Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2012 korraldus number 1706
Redaktsiooni kehtivus: - 21.12.2016

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2016 nr 1918

REDAKTSIOON:
Tlv k 12.03.2014 nr 364

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  12. detsember

2012 nr

1706-k

 

 

Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus” § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ja tulenevalt AS Oma Ehitaja 2. jaanuari 2012 taotlusest ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamine ei oma olulist keskkonnamõju

 

 

         

1. Algatada Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on 50% ärimaa ja 50% tootmismaa sihtotstarbega Paavli tn 5a ning 30% ärimaa ja 70% tootmismaa sihtotstarbega Paavli tn 5b kinnistute liitmine üheks ärimaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks moodustatakse Paavli tn 5a kinnistuga piirnevast reformimata riigimaast ärimaa sihtotstarbega krunt, mida on perspektiivis võimalik liita moodustatava ärimaa krundiga ning reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis on kavandatud liita Paavli tänava maa-alaga. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,60 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.
(Tlv k 12.03.2014 nr 364)

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

3.1 riigimaast moodustatava krundi positsioon 2 maakasutuse sihtotstarbeks määrata üldkasutatav maa, mitte ärimaa;

3.2 moodustatava ärimaa kinnistu Paavli tänavaga külgneva ala lehtpuudega haljastamise lahendus kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga detailplaneeringu koostamise käigus, lehtpuude istutuskohtade kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ §-s 3 esitatud nõuetest;

3.3 mõlemale poole Paavli tänava äärde kavandada ligikaudu 1,5 meetri laiune kõnnitee, planeeringualas kavandada 3 meetri laiune kõnnitee;

3.4 Paavli tänava äärde näha ette tänavahaljastus kogu planeeringuala ulatuses;

3.5 haljastuse protsent planeeringualal määrata vastavalt Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tingimustele.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on OÜ TÕNIS TARBE (aadress Tammsaare tee 118b, 12918 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

5. Mitte algatada Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

5.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta endise autobaasi territooriumile 3-korruselise kaubanduskeskuse rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamiseks määratud tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

5.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on kujunenud juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud ja hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

5.4 Põhja-Tallinnas Paavli tänava äärsel tööstusettevõtete alal paikneval planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada;

5.5 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kahjustata kultuuripärandit, kui arvestatakse piirkonnas esinevate kitsendustega. Planeeringuala paikneb Balti Puuvillavabriku hoonetekompleksi kuuluvate mälestiste ühises kaitsevööndis;

5.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest planeeringus likvideeritakse peamiselt väheväärtuslikke lehtpuid, mis kompenseeritakse asendushaljastuse rajamisega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Detailplaneeringus nähakse ette kõrg- ja madalhaljastuse ning tänavahaljastuse rajamine;

5.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Kaubanduskeskuse rajamisega suureneb piirkonnas liiklustihedus, mis toob kaasa teatava õhusaaste ja müratasemete suurenemise, kuid lähialadel paiknevad valdavalt äri- ja tootmismaa kinnistud. Analüüsitud on planeeritava ärihoone liiklusmõjusid ja kavandatavat liiklusskeemi ning liiklusuuringu järgi on kaubanduskeskuse liiklusvajaduste rahuldamiseks vajalik juurdepääs ka Sõle tänava poolt;

5.8 enne planeeritava ärihoone ehitust likvideeritakse alal paiknev reostusallikas (kütusemahutid) ning eemaldatakse reostunud pinnas ja pinnasevesi. Ülenormatiivselt reostunud ala nõuetekohase saneerimise järel ei esine ohtu edasisele ehitustegevusele. Suurte sademeveekoormuste vähendamiseks paigaldatakse kinnistule vahemahutid ning parklate sademevesi puhastatakse enne ühisvõrku juhtimist lokaalpuhastites;

5.9 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib sise- ja välisvalgustusest ning sõiduki tuledest, vibratsioon võib esineda hoone ehitustööde ajal, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

5.10 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbega.

6. Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

8. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

9. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär