile on Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2004 korraldusega nr 1169-k kehtestatud “Endla tn 76 ja 78 kinnistute detailplaneeringu“ alusel rajatud 5-korruseline äripindadega korterelamu.

Endla tänava planeeringuala poolne piirkond on maakasutuselt polüfunktsionaalne, näiteks Keemia tn 4 kinnistu on tootmis- ja äriotstarbega, kus paikneb 6-korruseline büroohoone. Keemia tn 5a kinnistu on sotsiaalmaa sihtotstarbega ning kinnistul paikneb Tallinna Lille Lasteaed. Planeeringuala naabruses, Mooni tn 30d krundil paikneb piirkonna rekreatsiooniala Cederhilm’i park. Endla tänava ääres (Koskla tn 3 ja Endla tn 55) on 5-korruselised korterelamud.

Endla tänav, kus sõidab ka ühistransport (troll ja buss), on suure liikluskoormusega. Seega transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega on hea. Lähim ühistranspordi peatus on umbes 50 meetri kaugusel. Suhteliselt tiheda liiklusega on Mooni ja Keemia tänavad. Ülejäänud kontaktvööndi tänavad on väikese liikluskoormusega, sest neid kasutavad peamiselt piirkonna elanikud. Lähipiirkonna suurim kauplus asub Mustamäe teel.

Planeeringuala kontaktvööndis on veel kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusega nr 97 kehtestatud Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneering“, eesmärgiga Keemia tn 5 kinnistu jagamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse andmine kuni 5-korruselise ja kuni 3-korruselise korterelamu rajamiseks ning Keemia tn 7 kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 5-korruselise korterelamu rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 otsusega nr 41 kehtestatud “Metalli tn 1a ja 3 kinnistute detailplaneering“, eesmärgiga Metalli tn 1a ja 3 kinnistute liitmine, kinnistule 70% äri- ja 30% maatulundusmaa sihtotstarbe määramine ning ehitusõiguse andmine kuni 6-korruselise, ühe maa-aluse korrusega elu- ja ärihoone rajamiseks jt.

Kontaktvöönd hõlmab ka osaliselt Endla tänava maa-ala, kus on Tallinna Linnavalitsus 19. mai 2010 korraldusega nr 802-k algatanud “Endla tänava laiendamise detailplaneeringu Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelisel lõigul“. Detailplaneeringu eesmärgiks on Endla tänava laiendamine Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelisel lõigul, krundipiiride muutmine ning kesklinna poole suunduva ühistranspordi raja loomine, mis on üks osa rahvusvahelise CIVITAS SMILE projekti käigus alustatud ühistranspordi prioriteedisüsteemi loomisest Tallinnas. Detailplaneeringuga nähakse ette Endla tänava laiendamiseks üheksa maatüki võõrandamine Endla tänava lõunaküljele jääval lõigul Mustamäe teest Mooni tänavani. Planeeringuala kattub osaliselt käesoleva planeeringualaga.

Arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on planeeringus kavandatav kuni 5-korruseline ärihoone siinset linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv.

3. Tallinna üldplaneering ja Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused ning koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu kehtestamisel muudetakse Tallinna üldplaneeringu kohane väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusalaks, st alaks, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine, alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Kuna praeguseks on piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga ning on edasises muutumises, siis ei vasta ka olemasolev olukord enam Tallinna üldplaneeringus esitatud juhtotstarbe nõuetele.

Planeeringuala kontaktvööndis puudub ühtne hoonestus kõrguse osas (näiteks Keemia tn 5a krundil paikneb 2-korruseline lasteaed, kuid Keemia tn 4 asub 6-korruseline büroohoone; kehtestatud detailplaneeringutega on ette nähtud lähitulevikus Keemia tn 5 ja 7 kruntidele kuni 5-korruseline hoonestus ning Metalli tn 1a ja 3 kinnistutele kuni 6-korruseline hoone). Seetõttu ei hakka kavandatav kuni 5-korruseline hoonestus ümbruskonna hoonestusest erinema, vaid sobib ümbritsevasse linnaruumi. Samuti haakub planeeritava krundi maakasutuse otstarve ümbruskonna kruntide maakasutuse sihtotstarbega (näiteks Endla tn 65 ja 71 kinnistud on ärimaa sihtotstarbega).

Planeeritud ala kontaktvööndi läänepoolne osa - Metalli tänava, Mehaanika tänava, Mustamäe tee ja Endla tänava vaheline ala - jääb vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringule “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ Endla kõrghoonete piirkonda (4. piirkond). Sellest tulenevalt võib eeldada, et tulevikus tekib Endla tänava äärde täiesti uus linnakeskkond.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani tööversiooni kohaselt jääb planeeritav ala segahoonestusala juhtotstarbega alale ja magistraaltänavate ärivööndisse, kuhu on sobiv ehitada äriotstarbega hooneid.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt analüüsitakse üldplaneeringu koostamisel paikkonna eripärast tulenevaid võimalusi ja olemasolevat sotsiaal-majanduslikku potentsiaali, millest lähtudes valitakse edasise arengu üldeesmärgid. Planeeritav ala on kesklinnale lähedal asuv väärtuslik ala, mida käesoleva detailplaneeringu realiseerumisel saaks otstarbekamalt kasutada.

Arvestades ülalkirjeldatut ning asjaolu, et detailplaneeringuga kavandatu pole koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega vastuolus ning lähtudes lähialale juba rajatud või kehtestatud planeeringute alusel kavandamisel olevast hoonestusest, on linnaehituslikult põhjendatud antud asukohas ärifunktsiooni ja kõrgema hoonestuse kavandamine ning Tallinna üldplaneeringu muutmine.

4. Kehtivad ja menetluses olevad planeeringud

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

Planeeringuala kattub Tallinna Linnavalitsuse 19. mai 2010 korraldusega nr 802-k algatatud “Endla tänava laiendamise detailplaneeringuga Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelisel lõigul“, mille eesmärgiks on Endla tänava laiendamine Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelisel lõigul, krundipiiride muutmine ning kesklinna poole suunduva ühistranspordi raja loomine, mis on üks osa rahvusvahelise CIVITAS SMILE projekti käigus alustatud ühistranspordi prioriteedisüsteemi loomisest Tallinnas. Nimetatud detailplaneeringuga nähakse ette Endla tänava laiendamiseks üheksa maatüki võõrandamine Endla tänava lõunaküljele jääval lõigul Mustamäe teest Mooni tänavani. Üheks võõrandatavaks maatükiks on planeeritava maa-ala jagamise tulemusel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega krunt, aadressi ettepanekuga Endla tn T7 (põhijoonisel positsioon 1a), mis käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse avalikult kasutatavaks.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus kavandatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Endla tn 67 kinnistu jagamist üheks 100% ärimaa ja üheks 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramist kuni 5-korruselise ärihoone rajamiseks. Lisaks määratakse planeeringus Endla tänava laienduseks kavandatava transpordimaa krunt avalikult kasutatavaks teeks.

Krundi positsioon 1 suuruseks kavandatakse 669 m2 ja sihtotstarbeks ärimaa. Krundile määratakse ehitusõigus kuni 5-korruselise ärihoone ehitamiseks. Hoone esimene korrus on parkimiskorrus ja 2.-5. korrusele on kavandatud bürooruumid.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ kohaselt tuleb krundil tagada 15 parkimiskohta. Nõue on täidetud. Juurdepääs krundile on Keemia tänavalt.

Krundi positsioon 1a suuruseks on planeeritud 172 m2 ja sihtotstarbeks transpordimaa. Krunt positsioon 1a on Endla tänava laiendamisel kesklinna poole suunduva ühistranspordi raja rajamiseks Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelisel lõigul (Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse 6. raamprogrammi CIVITAS II programmi projekt). Krunt positsioon 1a määratakse detailplaneeringu kehtestamisel avalikku kasutusse.

Endla tn 67 kinnistul paiknevad kontaktvõrgu kandemastid tuleb ümber tõsta tulevasele tänava maa-alale.

Endla tn 67 kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas dendroloog O. Abner jaanuaris 2010.

Likvideerimisele kuulub kokku kolm III väärtusklassi hinnatud puud, kaks IV väärtusklassi ja kaks V väärtusklassi hinnatud puud ning üks põõsaste rühm, kuna need jäävad hoonestusalale või Endla tänava laiendusele ette. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Esialgsete arvutuste kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 204 haljastuse ühikut. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuslike ühikute arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Lähtuvalt detailplaneeringule lisatud radooniriski aruandest, mille on koostanud Osaühing Tulelaev (Radoonitõrjekeskus), selgub, et planeeritud maa-ala jääb normaalse radooniriski alale, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse. Selleks et tagada madal radoonitase, on soovitatav projekteerimisel ja ehitamisel tagada hea ehituskvaliteet, kõikide läbiviikude (postide ja kommunikatsioonide) hermetiseerimine ning hea ventilatsioon. Lisaks soovitatakse kasutada vundamendialust tuulutussüsteemi, et tagada radooni väljapääs hoone alt.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ jääb Endla tn 67 kinnistu kaugküttepiirkonda.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 14. novembril 2006 avaldusega Osaühing Joshua Systems. Taotluse kohaselt sooviti Endla tn 67 kinnistule ehitusõiguse määramist 5-korruselise äripindadega elamu rajamiseks.

Osaühingu Joshua Systems, FE Arhitektid OÜ ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 21. oktoobril 2010 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/196.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korraldusega nr 1944-k “Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Kristiine linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal asuva Endla tn 67 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine 100% äri- ja 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks, moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise ärihoone rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Teade detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. detsembril 2010, ajalehes Pealinn 5. jaanuaril 2011 ja ajalehes Kristiine Leht 21. jaanuaril 2011. Teade eskiislahenduse arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 13. jaanuaril 2011, ajalehes Kristiine Leht 21. jaanuaril 2011 ja ajalehes Pealinn 24. jaanuaril 2011. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 25. jaanuaril 2011. Eskiislahendust tutvustaval arutelul ei esitatud eskiislahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud (menetlemise ajal kehtinud) “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri jaanuaris 2010 koostatud haljastuslik hinnang, OÜ IPT Projektijuhtimine 2007. aastal koostatud geotehnika aruanne ja Osaühingu Tulelaev (Radoonitõrjekeskus) 2010. aasta septembris tehtud radooniuuring.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Aktsiaselts Tallinna Küte ja Endla tn 67 kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Endla tänava laienduse detailplaneeringu projektijuht L. Soobard (K-Projekt Aktsiaselts).

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Vastav tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Transpordiamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusega, et Keemia tänava alguses on peatumine keelatud.

Vastav tingimus on lisatud planeeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Linnavaraamet märkis oma kirjas, et planeerimisseaduse § 9 lg 2 p 4 kohaselt on detailplaneeringu ülesandeks tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras. Detailplaneeringuga kavandatakse Endla tänava laienduseks transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 1a. Detailplaneeringu seletuskirjas ega põhijoonisel ei ole käsitletud nimetatud krundi avalikku kasutusse määramist. Samas on Endla tänav Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 otsusega nr 290 “Kohalike teede nimekirja määramine“ kinnitatud kohalike teede nimekirja. Seetõttu tuleks ka tänava laienduseks kavandatav krunt positsioon 1a määrata avalikult kasutatava tee krundiks. Tulenevalt planeerimisseaduse § 9 lõike 2 punktist 4 täiendada detailplaneeringu materjale ning detailplaneeringu vastuvõtmise korraldusse lisada märge täiendavast detailplaneeringu ülesandest.

Tingimus on täidetud. Planeeringu materjalidele on vastav märge lisatud.

Tallinna Linnavaraamet lisas, et tulenevalt vajadusest määrata krunt positsioon 1a avalikult kasutatavaks, peab Tallinna Linnavaraamet vajalikuks detailplaneeringu edasise menetluse käigus peale detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne detailplaneeringu kehtestamist edastada Tallinna Linnavaraametile Endla tn 67 kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, et kinnistu omanik on nõus valmis ehitama planeeringuga kavandatava kõnni- ja sõidutee või annab nõusoleku selle tee osa ehitamiseks Tallinna linnale ning on nõus seadma kõnni- ja sõidutee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu kasutusõiguse ning sõlmima vastava lepingu. Juhul kui Tallinna linn ei nõua kinnistu omanikult tee ehitamist, tuleks selgitada, kas omanik on nõus krundi positsioon 1a tasuta võõrandamisega Tallinna linnale.

Tallinna Linnavalitsuse 12. septembri 2012 korralduse nr 1215-k “Endla tn 67 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn sõlminud 27. septembril 2012 Osaühinguga Joshua Systems lepingu transpordimaa krundi positsioon 1a tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks.

Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega enne ehitusloa taotlemist välja selgitada tulemüüri vajadus kas Endla tn 67 hoonel või Keemia tn 3 hoonel.

Vastav tingimus on lisatud planeeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts (praegu Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts) kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1) kõik postidealuse maaga seotud servituudiküsimused lahendada tööprojekti koostamise käigus;

2) trolli kontaktvõrgu postide ümberpaigaldamise tööprojekti koostamiseks taotleda Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsilt tehnilised tingimused.

Vastavad tingimused on lisatud planeeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojektid kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus on lisatud planeeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjooniste tegemiseks täpsustatakse tehnilised tingimused ning tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Detailplaneeringus on nõue määratud ning täidetakse tööjooniste koostamise staadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjooniste tegemiseks täpsustatakse tehnilised tingimused ning tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Vastav tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja ning täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Kuna detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitati detailplaneering planeerimisseaduse § 17 lg 3 p 2 ja detailplaneeringu koostamise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 5 alusel täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem märkis 8. juuni 2011 kirjas nr 2.1-13/2139, et ei pea vajalikuks planeerimisseaduse § 17 lg 3 punkti 2 alusel määrata detailplaneeringule kooskõlastusi riigiasutustega.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 korraldusega nr 1489-k “Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus 1. oktoobril 2011 ajalehes Eesti Päevaleht ja 10. oktoobril 2011 ajalehes Pealinn. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus 19. oktoobril 2011 ajalehes Eesti Päevaleht ja 24. oktoobril 2011 ajalehes Pealinn. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 31. oktoobrist kuni 28. novembrini 2011. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 3 sätestab, et järelevalve teostaja pädevuses on nõusoleku andmine liigilt üldisema kehtestatud planeeringu muutmiseks temale esitatud, liigilt üldisema planeeringu muutmise ettepanekut sisaldava, planeeringu kehtestamisel.

Viidatud sätte alusel edastas Tallinna Linnavalitsus 20. jaanuaril 2012 kirjaga nr LV-1/643 Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu Harju maavanemale koos põhjendustega Tallinna üldplaneeringu muutmiseks.

Harju maavanem andis 7. veebruari 2012 kirjaga nr 6-7/676 Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringule planeerimisseadusest tuleneva heakskiidu.

17. veebruaril 2012 sõlmitud lepinguga nr 3-7/28 võttis Osaühing Joshua Systems kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee väljaehitamine.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Endla tn 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Endla tn 65, Endla tn 71, Endla tn 88, Keemia tn 3a ja Keemia tn 3 kinnistute omanikke ning Endla tn 67 kinnistu omanikku, Osaühingut Joshua Systems.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõikele 4. Kuna käesoleva detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu ainupädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees