Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1720.
Mäepealse tn 1a ja Mäealuse tn 2a maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.12.2087

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 19 02.06.2011 12.06.2011 RT IV, 09.03.2013, 43
2 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38