Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1733
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 19. detsember

2012 nr

1733-k

 

 

Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt K.-J. Reigo 29. oktoobri 2012 taotlusest

 

 

1. Algatada Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,27 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Haraka tn 10 kinnistu kaheks krundiks, olemasolev elamu rekonstrueeritakse või laiendatakse, uuele krundile ja Haraka tn 12a kinnistule määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Kõikidele planeeritavatele kruntidele nähakse ette ühe abihoone rajamine. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita ning detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel piirkonnale iseloomulik ehitusõigus, hoonete projekteerimiseks arhitektuurinõuded ja krundi kasutamise tingimused;

4.2 detailplaneeringu koostamisel võtta parkimiskohtade arvutusel aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“;

4.3 esitada planeeringuala kohta haljastuse inventeerimine vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord" nõuetele. Tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt planeeringualale;

4.4 vastavalt Eesti standardile EVS 843:2003 „Linnatänavad“ on puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone või rajatise välisseinast 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. Tagada olemasolevale ja planeeritavale kõrghaljastusele vajalikud kasvutingimused ja nõutavad kaugused;

4.5 esitada haljastuse lahendus. Haljastuse osakaal kinnistul peab olema vähemalt 50%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaažipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

4.6 Tallinna sademevee strateegia kohaselt tuleb hoonestuse rajamisel kasutusele võtta meetmed suurte sademeveekoormuste vähendamiseks. Rakendada planeeringualal sademevee kohtkäitlemise meetmeid, et vähendada koormust eelvooluks olevale torustikule. Eelistatud on pinnasesse immutamine, kuid kui geoloogilised tingimused seda ei võimalda, siis võib kasutada näiteks sademevee ühtlustusmahuteid, katusehaljastust vms. Erinevaid meetmeid kombineerides on võimalik saavutada maksimaalselt efektiivne kinnistusisene sademevee käitlemise lahendus;

4.7 Eesti Geoloogiakeskuse radoonikaardi järgi jääb planeeritav kinnistu kõrge radoonisisaldusega piirkonda. Teostada radooniuuring, mille protokollis peab sisalduma  mõõtepunktide asukoha skeem, mõõtmiste metoodika, mõõtmiste aeg, kasutatud aparaadi nimetus ja märge kalibreerimise kohta. Vajadusel esitada radoonileevendusmeetmed, lähtuda radooniuuringus esitatud soovitustest ning Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“;

4.8 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“.  

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Lisa - Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneering