Lootsi tn 13 // Sadama tn 25 // Uus-Sadama tn 19 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 21.11.2012 korraldus number 1589

Redaktsiooni kehtivus 21.11.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 21. november 2012 nr 1589-k

 

 

Lootsi tn 13 // Sadama tn 25 // Uus-Sadama tn 19 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja  4 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt aktsiaseltsi TALLINNA SADAM 18. septembri 2012 taotlusest nr 9-8/5444/4122 ning katastriüksuse aadressi vastavusse viimise vajadusest hoonete aadressidega

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Kesklinnas alljärgnevalt:

Senine aadress - Lootsi tn 13 // Sadama tn 25 // Uus-Sadama tn 19

Katastritunnus - 78401:114:1910  

Uus aadress - Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19

2. Kinnistu omanikul tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu unikaalaadressi vajavatel hoonetel 18. jaanuariks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile TALLINNA SADAM, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär