Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2013. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 20.12.2012 määrus number 36 [RT IV, 08.02.2013, 88]
Jõustumine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2013 - ... [RT IV, 18.10.2013, 23]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 03.10.2013 nr 52 [RT IV, 18.10.2013, 1 - jõust. 21.10.2013. aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas „Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]
Tvk m 27.05.2013 nr 28 [RT IV, 06.06.2013, 5 - jõust. 09.06.2013, 2013. aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas „Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn 20. detsember 2012 nr 36

Tallinna linna 2013. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja lg 3 alusel.

§ 1. Tallinna linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

(1) Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta:

1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;

4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;

5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;

7) eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

(2) Käesoleva määruse lisas 3 “Kulude eelarve“ toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

(3) Käesoleva määruse lisas 3 “Kulude eelarve“ on tähisega (a) märgitud arvestuslikud kulud ja tähisega (ü) märgitud ülekantavad kulud.

(4) Käesoleva määruse lisas 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2013. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2. Linnavalitsusele volituste andmine

(1) Lubada linnavalitsusel:

1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;

2) linna ametiasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele struktuuriüksustele;

3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu piires;

4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 € vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;

5) võtta välja 2012. aastaks kavandatud, kuid realiseerimata eelarvelaen mahus 23 806 000 € ja võtta eelarvelaenu 2013. aasta investeeringute katteks mahus kuni 25 000 000 € tähtajaga kuni 20 aastat vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele;

6) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi;

7) anda ajutist finantseerimist linna sõltuvatele üksustele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel, et finantseering tuleb linnale tagastada aruandeaasta lõpuks;

8) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ettenähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ning oma- ja kaasfinantseerimise reservist. Linnavalitsusel on õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja käesolevas punktis nimetatud reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires;

9) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastava asutuse kulutusi;

10) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastava asutuse kulutusi;

11) jaotada linna üldkuludes ettenähtud linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ettenähtud vahendeid linna asutustele;

12) kinnitada linna üldkuludes palgavahendite kasvuks ettenähtud kulude jaotus asutuste lõikes.

§ 3. Eelarve täitmise erisused

(1) Käesoleva määruse lisas 3 “Kulude eelarve“ toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud suurendada majandamiskulusid.

(2) Käesoleva määruse lisas 3 “Kulude eelarve“ ettenähtud vahendite arvelt on linna asutustel keelatud soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara, välja arvatud juhul, kui materiaalse ja/või immateriaalse põhivara soetusmaksumus ei ületa 3200 € (ilma käibemaksuta). Kui linna asutus soovib soetada tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3200 € (ilma käibemaksuta), peab asutus esitama vastava muudatusettepaneku linna eelarve muutmiseks.

§ 4. Ülekantavate kulutuste täitmise kajastamine

Linnavalitsuse korraldusega 2012. aastast 2013. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2013. aasta eelarve täitmises.

§ 5. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-7 - Tallinna linna 2013. aasta eelarve [RT IV, 18.10.2013, 1 - jõust. 21.10.2013], muudatused on sisse viimata