Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Männiku tee 108b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2012 korraldus number 1705
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember

2012 nr

1705-k

 

 

Männiku tee 108b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 10 lg 3, § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt Aktsiaselts Ater esindaja S. Popkovi 22. veebruaril 2012 esitatud taotlusest ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu olemasolevale tootmismaale täiendava äri- ja tootmishoone rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine ei oma eeldatavalt olulist keskkonnamõju

 

  

1. Algatada Männiku tee 108b kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Männiku tee 108b kinnistu tootmismaa maakasutuse sihtotstarve 75% tootmis- ja 25% ärimaaks ning määrata ehitusõigus olemasolevate logistikakeskuse hoonete rekonstrueerimiseks ja kolme uue kuni 2-korruselise laohoone rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste ning haljastuse, heakorra, juurdepääasuteede, parkimise, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,17 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

3.1 teha koostööd Saku Vallavalitsusega, kuna juurdepääs planeeritavale alale on Saku valla administratiivala läbivalt Männiku teelt läbi reformimata riigimaa ja Männiku tee 108c maaüksuse;  

3.2 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel piirkonda sobiv ehitusõigus, hoonete projekteerimiseks arhitektuurinõuded ja krundi kasutamise tingimused;

3.3 arvestada Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud “Nõmme linnaosa ehitusmäärusega“, mis on eelduseks hea ehitustava kujunemiseks Nõmme linnaosas planeerimisel ja ehitamisel;

3.4 arvestada koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringu nõuetega;  

3.5 parkimiskohtade vajaduse arvutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“;

3.6 esitada planeeringuala kohta dendroloogiline inventuur vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord" nõuetele. Tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule;

3.7 vastavalt Eesti standardile EVS 843:2003 „Linnatänavad“ on puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone välisseinast 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. Tagada olemasolevale ja planeeritavale kõrghaljastusele vajalikud kasvutingimused ja nõutavad kaugused;

3.8 haljastuse osakaal kinnistul peab olema vähemalt 15%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaažipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

3.9 teostada territooriumi keskkonnaseisundi hinnang vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. Hinnangus käsitleda muuhulgas planeeritaval alal varem toimunud tegevusi ning selgitada välja võimaliku jääkreostuse olemasolu ja ulatus;

3.10 platsidelt kogutav sademevesi peab olema nõuetekohaselt puhastatud, loodusesse juhitava sademevee koostis peab vastama Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“ kehtestatud nõuetele;

3.11 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu  8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Mahutid on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse;

3.12 teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on AB Standup OÜ (aadress Rotermanni 5 // Roseni 10-101, 10111 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

5. Jätta algatamata Männiku tee 108b kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust, elurajooni rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

5.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva tootmishoonestuse laiendamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

5.3. planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

5.4. Nõmme linnaosas Männiku tee ääres tööstusettevõtete alal asuval planeeringualal ega lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

5.5. detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui hoonestusala valitakse väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale ning tagatakse I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Haljastuse likvideerimisel kompenseeritakse see asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

5.6. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara, sest planeeringuala paikneb tööstusalal ja läheduses ei paikne elamualasid. Tööstusettevõtete tegevus reguleeritakse vajadusel välisõhu saasteloaga;

5.7. detailplaneeringus tuleb keskkonnaseisundi hinnanguga selgitada võimaliku jääkreostuse olemasolu alal. Kui enne ehitustegevuse alustamist võimalik reostunud pinnas likvideeritakse ja käideldakse nõuetekohaselt, ei esine ohtu pinnasele ega põhjaveele. Samuti tuleb nõuetekohaselt puhastada planeeringualalt kogutav sademevesi;

5.8. tegevusega kaasnevad mõjud nagu soojuse, kiirguse ja lõhna teke, valgusreostus, vibratsioon ja jäätmeteke sõltuvad äri- ja tootmishoonete tegevuse iseloomust, kuid arvestades planeeritaval ala toimuvat tegevust (logistikakeskus), ei kaasne eeldatavalt olulist mõju. Vibratsioon võib esineda hoonete ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

5.9. detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

6. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. 

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

8. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

9. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis aadressil Harju tn 13 esmaspäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea  

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa - Männiku tee 108b kinnistu detailplaneering