Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laevaliini avaliku teenindamise lepingu ja laeva JUKU kasutusse andmise tingimuste heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2012 korraldus number 1716
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember

2012 nr

1716-k

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu ja laeva JUKU kasutusse andmise tingimuste heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 10 lg-te 1, 3, 4 ja 5, § 12 lg 1 p 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1, § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kinnitatud „Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra p-de 2.1 ja 3.2.1, 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-de 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 11, 17.2, 19, 57, 59 ja 62, 9. detsembri 2004 määruse nr 43 lisaga 3 kinnitatud „Tallinna Transpordiameti põhimääruse p 2.1.18 alusel, kooskõlas 3. aprilli 2008 määrusega nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“ ning tulenevalt vajadusest ja avalikust huvist osutada ühistransporditeenust marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn

 

 

1. Anda Tallinna Transpordiameti poolt välja kuulutatava avaliku konkursi „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil aastal 2013 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ võitja kasutusse tähtajaga kuni 31. detsember 2013 laev JUKU registrinumbriga  1T00H47 (edaspidi laev). Laeva ehitusaeg ja koht on 1953 Fürstenberg, laeva täielik suvine kandevõime on 9,0 t, laeva sõidupiirkond on Balti meri kuni 20 miili kaldast.

2. Kiita heaks juurdelisatud laevaliini avaliku teenindamise lepingu projekt koos laev JUKU kasutusse andmise tingimustega järgmiselt:

2.1 laeva kasutusotstarve on reisijate avalik liinivedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn;

2.2 kasutusse võtja maksab Tallinna Transpordiametile navigatsiooniperioodil kasutustasu 100 (ükssada) eurot ühe kalendrikuu eest (summale lisandub käibemaks) vastavalt Tallinna Transpordiameti esitatud arvetele;

2.3 kasutusse võtja kohustub teostama Tallinna Transpordiameti tellitud ja kooskõlastatud laeva parendusi, mille eesmärgiks on tõsta navigatsiooniperioodil pakutava teenuse kvaliteeti. Laeva parendustööde iseloom, maht ja  maksumus kirjeldatakse ning fikseeritakse eraldi kokkuleppes kasutusse andjaga, kusjuures kasutusse andja lähtub Tallinna linna eelarves selleks eraldatud vahenditest;

2.4 kasutusse võtja kindlustab laeva lepingu perioodiks laeva taastamisväärtuses oma kulul;

2.5 laeva allkasutusse andmine on keelatud.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo’t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule, samuti lepingu edaspidistele võimalikele lisadele, selleks otstarbeks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2012

korralduse nr 1716-k

LISA

 

Laevaliini avaliku teenindamise leping 

 

 

 

Tallinnas                                                                                                             2012

 

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Transpordiameti (registrikood 75028252) juhataja Andres Harjo, kes tegutseb põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse .......................2012 korralduse nr ....... alusel, (edaspidi nimetatud tellija)

ja .................................(edaspidi nimetatud täitja), keda edaspidi nimetatakse pool või pooled, sõlmisid käesoleva laevaliini avaliku teenindamise lepingu (edaspidi nimetatud leping):

 

1           ÜLDSÄTTED

 

1.1         Lepingu sõlmimise aluseks on ühistranspordiseaduse § 10 ja riigihangete seaduse § 19 lõige 1.

1.2         Lepingu eesmärgiks on laevaliikluse korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel Tallinna linna omanduses oleva laevaga JUKU, lähtudes sõidunõudlusest ning selleks eraldatud rahalistes vahenditest. 

1.3         Lepingu lahutamatuteks osadeks on poolte poolt allkirjastatud lepingu lisad ning muudatused.

1.4         Lepingule on allkirjastamisel lisatud järgmised lisad:

1.4.1        avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava laevaliikluse aruanne (lisa 1);

1.4.2        avaliku liiniveo teostamise piletimüügi aruanne (lisa 2);

1.4.3        avaliku liiniveo teostamise ja veoteenuse tasu kasutamise aruanne (lisa 3);

1.4.4        „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil aastal 2013 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ avaliku konkursi tingimused (avaliku konkursi kutse) (lisa 4).

 

2           LEPINGU OBJEKT

 

2.1         Lepingu objektiks on avaliku teenindamise lepingu alusel reisijateveo ettevalmistamine ja korraldamine Tallinna linna eelarvest finantseeritaval Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil, laev JUKU kasutamine ja navigatsioonivälisel perioodil laeva hoid.

 

2.2         Täitja teenindab tellija tellimisel reisijaid navigatsiooniperioodil alates 15.05.2013- 15.10.2013. a. ja on vastutav laev JUKU kasutamise ja hoiu eest navigatsioonivälisel perioodil avaliku teenidamise lepingu sõlmimisest kuni 31.12.2013. Tellija poolt makstav ühe kalendrikuu veoteenuse tasu arvestatakse tegelikult teostatud reiside järgi.

2.3         Tellija tellib täitjalt laevareisid marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn väljumisega sadamast, mis asub rannajoonel Noblessneri ja Vanasadama vahel (mõlemad kaasa arvatud) ning sildumisega Aegna sadamas ning vastupidi 47 reisija veoks kohandatud laevaga JUKU hinnanguliselt kuni 270 reisi vastavalt lepingus ettenähtud tingimustele. Reis lepingu mõistes on üks edasi-tagasi meresõit Tallinna ja Aegna saare vahel.

2.4         Reisijad tasuvad sõidu eest vastavalt Tallinna Linnavolikogu kehtestatud piletihindadele.

2.5         Piletimüügist laekuv tulu kuulub tellijale.

 

3           ARVELDUSTE KORD

 

3.1 Täitja on kohustatud pidama arvestust lepingu alusel korraldatava avaliku liiniveo kohta. Kui täitja tegeleb peale käesoleva lepingu alusel avaliku liiniveo teostamise ka muu ettevõtlusega, tuleb käesoleva lepingu raames teostatava avaliku liiniveo kohta pidada eraldi majandusarvestust, eristades seejuures kõik käesoleva lepinguga seotud majandustehingud raamatupidamisarvestuses muu ettevõtlusega seotud majandustehingutest. Tellijal on õigus saada täitjalt lepingu punktides 3.2 ja 3.3 sätestatud korras informatsiooni avaliku liiniveo reiside, sõitjate, kulude ja tulude kohta. Täitja võib talle makstud veoteenuse tasu kasutada üksnes järgmiste avaliku liiniveoga seotud kulude katmiseks:

3.1.1        tööjõukulu (sh laevapersonal, kaldapersonal);

3.1.2        sadamatasud;

3.1.3        sadamateenused;

3.1.4        laevade rent ja liising;

3.1.5        kütus ja määrdeained;

3.1.6       kindlustus;

3.1.7       piletimüügiga seonduvad kulud;

3.1.8    remont (sh klassiremont, dokiremont, jooksev remont);

3.1.9    muud kulud, mis on reisijateveo teenuse osutamiseks vajalikud.

 3.2  Täitja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt töödeldaval kujul ja paberkandjal eelneva kuu piletimüügi  aruande vastavalt lepingu lisas 2  toodud vormile jooksva kuu  10. kuupäevaks ja võimaldama tellija nõudmisel tellija volitatud isikutel tutvuda kogu piletimüügi andmestikuga kohapeal, sh reisi ajal. Täitja on kohustatud esitama tellijale viimase nõudel avaliku liiniveo ja avaliku liiniveoga seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni, mis on vajalik liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks. Täitja on kohustatud pidama arvestust tasuta sõitjate kohta.

3.3  Täitja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt töödeldaval kujul ning paberkandjal iga kalendrikuu 10. kuupäevaks aruande vastavalt lepingu lisas 1 toodud vormile eelmisel kalendrikuul teostatud reisijateveo kohta ning andma tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet.

3.4  Täitja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt töödeldaval kujul ning paberkandjal hiljemalt 35 kalendripäeva pärast navigatsiooni lõppu aruande vastavalt lepingu lisas 3 toodud vormile navigatsiooniperioodil teostatud reisijateveo ja veoteenuse tasu kohta ning andma tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida täitja tegevuskohas reisijateveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellija tagab, et kontrollimise käigus tellijale teatavaks saanud täitja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

3.5   Juhul kui punktides 3.2 ja 3.3 nõutud aruanne on tellija poolt aktsepteeritud, tasub tellija täitjale tema poolt esitatud arve alusel 21 kalendripäeva jooksul.

3.6    Tellija poolt  täitjale lepinguperioodil makstavad tasud:

3.6.1        navigatsiooniperioodil ühe Tallinn-Aegna-Tallinn reisi eest täitjale makstav veoteenuse tasu on avaliku konkursi „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil aastal 2013 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ võitja pakkumuses esitatu ehk .....................................eurot, millele lisandub käibemaks. Veoteenuse tasu katab kõik avaliku liiniveo teostamise kulud.

3.6.2         navigatsioonivälisel perioodil kuni laevaliini avaliku teenindamise lepingu lõppemiseni 31. detsembril 2013, hüvitab tellija laeva hoiuga seotud kulutused .....................eurot (millele lisandub käibemaks) eurot, millele lisandub käibemaks ühe kalendrikuu eest täitja poolt esitatud arvete alusel. Juhul kui hoiu periood on lühem kui üks kalendrikuu, hüvitatakse kulutused proportsionaalselt hoiu ajale vastavalt täitja poolt esitatud arvetele.

3.7   Täitja maksab tellijale navigatsiooniperioodil laeva kasutustasu 100 eurot (millele lisandub käibemaks) ühe kalendrikuu eest vastavalt tellija poolt esitatud arvetele.

 

4           POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1         Täitja kohustub:

4.1.1        teenindama lepingu punktis 2.3 nimetatud laevaliini laevaga JUKU, mis peab olema tehniliselt ja reisijate veoks sobivas korras ning vastama Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetele;

4.1.2        vedama reisijaid vastavalt lepingu punktis 2.4 viidatud piletihindadele;

4.1.3        võimaldama Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud sõidusoodustuste kasutamist;

4.1.4        täitma meresõiduohutuse seaduse ja selle alusel välja antud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;

4.1.5        esitama tellijale igakuised aruanded laevaliini kohta (lisa 1) jooksvale kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (kui lepingu viimasel kalendrikuul lõpeb reisijatevedu enne selle kuu viimast päeva, esitatakse aruanne 7 päeva jooksul viimasest reisijateveo päevast;

4.1.6        tagama laevas reisijateveoks kehtestatud nõuete täitmise vastavalt  õigusaktidele;

4.1.7        korraldama kõik sadamatega seonduvad kokkulepped ja kandma kõik kulud sh sadamamaksude tasumise;

4.1.8        informeerima viivitamatult reisijaid ja tellijat reiside muutumisest ilmastiku, ebapiisava veetaseme või tehnilise rikke tõttu;

4.1.9        korraldama piletite müügi ja reisija info kättesaadavuse;

4.1.10    tagama reisijate ohutu sisenemise  laevale ja ohutu väljumise laevalt;

4.1.11    kandma kõik laevaliini opereerimisega seotud kulud.

 

4.2         Tellija kohustub

4.2.1        maksma täitjale veoteenuse tasu teostatud reiside eest lähtuvalt käesoleva lepingu sätetest.

4.3         Täitjal on õigus:

4.3.1        peatada reisijatevedu liinil, kui ei ole tagatud reisijate ohutus, teatades sellest koheselt tellijale;

4.3.2        teha tellijale ettepanekuid reiside arvu muutmiseks;

4.3.3        jätta ära reise ilmastikutingimuste (tuginedes laeva reisijateveo tunnistuse piirangutele), ebapiisava veetaseme või laeva tehnilise rikke tõttu, informeerides sellest viivitamatult reisijaid ja tellijat.

4.4         Tellijal on õigus:

4.4.1        kontrollida laeva täituvust, teeninduse vastavust, kõiki reiside aruandeid ja reiside toimumist vastavalt aruandlusele (lisa 1) ja dokumente, mis on seotud lepinguga, ning laeva vastavust ohutusnõuetele;

4.4.2        suurendada või vähendada reiside arvu, kooskõlastades selle eelnevalt täitjaga.

 

5           LAEVA KASUTAMISE TINGIMUSED

 

5.1         Laeva üleandmine

 

5.1.1        Tellija annab laev Juku täitjale üle eelnevalt kokkulepitud sadamas, vaba kai ääres Tallinnas.

5.1.2        Laeva kere, masinad ja varustus peavad üleandmisel vastama merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele. Muus osas peab laev üleandmisel olema seisukorras, mis võimaldab selle kasutamist kokkulepitud eesmärgil. Laeva üleandmisel vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, mis allkirjastatakse tellija ja täitja esindajate poolt. Laeva üleandmise-vastuvõtmise aktis on fikseeritud ka inventar ja dokumentatsioon, mis täitjale üle antakse.

5.2         Laeva kasutamine

5.2.1        Laeva tuleb navigatsiooniperioodil kasutada sihtotstarbeliselt avaliku reisijateveo teenuse osutamiseks vastavalt õigusaktidele ja laevaliini avaliku teeninduse lepingule.

5.2.2        Täitja hoiab laeva navigatsioonivälisel perioodil ja kindlustab laeva kere, masinate ja varustuse vastavuse merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele.

5.2.3        Täitja kohustub  mitte kasutama laeva või laskma kasutada laeva piirkondades või eesmärgil, mis on vastuolus ühegi riigi seadustega, kuhu laev võib sõita, või on mingil muul viisil keelatud või vedama keelatud kaupu või tegema mingit tegu, mille tagajärjel laev võidakse arestida, kinni pidada või konfiskeerida.

5.3         Laeva kontrollimine

5.3.1        Tellijal on mis tahes ajal eelnevalt täitjat teavitades laev üle vaadata selgitamaks laeva kasutamist kokkulepitud sihtotstarbel.

5.3.2        Täitja peab lubama tellijal igal ajal kontrollida logiraamatut.

5.4         Laeva puudused

 

 Täitja peab informeerima tellijat laeval esinevatest puudustest ning korraldama nende kõrvaldamise Tellijale aktsepteeritaval viisil.

5.5         Laeva inventar

 Kogu inventar, mis asub laeval või mis antakse täitjale laeva üleandmise momendil üle, kuulub lepingu punktis 3.7 sätestatud  kasutustasu hulka ja selle eest eraldi maksma ei pea.

5.6         Laeva korrashoid ja ekspluateerimine

5.6.1        Laev on lepingu punktis 2.2  nimetatud perioodi vältel täitja täielikus valduses ja kasutuses  ning igas suhtes täitja täieliku kontrolli all.

5.6.1.1       Täitja on lepingu punktis 2.2  nimetatud perioodi ajal kohustatud:

5.6.1.2       säilitama laeva nime  ning sõitma sama riigi lipu all, mis laeva üleandmisel;

5.6.1.3       hoolitsema selle eest, et laeval oleks kogu aeg nõutavad ning kehtivad dokumendid. Juhul kui dokumenti saab nõuda üksnes kasutusse andja, on täitja kohustatud Tellijale tegema ettepaneku nõutavate dokumentide taotlemiseks;

5.6.1.4       tagama tellija laevaga seotud huvide kaitse kolmandate isikute vastu;

5.6.1.5       tasuma kõik laeva kasutusest tingitud trahvid ja kahjud ning on vastutav nõuete puhul, mis tulenevad keskkonna reostamisest ja/või muudest õigusaktide rikkumisest Täitja poolt;

5.6.1.6       mitte muutma laeva konstruktsioone jms ilma Tellija eelneva nõusolekuta;

5.6.1.7       hoidma laeva koos kõigi selle mehhanismidega töökorras ning kindlustama omal kulul laeva kere, masinate ja varustuse vastavuse merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele;

5.6.1.8       dokkima, puhastama ja värvima laeva vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui seda nõuavad eeskirjad. Dokkimine ja remont toimub vastavalt laevaremondi eeskirjadele;

5.6.1.9       mehitama, opereerima, varustama, tankima ning hooldama laeva lepingu kehtivuse ajal oma kulul ning tasuma kõik nõutavad maksud ning lõivud.

5.6.2        Täitja on avaliku teenindamise lepingu kehtivuse aja navigatsioonivälisel perioodil kohustatud:

5.6.2.1       korraldama laeva hoidu;

5.6.2.2       teostama tellija poolt tellitud ja kooskõlastatud laeva parendusi, mille eesmärgiks on tõsta navigatsiooniperioodil pakutava teenuse kvaliteeti. Laeva parendustööde iseloom, maht ja maksumus kirjeldatakse ning fikseeritakse eraldi kokkuleppes Tellijaga, kusjuures Tellija lähtub Tallinna linna eelarves selleks eraldatud vahenditest.

 

5.7         Pandid ja hüpoteegid

 

Tellija kinnitab, et ta pole laeva pantinud ega koormanud hüpoteegiga. 

5.8         Laeva kindlustamine

5.9         Täitja kindlustab laeva alates laevaliini avaliku teenindamise lepingu sõlmimisest kuni 31.12.2013  laeva taastamisväärtuses oma kulul. Kõik kindlustusest tulenevad suhted lahendab täitja vahetult kindlustusandja ja kolmandate isikutega. Laevahuku puhul makstakse kogu kindlustushüvitis tellijale.

5.10     Laeva tagastamine

5.10.1    Laev tagastatakse tellijale hiljemalt 31.12.2013 vaba kai ääres Tallinnas (kui tellija ja täitja ei ole kokku leppinud teisiti) samas seisukorras ja klassiga, mis tal oli üleandmisel arvestades loomulikku kulumist. Vastasel juhul on tellijal õigus nõuda täitjalt leppetrahvi 6400 eurot ja tekitatud kahju hüvitamist kui kahju ületab leppetrahvi suuruse. Laeva tagastamisel koostatakse ja allkirjastatakse üleandmis-vastuvõtmisakt.

5.10.2    Tellijal on õigus laeva tagastamisel vajaduse korral tellida täitja kulul sõltumatu ekspertiis kontrollimaks laeva kere, masinate ja varustuse vastavust  merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele.

 

5.11     Laeva päästmine

 

Päästmine on avaliku laevaliini teenindamise lepingu tähenduses merel või laevatatavates vetes ohus oleva laeva või muu vara päästmiseks läbiviidav toiming

 

5.12     Laeva rusude kõrvaldamine

 

Laevahuku korral kompenseerib täitja tellijale kõik kulud, mis on seotud laevarusude kõrvaldamisega.

 

5.13     Allkasutusse andmine

 

Täitjal ei ole õigust anda laeva allkasutusse.

 

6           POOLTE VASTUTUS

 

6.1         Täitja on vastutav kõikide tema süül lepingus ette nähtud kohustuste täitmisel tekitatud kahjude eest, sõltumata sellest, kas need kahjud on tekitatud tellijale või kolmandale isikule.

6.2         Juhul, kui täitja ei teosta teenust lepingus sätestatud tingimuste kohaselt, on tellijal õigus nõuda igakordse rikkumise korral leppetrahvi 1300 eurot. Pretensioonid mittekohase töö kohta esitab tellija täitjale kirjalikult mõistliku aja jooksul. Kui täitja ei ole tasunud leppetrahvi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates tellija poolt vastava leppetrahvinõude teate väljastamisest, arvatakse see maha täitjale järgmisest maksmisele kuuluvast veoteenuse tasust.

Linnal on ülekaalukas huvi tagada lepingu kohane täitmine leppetrahviga.

6.3         Kui eelmises punktis kirjeldatud juhtum on leidnud aset rohkem kui kahel korral lepingu kehtivuse aja jooksul, on tellijal õigus ühepoolselt leping üles öelda ja nõuda leppetrahvi 6400 eurot.

6.4         Tellija nõutud aruande (lisad 1 ja 2) mittetähtaegsel esitamisel vähendatakse kuu eest makstavat veoteenuse tasu 0,05% kuu veoteenuse tasust iga esitamisega viivitatud päeva eest.

6.5         Tellija on kohustatud lepingu punktis 3.6.1 nimetatud veoteenuse tasu kokkulepitud tähtajaks mittetasumisel tasuma viivist 0,05% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

 

7           LEPINGU TÄHTAEG, LEPINGU LÕPPEMINE VÕI ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

 

7.1         Leping jõustub mõlema poole poolt  allkirjastamisest ja kehtib kuni 31.12.2013.

7.2         Tellijal on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda seitsmepäevase kirjaliku etteteatamisega:

7.2.1        täitja pankrotistumisel või likvideerimisel;

7.2.2        kui täitja reisijateveo sertifikaat on lõppenud või tunnistatud kehtetuks;

7.2.3        täitja poolt lepinguga võetud kohustuste rikkumise korral, kui tellija on määranud rikkumiste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ja rikkumised ei ole tähtaegselt kõrvaldatud;

7.2.4        kui täitja ei vasta laevandust puudutavates seadustes vedajatele esitatud nõuetele;

7.2.5        täitja poolt tahtlikult valeandmete esitamisel.

7.3         Täitjal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda seitsmepäevase kirjaliku etteteatamisega, kui tellija on olnud viivituses oma kohustuste täitmisega lepingu kestvuse perioodil kokku rohkem kui 30 päeva.

7.4         Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teevad pooled kõik tasaarveldused kahe nädala jooksul arvates lepingu lõpetamise kuupäevast.

7.5         Kui üks pooltest viivitab lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teisele poolele maksmisega, tasub ta viivist maksmisega viivitatud summast 0,05% iga viivitatud päeva eest.

7.6         Pooled võivad kirjalikul kokkuleppel lepingut muuta, täiendada, pikendada ja lõpetada, mis vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

 

8           VÄÄRAMATU JÕUD

 

8.1         Vääramatu jõuna käsitlevad pooled ettenägematuid asjaolusid, eelkõige tulekahju, üleujutust, katastroofi, rasked ilmastikuolusid jms, mille ilmnemisel vabanevad pooled vastutusest.

 

9           TEATED

 

9.1         Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel ei muudeta lepinguga kehtestatud tingimusi ja neil puuduvad õiguslikud tagajärjed.

9.2         Teade loetakse kätteantuks, kui:

9.2.1        teade on üle antud allkirja vastu;

9.2.2        teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga lepingus toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva.

9.3         Informatsioonilist teadet võib edastada telefaksiga, e-mailiga, suuliselt, telefoni teel.

 

 

 

10       MUUD TINGIMUSED

 

10.1     Täitja peab omama kindlustuspoliisi, mis tagab reisijatele või nende varale õnnetusjuhtumite korral kahjude hüvitamise.

10.2     Lepingu ja selle lisadega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled reisijatevedu ja laevandust käsitlevates õigusaktides sätestatust. Lepinguga sätestamata küsimuste reguleerimiseks vormistatakse lepingu juurde vajadusel täiendavad kokkulepped või lepingu muudatused. Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras Harju Maakohtus.

10.3     Leping tühistab kõik tellija ja täitja vahelised lepingus ettenähtud toimingute ja tööde teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

10.4     Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise lepingupoole kirjaliku nõusolekuta.

10.5     Kõik lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist tellija ja täitja poolt allakirjutamise momendist või kirjalikult määratud tähtajal.

10.6     Poolte esindajateks käesoleva lepingu täitmisel on:

10.6.1    Tellija esindaja ja vastutav isik on Jaagup Ainsalu, Tallinna Transpordiameti peaspetsialist, tel 640 4629,   e-post: Jaagup.Ainsalu@tallinnlv.ee;

10.6.2    Täitja esindaja ja vastutav isik on    .................

10.6.3    Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest nii tellija kui täitja saavad ühe eksemplari

 

11       POOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD

 

 

                                                                                   

 

TELLIJA:

TÄITJA:

Tallinna Transpordiamet

 

Vabaduse väljak 10    

 

10146 Tallinn

 

telefon 640 4618        

 

telefaks 640 4617 

 

mail tta@tallinnlv.ee

 

panga rekvisiidid:

 

10220028917013 SEB Pank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andres Harjo

 

Tallinna Transpordiameti juhataja

 


LISA 1

Laevaliini avaliku teenindamise  lepingu juurde

Avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava laevaliikluse aruanne

                                                   liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Kuupäev

 

Reisijate arv

Plaaniliste reiside arv liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Teostatud reiside arv liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Ärajäänud reiside arv liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Reisi ärajäämise põhjus

Kokku

Sealhulgas soodustustega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISA 2

 

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise  lepingu juurde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliku liiniveo teostamise piletimüügi aruanne

 

 

 

 

 

 

Laevaliin  Tallinn - Aegna - Tallinn

 

 

 

 

 

Periood:

                       

 

 

 

 

 

Pileti liik

Pileti müügihind

Müüdud piletite kogus

Müüdud piletite summa kokku

edasi-tagasi täispilet

 

 

 

ühe suuna täispilet

 

 

 

edasi-tagasi sooduspilet

 

 

 

ühe suuna sooduspilet

 

 

 

tasuta sõitjad

 

 

 

jalgrattad üks suund

 

 

 

jalgrattad edasi-tagasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILETIMÜÜK KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja ja telefon

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev

 

 

 

 

 


LISA 3

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu juurde

Avaliku liiniveo teostamise ja veoteenuse tasu kasutamise aruanne

(liiniveoga seotud kulude esitamise vorm)

Periood:

 

 

Kulud

 

 

1.

Tööjõukulu

tuh eurot

 

 

2.

Sadamatasud

tuh eurot

 

 

3.

Sadamateenused

tuh eurot

 

 

4.

Laevade rent ja liising

tuh eurot

 

 

5.

Kütus ja määrdeained

tuh eurot

 

 

6.

Remont (sh klassiremont, dokiremont, jooksev remont)

tuh eurot

 

 

7.

Kindlustus

tuh eurot

 

 

7.1

sh reisijate ja pagasikindlustus

tuh eurot

 

 

8.

Piletimüügiga seonduvad kulud

tuh eurot

 

 

9.

Muud kulud, mis veoteenuse osutamiseks vajalikud

tuh eurot

 

 

 

Kokku

tuh eurot

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär